Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hudební teorie a pedagogika

Studijní programSpecializace v pedagogice
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializacedoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Studijní program v kostce

Účelem studia v oboru Hudební teorie a pedagogika je výchova vědeckých pracovníků, schopných podílet se tvůrčím způsobem na výzkumu v oblasti hudební pedagogiky a v úrovni, umožňující absolventům aktivní účast na rozvoji oboru publikační činností. Těžiště této vědecké přípravy spočívá v samostatném studiu doktoranda a veškerá její náplň se přizpůsobuje tématu disertační práce. Cílem studijního programu je připravit mladé badatele a vědce pro potřeby oboru Hudební teorie a pedagogika schopné samostatného i kooperativního působení v oblasti oborové vědy a výzkumu. Teoretické předměty uzavřené zkouškou jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům nejen proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby, ale aby jim umožnili získané znalosti aplikovat ve vlastním badatelském zaměření (hudebně-pedagogickém či muzikologickém). Značný prostor je věnován samostudiu, konzultacím a interakcím realizovaným v disertačních seminářích. Studium významně prohlubuje, zkvalitňuje a násobí oborově-vědní základ získaný v předcházejícím magisterském studiu.Těžiště kurikula je jednoznačně v získání znalostí, dovedností a celoživotních kompetencí souvisejících s vlastní badatelskou a prezentační činností (prezentace vědy). Tyto se projevují v průběžné aktivní účasti na mezinárodních vědeckých konferencích, v publikování recenzovaných publikačních výstupů v češtině, příp. v cizím jazyce a aktivním zapojení se do přípravy, organizace a administrace konferenčních, seminárních a workshopových aktivit organizovaných pracovištěm.Profesní i osobnostní zralost absolventa je prokázána vytvořením a obhajobou původní disertační práce, jejíž části průběžně pošly oborovou reflexí prostřednictvím prezentace dílčích výstupů bádání na mezinárodních konferencích a v publikační činnosti.

Co se naučíte?

Absolvent/absolventka doktorského studijního programu prokazuje bezpečné znalosti terminologie, klasifikací, principů, přístupů, teorií a modelů hudební pedagogiky, pedagogiky, filozofie a estetiky a komplexní analýzy, které byly získány v rámci dlouhodobé studijní přípravy na dílčí oborové zkoušky a upevněny opakovanými konzultacemi s vyučujícími předmětů. Spolehlivě se orientuje v teorii a metodologii současného hudebně pedagogického výzkumu, umí pojmenovat a vysvětlit klíčové principy tvorby oborového odborného textu. Zvládne správně vystihnout, objasnit, zdůvodnit a příkladovat nejčastější chyby a nedostatky projevující se při tvorbě, finalizaci a prezentaci odborného textu.

Absolvent/absolventka doktorského studijního programu je v oblasti odborných dovedností schopen soběstačné tvůrčí vědecké práce v oboru hudební teorie a pedagogika (včetně samostatného získávání a využívání odborných znalostí, dovedností a způsobilosti v jednom cizím - neslovanském jazyce), což prokazuje vytvořením a obhajobou původní a originální disertační práce. Je způsobilý autonomně bádat v rámci oboru a veřejně prezentovat originální výsledky své práce, nové pro vědu a poznání vůbec (a to prostřednictvím publikační činnosti a konferenčních vystoupení). Je zdatný v oblasti oborové metodologie a ve formulování a formátování odborného textu (od případové studie až ke kapitole v kolektivní monografii). Je schopen provádět účinné hodnocení v oblasti badatelského seberozvoje a celkové odborné sebereflexe. Dokáže své výzkumné závěry obhájit při všech formách veřejné rozpravy, hodnocení a v recenzním řízení.

Absolvent/absolventka je etablován v domácím oborovém kontextu, prokazuje dlouhodobou a pravidelnou badatelskou práci, včetně činnosti projektové, konferenční a publikační. Je připraven na funkci konzultační a hodnotitelskou v oblasti vlastního disertačního tématu.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika se uplatní v oblasti vědy a výzkumu.

Konkrétní pracovní pozice

Vědecký pracovník v oblasti vědy a výzkumu.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Posluchač doktorského studia postupuje podle individuálního studijního plánu za vedení školitele a konzultantů, navštěvuje stanovené přednášky, semináře a konzultace, skládá dílčí zkoušky a studium ukončuje státní doktorskou zkouškou. Posluchač je v častém styku se svým školitelem a jednou ročně předkládá výkaz své plánované (cca září-říjen) a poté splněné (cca červen) činnosti oborové radě studia.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program. Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou výběrového řízení.

Minimum bodů pro vyhovění je 50.

Výběrové řízení

Řízení formou ohodnocení vyžádaných dokumentů a diskuse nad projektem návrhu disertační práce. Součástí může být zkouška z cizího jazyka formou pohovoru i ověření dalších znalostí v oboru. Detailnější informace jsou umístěny na webových stránkách kateder zajišťujících doktorské studijní programy.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty