Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Speciální pedagogika pro učitele

Studijní programSpeciální pedagogika
FakultaPedagogická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant specializacedoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Studijní program v kostce

Ověřili jste si, že speciální pedagogika je ten pravý obor, kterému byste se chtěli v životě věnovat? Chcete se orientovat na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Zvolte tedy navazující magisterské studium Speciální pedagogika pro učitele, které rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v rámci bakalářského studia. Orientuje se na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků v souladu s posláním vysokoškolského studia. Studijní obor dále rozšiřuje odborné kompetence v oblasti komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu pro účinnou intervenci u dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme bakalářské studium speciální pedagogiky, popř. příbuzného oboru. Podmínkou přijetí je úspěšné splnění přijímací zkoušky, která reflektuje znalosti v rozsahu bakalářského studia speciální pedagogiky.

Co se naučíte?

Náplní navazujícího magisterského studia Speciální pedagogika pro učitele rozšíření kompetencí v oblasti komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod, orientace v legislativních normách, které jsou podkladem pro podporu osob se speciálními potřebami. Hlavní složkou je zaměření na vzdělávání žáků v podmínkách inkluzivního vzdělávání, které reflektuje heterogenitu třídních kolektivů (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, cizinci, žáci nadaní). Studenti se osvojí didaktické postupy, jak v těchto heterogenních podmínkách optimálně rozvíjet schopnosti všech žáků. Nedílnou součástí je i znalost efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se uplatní ve školách, kde se vzděláváají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, a to jak inkluzivní formou, tak i ve školách zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona.

Konkrétní pracovní pozice

  • Učitel/ka 1. stupně ZŠ;
  • Učitel /kave třídě nebo škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona;
  • Učitel /ka v základní škole speciální;
  • Učitel /ka v mateřské škole;

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Speciální pedagogika pro učitele: Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné obory Učitelství pro MŠ nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Uchazeči budou konat přijímací zkouškuformou testu ze znalostí z oboru. Minimální počet získaných bodů je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.