Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chirurgické obory

Studijní programChirurgické obory
FakultaLékařská fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programuprof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Garant specializaceprof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Chirurgické obory je koncipován v prezenční a kombinované formě studia a reflektuje strukturovaný evropský vzdělávací systém vysokého školství. Doktorský studijní program navazuje na magisterský studijní program Všeobecného lékařství a umožňuje vybraným zájemcům vědeckou práci v oboru. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v široké škále chirurgických oborů (všeobecná chirurgie, onkochirurgie, miniinvazivní chirurgie, anesteziologie, intenzivní a urgentní medicína, gynekologie a porodnictví, urologie, traumatologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, kardiochirurgie a neurochirurgie). Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem k zahájení studia je absolutorium magisterského studijního programu Všeobecného lékařství a úspěšné absolvování přijímací zkoušky doktorského studia formou ústního pohovoru, který je veden rozpravou nad návrhem tématu práce a prověřením základních znalostí z oboru.

Pro úspěšné absolvování studia je nezbytné vydat nejméně 3 vlastní publikace dle stanovených kritérií (z toho nejméně 2 původní práce, minimálně 2x prvoautorství publikace, 2 články musí být publikovány v časopisech s impakt faktorem /nejméně 1x musí být student prvním autorem/). V rámci studia je rovněž vyžadována pedagogická činnost a absolvování stáže na zahraniční instituci v délce minimálně 1 měsíce nebo prokázat účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Co se naučíte?

Studium doktorského programu poskytuje studentům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti chirurgických oborů, a jež jsou použitelné a uplatňované při tvůrčí činnosti, jako je například publikování dosažených výsledků v prestižních časopisech, schopnosti podání vědeckovýzkumného projektu a další.

Nabytí teoretických i praktických znalostí chirurgických postupů v rámci samostatné vědeckovýzkumné činnosti má dopad i v denní klinické praxi.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi budou ve svém dalším profesním životě schopni navázat na svoji vědeckou práci ve svých dílčích specializacích, a to realizací začlenění nových vědeckých poznatků do běžné klinické praxe.

Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi (vědecko-výzkumní pracovníci).

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.


Přijímací řízení

8
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

1.1.1. Ústní přijímací zkouška

[1] Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma).

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.

[1.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.3] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.4] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce. Cílem je zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.5] Doporučené dokumenty k pohovoru: 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu), 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu), 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ), 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.

[1.6] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.7] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

[1.8] Návrh okruhů témat disertačních prací pro AR 2020/2021:

Chirurgická klinika

 • Nové možnosti detekce SLN uzlin k karcinomu prsu
 • Nádorové markery a imunologické aspekty u jaterních tumorů
 • ICHDKK - hybridní výkony
 • Management divertikulární choroby
 • Efektivita a postavení neoadjuvantní radioterapie v léčbě karcinomu rekta
 • Bariatrická chirurgie
 • Pooperační management pacientů v hepatopankreatobiliární chirurgii

ORL a chirurgie hlavy a krku

Rinologie

 • Možnosti ovlivnění krvácení při operacích nosu a VDN
 • Role patologií dolního a středního nosního průduchu na neprůchodnost odvodných slzných cest
 • Vývoj vedlejších nosních dutin (volumometrie)
 • Durální defekty u endonazálních operací spodiny lební

Laryngologie

 • Pokročilé endoskopické metody při diagnostice patologií hrtanu a hltanu
 • Management laryngotracheálních stenóz
 • Mimojícnový reflux a chronický kašel
 • Patofyziologie horního jícnového svěrače
 • Recidivující papilomatóza hrtanu – možnosti adjuvantní terapie

Ostatní

 • Význam DISE pro titraci CPAPu
 • Význam epiglotoplastiky při terapii OSA

Urologické oddělení

 • Moderní trendy v diagnostice a léčbě urologických malignit
 • Moderní diagnostické a léčebné trendy ve funkční urologii

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 • Akutní respirační selhání v kritické péči - epidemiologie, patofyziologie, diagnostika, prognóza, terapie
 • Umělá plicní ventilace - monitorace a odpojování
 • Sepse a septický šok - epidemiologie, diagnostika, terapie a prognóza –Imunoreaktivita v pooperační a kritické péči (polytrauma, sepse)
 • Validace konceptu úzké kontroly arteriální oxygenace (precise control of arterial oxygenation, PCAO) v podmínkách intenzívní péče
 • Spánková apnoe v anesteziologické péči
 • Vliv anesteziologické techniky na přehlednost operačního pole v endonazální chirurgii

Neurochirurgická klinika

 • Intracerebrální krvácení
 • Intrakraniální meningeomy
 • Kraniocerebrální poranění
 • Adenomy hypofýzy

Kardiochirurgické centrum

 • Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční
 • Hybridní výkony na hrudní aortě
 • Peroperační ochrana mozku v průběhu kardiochirurgických operací
 • Použití mechanických srdečních podpor v kardiochirurgii

Traumatologické centrum

 • Zhodnocení a výzkum terapeutických metod v léčbě zlomenin klíční kostí
 • Řešení následků válečných poranění

Gynekologicko-porodnická klinika

 • Pro rok 2020-21 nejsou vypsány žádné okruhy témat.

[1.9] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2020:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty