Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hudební výchova - Ruský jazyk

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Hudební výchova

Studijní program v kostce

Specializace Hudební výchova připravuje vzdělané a kvalifikované učitele hudební výchovy na středních školách. Absolvováním studia získáte všechny potřebné (nejen) hudební dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k vykonávání osobnostně naplňující a kreativní profese učitele hudební výchovy. Obsahem studia jsou hudebněpraktické disciplíny, ve kterých rozvinete své hudební schopnosti a dovednosti z předchozího bakalářského studia. Jde zvláště o dovednosti pěvecké (sólový i sborový zpěv), instrumentální (hra na klavír, ale i jiné nástroje). Tato část studia je převážně praktická a probíhá v interakci s vyučujícími i dalšími studenty. Podstatnou součástí studia jsou hudebněpedagogické a hudebnědidaktické disciplíny, jejichž prostřednictvím získáte potřebné znalosti a dovednosti k porozumění hudbě a jejímu efektivnímu vyučování. Další náplní studia jsou hudebněhistorické disciplíny, jejichž prostřednictvím proniknete do historie a současnosti hudby v dostatečné hloubce a kvalitě. Vše si ověříte a vyzkoušíte v praxi, kterou budete absolvovat na vybraných školách v průběhu výuky.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem studia jsou rozvinuté hudební schopnosti a dovednosti v oblasti hudby (pěvecké, instrumentální a sbormistrovské), které jste získali během předchozího bakalářského studia. Stejným způsobem předpokládáme vaše znalosti z hudební teorie a dějin hudby. Především očekáváme vaši motivaci k rozvíjení schopností v oblasti hudby a učitelství.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

 • poslechově analyzovat hudební skladby 20. a 21. století
 • pěvecky a instrumentálně interpretovat skladby od období baroka po 21. století
 • didakticky využívat pěvecké, rytmické, instrumentální, poslechové a hudebněpohybové činnosti ve výuce hudební výchovy
 • aplikovat hudební teorii a dějiny hudby do hudební výchovy

Kde a jak se uplatníte?

Specializace Hudební výchova (střední školy) je zaměřena učitelsky, připravuje proto budoucí učitele v oblasti školství pro jejich praxi. Práce učitele hudební výchovy nezahrnuje pouze výuku hudební výchovy jako předmětu, ale realizujete se např. jako vedoucí instrumentálních souborů a sbormistři školních pěveckých těles.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel hudební výchovy

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška má dvě části

Test znalostí z oboru

Požadováno je vzdělání alespoň bakalářského studijního programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání. Pokud uchazeč uvedené vzdělání nesplňuje je pozván k přijímací zkoušce, která ověří znalosti z příslušné aprobace. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Uchazeč splnění podmínky příbuznosti zjistí v elektronické přihlášce ke studiu podle bodů za zkoušku, a to nejpozději do konce dubna. Nula bodů znamená, že vzdělání ještě nebylo posouzeno. Jeden bod znamená, že předchozí vzdělání bylo posouzeno jako nepříbuzné. Uchazeč se musí zúčastnit testu znalostí z oboru a v systému mu bude zobrazen termín zkoušky. Po vykonání zkoušky budou doplněny skutečně získané body ze zkoušky. U vzdělání, které je posouzeno jako příbuzné, obdrží uchazeč sto bodů a neuvidí termín zkoušky.

Motivační pohovor k učitelství

Motivační pohovor nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test znalostí z oboru

Dějiny hudby:
Formou testu budou prověřeny individuální znalosti dějin hudby od nejstarších památek k projevům soudobé vážné hudby, a to jak ve světovém, tak i českém kontextu. Důraz bude kladen na znalosti hudebněvýrazových prostředků klíčových stylových epoch a znalosti poslechové.

Hudební teorie:
Formou testu budou prověřeny individuální znalosti hudební nauky, harmonie, hudebních forem s důrazem na orientaci v notovém zápisu vybrané skladby.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Motivační pohovor k učitelství

Přijímací pohovor s využitím portfolia

Obsah:

 1. Osobní vize a očekávání spojené se studiem učitelství a vlastní zkušenost s edukačními aktivitami: max. 40 bodů, min. 20 bodů.
 2. Pedagogicko-psychologická připravenost ke studiu prostřednictvím řešení modelových pedagogických situací a jejich kvalifikovaného odůvodnění (v rozsahu studia pedagogicko-psychologického základu bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.): max. 20 bodů, min. 10 bodů.
 3. Orientace uchazeče v oborovém základu obou aprobací (specializaci) v rozsahu studia předmětů bakalářských programů zaměřených na vzdělávání
  1. oborový základ 1: max. 20 bodů, min. 10 bodů,
  2. oborový základ 2: max. 20 bodů, min. 10 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

FUKAČ, J., VYSLOUŽIL, J. (eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.
HRČKOVÁ, N. Dějiny hudby I. až VI. (komplet). Praha: Ikar, 2005 - dosud.
KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Praha: Editio Spuprahon, 1982.
KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. Praha: SHV, 1963 (a další vydání).
MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.
NAVRÁTIL, M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85300-26-5.
SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.
ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha: Editio Supraphon, 1990 (a další vydání). ISBN 80-7058-174-3.
ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Supraphon, 1976 (a další vydání).

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.