Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Komunitní péče v porodní asistenci

Studijní program
Komunitní péče v porodní asistenci
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci umožní absolventům realizovat péči u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí a fyziologických novorozenců s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Porodní asistentky pracující v komunitě jsou specialistkami na péči a problémy žen v těhotenství, v době porodu, po porodu a jejich dětí. Pečují i o gynekologicky nemocné ženy v komunitě. Komplexní péče porodních asistentek v domácím prostředí v komunitě bezprostředně navazuje na péči nemocniční a jiný zdravotnický pracovník ji nemůže adekvátně zastoupit. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných ve studiu pro získání odborné způsobilosti porodní asistentky a poskytuje nové teoretické vědomosti z oborů potřebných pro vykonávání péče o ženy a novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností. Osvojování si nových intervencí a činností nezbytných pro poskytování péče o ženy s fyziologickým těhotenstvím, v období porodu a po porodu a také péči o fyziologického novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro zahájení studia je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Porodní asistence a splnění podmínek přijímacího řízení. Podmínkou přijetí je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.

Co se naučíte?

V rámci svého studia se také dozvíte spoustu zajímavých informací i z jiných lékařských oborů, které vám umožní si vytvořit komplexní pohled ve vztahu ke zdraví ženy v jakémkoliv období života. Budete schopni:

 • plánovat a realizovat specifickou péči o ženu v komunitě s důrazem na kontinuitu a využití nejnovějších vědeckých poznatků,
 • analyzovat a vyhodnocovat místní situaci v kojení,
 • provádět poradenskou činnost v oblasti péče o ženu v komunitě,
 • umět diagnostikovat fyziologické těhotenství,
 • doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství,
 • umět sledovat a pečovat o ženy s fyziologickým těhotenstvím v prenatálních poradnách, v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře,
 • edukovat matky o správnosti kojení a výživy při kojení, účinnou pomoc při nesprávném kojení matky,
 • umět pečovat o fyziologického novorozence v komunitě,
 • provádět činnost laktačního poradce,
 • navazovat potřebný kontakt s kojící ženou,
 • vést a organizovat kurzy předporodní přípravy, připravit ženy na porod jak fyzicky, tak psychicky,
 • provádět poradenskou činnost v oblasti péče o ženu v komunitě a vhodného životního stylu,
 • obsluhovat přístroje pro ultrazvukovou diagnostiku,
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v komunitní péči.

Kde a jak se uplatníte?

Při poradenské činnosti a pomoci rodinám včetně domácího prostředí, v centrech předporodní přípravy, v komunitní péči v domácím prostředí, v ambulancích zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, v centrech asistované reprodukce.

Konkrétní pracovní pozice

Porodní asistentka pro komunitní péči

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Komunitní péče v porodní asistenci – prezenční forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru/programu Porodní asistentka/Porodní asistence.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný test z oblasti všeobecných znalostí zdravotních věd a znalosti z oboru porodní asistence v rozsahu bakalářského stupně vzdělávání. Písemný odborný test bude mít 20 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný test a vyhodnocením splnění kritéria - absolvent daného SP/SO.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání státní bakalářské zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Role a kompetence porodní asistentky. Dějiny porodní asistence. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem. Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace a registrace. Profesní organizace. Organizace péče v porodní asistenci. Potřeby pacientů/klientů v porodní asistenci. Ošetřovatelský proces. Systémy poskytování péče v porodní asistenci. Výzkum v porodní asistenci - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v porodní asistenci, právní normy v etice porodní asistence. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.

Fyziologické těhotenství - péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím. Patologické těhotenství - péče o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. Poruchy délky těhotenství. Závažná onemocnění v těhotenství. Farmakoterapie v těhotenství. Fyziologický porod - péče o ženu při fyziologickém porodu. Patologický porod - péče o ženu při nepravidelném porodu. Porodní poranění. Fyziologické šestinedělí - péče o ženu ve fyziologickém šestinedělí. Patologické šestinedělí - péče o ženu v patologickém šestinedělí. Péče o fyziologického a patologického novorozence.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního programu Porodní asistence / Porodní asistentka

ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5753-7.
ČECH, E., HÁJEK, Z., MARŠÁL, K. Porodnictví. 3. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.
PROCHÁZKA, M. et al. Porodní asistence. Maxdorf 2020. ISBN 978-80-7345-618-4.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.