Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Grafika

Studijní programVýtvarná umění
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant specializaceprof. Zbyněk Janáček
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR GRAFIKA – ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU JE ZAMĚŘEN NA KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ PROVOZ A ODRÁŽÍ JEHO POTŘEBU PO DESIGNÉRECH S UCELENÝM PŘEHLEDEM A SCHOPNOSTÍ ODBORNÉ ANALÝZY, KTEŘÍ DOKÁŽÍ NA VYSOKÉ ESTETICKÉ ÚROVNI REALIZOVAT VLASTNÍ VÝTVARNÉ NÁVRHY A ŘEŠENÍ.

Důraz je kladen na práci s textem jako nástrojem pro orientaci v prostoru a na práci s prostorem jako dějištěm textu. Základem je proces, kdy studenti pracují na zadání tak, aby byli v úzkém spojení s povahou úkolu, vnímali potřebu zadavatele v návaznosti na vlastní uměleckou identitu. Vedení ateliéru pomáhá studentům při práci a podporuje jejich vývoj tak, aby prohlubovali své znalosti a zkušenosti směrem k originální a svébytné činnosti. Studenti jsou vedeni k vyjádření a vnímání vlastní osobnosti souběžně se studiem kresby, základů typografie, analýzy textu a prostorových vztahů. Pracují na projektech od grafických návrhů brožur po výstavní katalogy, plakáty, architektonická řešení výstav nebo vlastní umělecké projekty s důrazem na koncepci a detail od úvodní fáze až po finální výsledek. Studenti díky skupinovým konzultacím rozvíjejí kritické myšlení a vzájemně se inspirují svými idejemi a rešeršemi k zadanému tématu. V průběhu semestru jsou zváni externí odborníci, kteří přednáškami a workshopy prohlubují znalosti studentů a nastolují další možné varianty řešení.

Co od vás očekáváme?

Základní dovednosti v kresbě, základní znalosti v oblasti grafického designu nebo grafiky obecně. Základní orientace v digitálních médiích, zejména v grafickém softwaru. Základní znalosti v dějinách umění obecně a také se zaměřením na oblast grafického designu.

Co se naučíte?

Naučíte se základům v oboru grafického designu a vizuální komunikace. Budete znát funkci jednotlivých složek vizuálního jazyka - tvorba obrazu, kompozice, typografie, kombinace obrazu a textu a technologie nezbytné pro tvorbu grafického designu (software, manuální techniky, kresby, malby, grafické techniky, digitální techniky/kódování. Budete se orientovat v uměleckých žánrech, formách a jejich historickém vývoji, také v současném vývoji technických a výrazových prostředků grafického designu a vizuální komunikace. Budete schopni samostatné a kreativní práce, analyticky a kriticky reflektovat vlastní pracovní přístup i jiné grafické či umělecké přístupy. Budete zvládat grafické techniky a mít přehled o současných tendencích v oboru. Budete schopni pracovat jak s digitálními, tak analogovými nástroji (2D a 3D tiskové digitální technologie, sítotisk, ofset, počítačový software, internetové prostředí).

Kde a jak se uplatníte?

 • v oblasti grafického designu a vizuální komunikace;
 • v oblasti ilustrace, publikačního designu, vizuálních informací, fotografie, filmu, animace, multimédií;
 • člen týmu nezávislého grafického studia, kulturní nebo vzdělávací organizace, mediální agentury, kreativního oddělení reklamní agentury, knižního nakladatelství, DTP, oblasti multimédií, divadla, televize, rozhlasu atd.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč je povinen před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

1. kolo přijímací zkoušky – talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů.

 • Uchazeči zasílají své domácí práce elektronickou cestou.
 • Uchazeči zasílají své domácí práce do 22. března 2020. Na práce zaslané po termínu nebude brán zřetel.
 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu.
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF zasílají uchazeči komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).
 • Formulář pro odeslání domácích prací pod názvem Zasílání domácích prací pro 1. kolo přijímací zkoušky Fakulty umění je na stránce e-přihlášky.
 • Soubor s domácími pracemi vloží uchazeči do systému po přihlášení svými iniciálami a číslem přihlášky = oborové číslo.
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů.
 • Od 31. března 2020 budou výsledky 1. kola přijímací zkoušky zveřejněny na webových stránkách.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů v 1. kole přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.
 • Každý uchazeč, který získá 10 bodů, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

2. kolo přijímací zkoušky

 • 2. kolo přijímací zkoušky trvá 3 dny
 • Termín konání: 14. – 16. dubna 2020 (úterý – čtvrtek)
 • Místo konání: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 • Při prezenci dne 14. dubna 2020 od 7.30 do 8.30 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.
 • Fakulta během 2. kola přijímací zkoušky ubytování uchazečů nezajišťuje.
 • 2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí
  • talentová – zadané úkoly podle zvolené specializace
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
  • ústní – rozprava nad domácími pracemi a pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění
   • Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.
   • Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů.
   • Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo - domácí práce - portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • kresby, studie (portrét, figura, ruce...)
 • vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu

2. kolo přijímací zkoušky

 • Uchazečům budou postupně během tří dnů přijímací zkoušky zadány tři praktické úkoly.
 • Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
  Min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery...) atd.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy
 • všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.