Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

CHCETE LÉPE POZNAT SVŮJ MATEŘSKÝ JAZYK A LITERATURU V NĚM PSANOU? TENTO STUDIJNÍ PROGRAM VÁM OTEVÍRÁ BRÁNU DO SVĚTA MINULOSTI I SOUČASNOSTI ČESKÉHO JAZYKA A ČESKÉ LITERATURY. JE ZÁKLADNOU PRO DALŠÍ MOŽNÝ ROZVOJ ZEJMÉNA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DANÉHO OBORU NA 2. STUPNI ZŠ.

Tříletý bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání umožňuje studentovi získat odborné znalosti z českého jazyka a literatury. V tomto programu student učiní první krok k dosažení pozdější pedagogické kvalifikace (tím druhým je pak navazující magisterské studium). Jazykovědná a literárněvědná studia se proto zaměřují na získání takových znalostí a dovedností, které se týkají vztahu oboru českého jazyka a literatury a aktuální praxe výuky na 2. stupni ZŠ. Oblasti zkoumání se rovnoměrně soustřeďují na oblast jazykovou (základy bohemistiky, zvuková stránka češtiny, česká mluvnice, česká slovní zásoba, vývoj češtiny, komunikační a slohová výchova), literární (literární teorie, česká literatura, literatura pro děti a mládež, světová literatura) a vzdělávací (jazyk a literatura ve výukové praxi).

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Hledáš obor, který chceš studovat, a láká Tě práce s jazykem? Vnímáš jazyk jako nástroj komunikace, dorozumění i uměleckého vyjádření? Čteš a máš potřebu o knížkách mluvit? Jsou knihy součástí Tvého životního stylu?

Co od vás očekáváme?

Základní podmínkou je pro absolventy středních škol všech typů úspěšná maturitní zkouška. Výhodou pro studium oboru je samozřejmě zájem o něj, vhodné, ale nikoliv nutné jsou předpoklady pedagogicky působit, pracovat s mládeží.

Co se naučíte?

Jako student oboru se naučíte:

 • analyzovat jazykový komunikát i umělecký text, zejména ve vztahu k pedagogickému využití oboru
 • aplikovat pravidla jazykového systému zejména při tvorbě vlastního textu, ale i při kontrole textů vůbec
 • koncipovat ústní či písemný projev z hlediska jeho účinnosti v komunikačním procesu
 • užívat zásady správné hlasové techniky, spisovné výslovnosti a hygieny hlasu, nejen ve vztahu ke školní praxi
 • využít získaných způsobilostí nejen v mateřském jazyce, ale i v některém ze světových jazyků
 • orientovat se v umělecké kvalitě textů a v umění vybrat vhodné tituly pro rozvoj vlastních čtenářských potřeb i pro rozvoj čtenářství dětí
 • aplikovat odbornou terminologii při práci s uměleckým textem a identifikovat s její pomocí různé příznaky uměleckého textu (období vzniku, autor, poetika, čtenář)
 • být schopen jasně formulovat své názory na literaturu a čtenářské postřehy způsobem přijatelným také pro děti
 • na základě odborných poznatků a hlubšího studia být vnímavějším čtenářem
 • zdokonalovat své analytické a kritické myšlení

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský) získávají uplatnění především v oblasti školství a vzdělávání. Po tříletém bakalářském studiu mohou působit na různých pozicích v prostředí školních zařízení a podílet se v nich na procesu vzdělávání. Vzhledem k zaměření studia na jazyk a literaturu je možno uplatnit se také ve sféře práce s texty (editorská činnost, žurnalistika, práce v nakladatelství).

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • asistent pedagoga
 • vychovatel
 • vedoucí zájmových aktivit pro děti a mládež
 • korektor, editor
 • redaktor (média, nakladatelství)
 • knihovník

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium klade důraz především na samostudium. Obsahuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia, skládá se z kontaktní přímé výuky, samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících. Přímá výuka je omezena na prezenční výuková setkání probíhající v každém semestru vždy v jednom dni týdnu a mají formu blokové výuky vždy v odpoledních hodinách od 14:10 do 19:05 hod. Studující jsou o termínech výukových setkání informováni před každým semestrem po finálním sestavení rozvrhů. Výuka probíhá v budově Pedagogické fakulty OU na ul. Fr. Šrámka. Rozsah povinné účasti ve výuce vyplývá z popisu jednotlivých předmětů (tzv. sylabů). Samostudium je v každém předmětu studijního programu podpořeno e-learningovým kurzem v informačním systému moodle a dále jsou studentům k dispozici další studijní opory a distanční texty na Portálu OU. Vyučující jsou připraveni konzultovat se studenty osobně či elektronicky (cestou e-mailů, MS Teams apod.).

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.