Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Tělesná výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní programTělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceTělesná výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - maior (maior)
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Garant specializacedoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor

Studijní program v kostce

CHCETE LÉPE POZNAT SVŮJ MATEŘSKÝ JAZYK A LITERATURU V NĚM PSANOU? TENTO STUDIJNÍ PROGRAM VÁM OTEVÍRÁ BRÁNU DO SVĚTA MINULOSTI I SOUČASNOSTI ČESKÉHO JAZYKA A ČESKÉ LITERATURY. JE ZÁKLADNOU PRO DALŠÍ MOŽNÝ ROZVOJ ZEJMÉNA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DANÉHO OBORU NA 2. STUPNI ZŠ.

Tříletý bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání umožňuje studentovi získat odborné znalosti z českého jazyka a literatury. V tomto programu student učiní první krok k dosažení pozdější pedagogické kvalifikace (tím druhým je pak navazující magisterské studium). Jazykovědná a literárněvědná studia se proto zaměřují na získání takových znalostí a dovedností, které se týkají vztahu oboru českého jazyka a literatury a aktuální praxe výuky na 2. stupni ZŠ. Oblasti zkoumání se rovnoměrně soustřeďují na oblast jazykovou (základy bohemistiky, zvuková stránka češtiny, česká mluvnice, česká slovní zásoba, vývoj češtiny, komunikační a slohová výchova), literární (literární teorie, česká literatura, literatura pro děti a mládež, světová literatura) a vzdělávací (jazyk a literatura ve výukové praxi).

Co od vás očekáváme?

Základní podmínkou je pro absolventy středních škol všech typů úspěšná maturitní zkouška. Výhodou pro studium oboru je samozřejmě zájem o něj, vhodné, ale nikoliv nutné jsou předpoklady pedagogicky působit, pracovat s mládeží.

Co se naučíte?

Jako student oboru se naučíte:

 • analyzovat jazykový komunikát i umělecký text, zejména ve vztahu k pedagogickému využití oboru
 • aplikovat pravidla jazykového systému zejména při tvorbě vlastního textu, ale i při kontrole textů vůbec
 • koncipovat ústní či písemný projev z hlediska jeho účinnosti v komunikačním procesu
 • užívat zásady správné hlasové techniky, spisovné výslovnosti a hygieny hlasu, nejen ve vztahu ke školní praxi
 • využít získaných způsobilostí nejen v mateřském jazyce, ale i v některém ze světových jazyků
 • orientovat se v umělecké kvalitě textů a v umění vybrat vhodné tituly pro rozvoj vlastních čtenářských potřeb i pro rozvoj čtenářství dětí
 • aplikovat odbornou terminologii při práci s uměleckým textem a identifikovat s její pomocí různé příznaky uměleckého textu (období vzniku, autor, poetika, čtenář)
 • být schopen jasně formulovat své názory na literaturu a čtenářské postřehy způsobem přijatelným také pro děti
 • na základě odborných poznatků a hlubšího studia být vnímavějším čtenářem
 • zdokonalovat své analytické a kritické myšlení

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský) získávají uplatnění především v oblasti školství a vzdělávání. Po tříletém bakalářském studiu mohou působit na různých pozicích v prostředí školních zařízení a podílet se v nich na procesu vzdělávání. Vzhledem k zaměření studia na jazyk a literaturu je možno uplatnit se také ve sféře práce s texty (editorská činnost, žurnalistika, práce v nakladatelství).

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • asistent pedagoga
 • vychovatel
 • vedoucí zájmových aktivit pro děti a mládež
 • korektor, editor
 • redaktor (média, nakladatelství)
 • knihovník

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

60
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat test předpokladů ke studiu organizovaný Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet bodů je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.