Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2022, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Chemie - Informatika

Studijní program
Chemie
Specializace kombinace
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
01. 04. 2022 - 15. 07. 2022

Chemie

Studijní program v kostce

Kurzy programu jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností ze všech oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická a biochemie). Ve všech oblastech jsou realizovány teoretické přednášky, na které navazují semináře, v nichž se učivo probrané na přednáškách procvičuje a prohlubuje. Nedílnou součástí programu jsou laboratorní cvičení, kde se studenti důkladně seznámí s laboratorní praxí v jednotlivých oblastech. V prvním semestru jsou realizována cvičení laboratorní techniky, kde se studenti naučí základní laboratorní postupy, které pak využijí v dalších cvičeních v průběhu studia. Není tedy žádným problémem, pokud studenti měli na střední škole jen zanedbatelný počet laboratorních cvičení. Cvičení jsou realizována v moderně vybavených laboratořích a na moderních přístrojích. V případě Chemie maior student realizuje svou bakalářskou práci v rámci chemie.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti chemie na úrovni středoškolského učiva, především v oblastech obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a základních chemických výpočtů. Zároveň očekáváme zájem naučit se nové věci. Pokud jste už teď rozhodnutí studovat dále učitelství, doporučujeme přihlásit se na specializaci se zaměřením na vzdělávání, kde se už v průběhu bakalářského studia seznámíte se základy pedagogiky a psychologie, což Vás připraví na přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia.

Co se naučíte?

Nejprve si musíte osvojit základní teoretické znalosti z jednotlivých oblastí chemie a základní postupy pro práci v chemické laboratoři. Následně tyto znalosti využijete v chemické laboratoři při absolvování laboratorních cvičení ale také při realizaci bakalářské práce. Naučíte se pracovat s textem nejen v českém, ale také v anglickém jazyce, vybrat si z textu důležité informace a ty následně využít ve své práci. Také se naučíte statisticky zpracovávat experimentálně získaná data a pracovat s různými přístroji používanými v chemických laboratořích, od jednoduchých míchaček, vah až po složité analytické přístroje jako jsou různé spektrometry nebo kapalinový chromatograf.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby mohli navázat na studium v magisterském studijním programu u nás nebo na jakékoli vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí. V případě Chemie maior může student pokračovat kromě studia odborné chemie také ve studiu učitelství v aprobační kombinaci Chemie – jím studovaný minor. Pokud student již nechce dále pokračovat ve studiu, může najít uplatnění v různých laboratořích zabývajících se například analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půdy ad.) nebo také v chemickém průmyslu ne pozicích jako je chemik nebo operátor výroby.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška formou testu v IS Moodle. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 16. dubna 2022. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude zaslán emailem.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2022. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná chemie

 • Základní názvosloví anorganických a organických sloučenin.
 • Atom. Základní vlastnosti atomu – atomové jádro, elektronový obal, pravidla zaplňování elektronových orbitalů.
 • Chemická vazba. Typy vazeb – nepolární, polární, iontová, vazba jednoduchá a násobná. Slabé vazebné interakce – vodíková vazba a Van der Waalsovy síly.
 • Chemické reakce a chemické rovnice, úprava chemických rovnic. Základy termochemie, chemické kinetiky a chemických rovnováh.
 • Teorie kyselin a zásad. Autoprotolýza vody, pH, indikátory. Síla kyselin a zásad. Hydrolýza soli.

Základy anorganické chemie

 • Vodík, kyslík, peroxid vodíku. Chemie s-prvků: kovy alkalických zemin, alkalické kovy. Chemie p-prvků. Chemie d-prvků. Základní poznatky f-prvků.

Základy organické chemie a biochemie

 • Typy vzorců. Klasifikace sloučenin. Uhlovodíky. Deriváty uhlovodíků. Základní heterocyklické sloučeniny.
 • Vitamíny, hormony, lipidy, sacharidy, bílkoviny, enzymy, nukleové kyseliny. Základy látkových metabolismů (fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin a lipidů).

Výpočty

 • Výpočet z chemického vzorce, výpočet z chemické rovnice, výpočet pH, vyjadřování složení roztoků.

Všechny okruhy vycházejí z úrovně znalostí získaných při studiu na střední škole (gymnázium).

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.