Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglický jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní programAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (maior)
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuprof. PhDr. Eva Malá, CSc.
Garant specializaceMgr. Milan Cieslar, PhD.

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - minor

Studijní program v kostce

Chcete se zdokonalit v kresbě, grafice, malbě nebo prostorové tvorbě, dozvědět se, jak se proměňovalo výtvarné umění a výtvarná kultura od pravěku po 20. století, a získat základy pedagogických a psychologických disciplín? Atraktivní studijní program vyváženě kombinuje teoretické předměty vyučované přednáškovou a seminární formou s praktickou ateliérovou výukou, jejíž součástí jsou dva pětidenní kursy výtvarných aktivit v přírodě. Kromě dějin výtvarného umění v kulturních a společenských souvislostech se seznámíte se základy vizuální gramotnosti a získáte základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska.Studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ) představuje (v kombinaci s druhým oborem) první stupeň přípravy k získání učitelské kvalifikace pro druhý stupeň základních nebo středních škol. Absolventi se v praxi mohou ihned uplatnit jako asistenti pedagoga, vychovatele nebo pedagoga volného času, případně v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru výtvarná výchova.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi všech typů středních škol nebo učebních oborů s maturitou. Podmínkou přijetí je absolvování pohovoru nad portfoliem autorských prací, který zjišťuje Vaši připravenost, zájem o výtvarné umění a výchovu; během pohovoru jsou rovněž ověřovány základní znalosti dějin výtvarného umění.

Co se naučíte?

 • Používat základní výrazové prostředky plošné (kresba, grafika, malba), prostorové (sochařství) a časoprostorové (intermédia) tvorby.
 • Jak se proměňovalo výtvarné vyjadřování od pravěku po 20. století.
 • Co je vizuální komunikace; jak rozumět obrazům a používat jich ke komunikaci.
 • Jak kultivovat vizuální vnímání, výtvarnou paměť a výtvarné myšlení.
 • Jak pomoci druhým (především dětem na 2. stupni ZŠ nebo SŠ) rozvíjet své výtvarné vyjadřování.
 • Jak připravit výstavu autorské výtvarné tvorby.
 • Jak řešit komunikační problémy.

Kde a jak se uplatníte?

Jako asistenti učitele na druhém stupni základních nebo středních škol, v galerii nebo muzeu ve funkci asistentů galerijních nebo muzejních pedagogů. Asistovat můžete také lektorům v zájmových mimoškolních útvarech a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je přibližně 90 procent. Studijně můžete pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v navazujících magisterských učitelských i jiných studijních programech zaměřených na výtvarnou výchovu.

Konkrétní pracovní pozice

Asistent učitele na druhém stupni základní nebo střední školy. Asistent galerijního nebo muzejního pedagoga. Asistent lektora v mimoškolních institucích s výtvarnými dílnami.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou motivačního pohovoru. Minimální počet získaných bodů u motivačního pohovoru je 50.

Motivační pohovor

Pohovor se skládá z rozboru domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) a z diskuze s uchazeči nad znalostmi z dějin výtvarné kultury.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry výtvarné výchovy v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.