Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Francouzská filologie - Čeština pro cizince

Studijní program
Francouzská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
04. 07. 2024 - 13. 08. 2024

Čeština pro cizince - minor

Studijní program v kostce

Bakalářský program je určený pro cizince (nerodilé mluvčí češtiny), jejichž vstupní znalost češtiny odpovídá úrovni začátečníka (min. A1). Studenti si osvojují psanou i mluvenou komunikaci v českém jazyce a seznamují se s českými reáliemi (historie, kultura, literatura).

Pozornost je soustředěna zejména na praktickou práci s textem (tvorba různých typů textů, seminární práce, porozumění psanému a mluvenému textu) a konverzační cvičení. Značný prostor je věnován také zvládnutí české gramatiky a orientaci ve stratifikací českého národního jazyka. Jazykové předměty doplňují disciplíny zaměřené na české reálie, historii, kulturu a literaturu. Studium je doplněno o exkurze, studentskou konferenci, projektovou výuku a další aktivity.

Výuka probíhá v češtině; v prvním ročníku může být také částečně využívána angličtina jako mediační jazyk. Uchazeč o studium tak musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Základní doba studia je tři roky.

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském programu Čeština pro cizince; absolvent získá titul Mgr. (magistr).

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Čeština pro cizince

Jsem cizinec a chtěl bych se učit česky. If you have understood the previous sentence, you can boldly sign up for the study program Czech for Foreigners. Our colleague Michal Místecký will explain to you who the study is suitable for, and what will you learn.

Co od vás očekáváme?

Přijetí do bakalářského studijního programu Čeština pro cizince je podmíněno znalostí českého jazyka na začátečnické úrovni odpovídající min. kategoriím A1 až A2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk v prvním ročníku.

Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí studium, vysvětlit motivaci pro studium daného programu apod.

Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod.

Jazyková kompetence tak odpovídá například obsahu učiva učebnic:
Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 1: Praha: Akropolis. (úroveň A1)
Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 2: Praha: Akropolis. (úroveň A1)

Co se naučíte?

Po absolvování tříletého bakalářského studia programu Čeština pro cizince student prokazuje značné jazykovědné znalosti, zejména v oblasti synchronní bohemistiky zaměřené na praxi a komunikaci: práce s textem, rozbor a analýza komunikátů, včetně analýzy žánrové. Má základní přehled o českých dějinách, literatuře a kultuře. Orientuje se v jazykových příručkách a slovnících.

Výstupní komunikační dovednosti v psané i mluvené podobě odpovídají úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Absolvent tak rozumí hlavním myšlenkám textů s konkrétními i abstraktními tématy. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí napsat text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

Kde a jak se uplatníte?

Student může pokračovat v magisterském navazujícím studijním programu Čeština pro cizince (Mgr.) a dále pak případně i v doktorském programu Český jazyk (Ph.D.).

Absolvent se dále uplatní jako samostatný pracovník v zařízeních a institucích prezentujících českou kulturu v zahraničí, jako lektor češtiny pro cizince, jako tlumočník a překladatel v českých nebo zahraničních společnostech, průvodce, pracovník ve státní správě či různých kulturních institucích. Získané praktické dovednosti práce s textem a jazyková kompetence mu nabízejí rovněž uplatnění v oblasti, kde je vyžadována dobrá znalost češtiny jako cizího jazyka, např. jako jazykový redaktor, obchodní komunikace, marketing.

Konkrétní pracovní pozice

  • samostatný pracovník v zařízeních a institucích prezentujících českou kulturu v zahraničí
  • tlumočník a překladatel v českých nebo zahraničních společnostech
  • pracovník ve státní správě či různých kulturních institucích
  • lektor češtiny pro cizince
  • jazykový redaktor
  • průvodce

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  1. zhodnocení požadovaných materiálů (strukturovaný životopis v češtině) + úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
  2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Nejsou stanoveny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Uchazeč je povinen zúčastnit se ve stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu on-line pohovoru v českém jazyce, kde uchazeč představí sebe, své zájmy a motivaci ke studiu češtiny. Během pohovoru bude ověřována úroveň češtiny uchazeče, jeho motivace ke studiu. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, běžná konverzační témata (hobby, studium, jídlo, cestování apod.).

Minimální vstupní úroveň češtiny je A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR), protože výuka (přednášky, semináře) probíhá od počátku studia pouze v češtině. Část pohovoru může být vedena také v angličtině, neboť uchazeč o studium musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR); angličtina může případně sloužit jako mediační jazyk v prvních týdnech zimního semestru prvního ročníku studia.

Uchazeč je povinen nejpozději do 15. března vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky strukturovaný životopis (CV – curriculum vitæ) v českém jazyce (min. rozsah 500 znaků).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a požadovaných materiálů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Hodnotí se:

  1. Zaslané materiály (0–30 bodů).
  2. Ústní pohovor (0–70 bodů).

Další důležité informace

Program je určen pro nerodilé mluvčí (cizince).

Přijetí do studia je podmíněno znalostí českého jazyka na úrovni odpovídající minimálně kategorii A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina bude případně sloužit jako mediační jazyk v zimním semestru prvního ročníku studia. (SERR viz např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat v češtině v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí studium, vysvětlit motivaci pro studium daného programu apod.

Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod.

Jazyková kompetence uchazeče odpovídá například obsahu učiva učebnic:
HOLÁ, L. - Bořilová, P. Čeština expres 1: Praha: Akropolis, 2011. (úroveň A1)
HOLÁ, L. - Bořilová, P. Čeština expres 2: Praha: Akropolis, 2011. (úroveň A1)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

HOLÁ, L. - BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1: Praha: Akropolis, 2011.
HOLÁ, L. - BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 2: Praha: Akropolis, 2011.
Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz.
NAUGHTON, J. Czech. An Essential Grammar. Abingdon: Routledge, 2005. Dostupné on-line: http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/GGG/Czech_essent_grammar.pdf.
NAUGHTON, J. Colloquial Czech: The Complete Course for Beginners. Abingdon: Routledge, 2015.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .