Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Teorie a dějiny české literatury

Studijní program
Teorie a dějiny české literatury
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
10. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
  2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
  3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Uchazeč vypracuje projekt budoucí disertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, v němž stručně zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury. Téma disertační práce si student volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou oborové rady nebo potenciálním školitelem.

Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a jeho metodologickými východisky. Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí (hodnotí se úroveň předloženého projektu, orientace v oboru i znalost cizího jazyka). Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout 50 bodů. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
NÜNNING, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host 2006.
MÜLLER, R.; ŠIDÁK, P. (eds.) Slovník novější literární teorie. Praha: Academia 2014.
MACURA, V.; JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 2012.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .