Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hudební výchova - Anglický jazyk

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Anglický jazyk

Studijní program v kostce

Vystudovali jste angličtinu v bakalářském programu v kombinaci s nějakým dalším oborem a rozhodli jste se, že byste chtěli v budoucnu vyučovat angličtinu na střední škole anebo na 2. stupni základních škol? Pak je pro vás určen studijní program Učitelství pro střední školy - Anglický jazyk v kombinaci s jednou další aprobací.

Cílem tohoto studijního programu je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních nebo základních školách 21. století. Při studiu projdete jak předměty společnými pro všechny aprobace, tak oborovou didaktikou či metodikou a reflektovanou profesní praxí na školách. Zároveň si v rámci jazykovědných kurzů budete dále rozvíjet své kompetence v angličtině, na jejichž kvalitu by měly být u učitelů kladeny obzvláště vysoké nároky. Všechny předměty jsou koncipovány tak, aby vás podpořily ve vašem rozhodnutí stát se učiteli a připravily vás na možná úskalí práce s dětmi a mladými dospělými. Prostřednictvím pedagogických, psychologických a didaktických předmětů budete mít příležitost podívat se na výuku pohledem učitele a získáte potřebné znalosti a dovednosti pro vaši budoucí profesi, například v oblasti diagnosticko-intervenční i v oblasti pedagogické legislativy. Na hodinách profesních praxí budete pracovat na dovednosti sebereflexe a rozvoji znalostí a dovedností z oblasti digitálních technologií ve vzdělávání.

V rámci vašeho aprobačního oboru Anglický jazyk se budete nadále zabývat vybranými kapitolami z britské i americké literatury, získáte přehled o filosofickém, dějinném, společenském a uměleckém kontextu americké a britské kultury druhé poloviny 20. století a budete si moci tříbit své interpretační schopnosti a schopnost kritického myšlení. Dále se budete zabývat vývojem anglického jazyka ve všech jeho fázích a číst jednodušší staroanglické, středoanglické a raně novoanglické texty, ze kterých získáte povědomí o fonologickém, gramatickém a lexikálním plánu těchto období. V jazykovědných kurzech proniknete pod povrch každodenní zkušenosti a prozkoumáte, jak jazyk funguje v běžné i odborné komunikaci, jak v různých komunikačních situacích odráží i vytváří vztahy mezi jejich účastníky a co nám říká o mluvčích i společnosti, ve které žijí.

Budete se moci zapojit do různých projektů studentů a vyučujících na středních i základních školách. Oblíbené jsou například Didaktické intervence v centru PANT, kde probíhají diskuse nad různými didaktickými problémy a kde budete mít možnost realizovat inovativní nápady vedoucí k zefektivnění výuky angličtiny. Zajímavou možností, jak rozšířit zkušenosti přímo z praxe také přináší projekt Patronus, díky kterému se můžete podílet na výuce nebo přípravě na ni s vámi vybranými učiteli, kteří vám budou individuálními mentory a patrony vašeho rozvoje. A pokud máte již nyní jasno v tom, že výuka nemá být statická a transmisivní, ale především dynamická a interaktivní, můžete se připojit k naší proslulé divadelní skupině ELTO (English Language Theater of Ostrava), která každý semestr pobaví svým představením v angličtině široké publikum od žáků na ZŠ přes studenty na SŠ po kolegy z VŠ.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu Učitelství anglického jazyka pro střední školy nepotřebujete žádné speciální lingvistické vědomosti, bude pro Vás důležitá výborná znalost angličtiny (na úrovni C1) a akademické předpoklady pro přípravu a psaní magisterské diplomové práce. Nejvíce vám studium přinese, když do něj nastoupíte se zájmem o výuku angličtiny a budete se snažit v tomto ohledu co nejvíce rozvíjet. Vaše motivace, jazyková kompetence i akademické dovednosti jsou také předmětem přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Osvojíte si znalosti a dovednosti potřebné k profesionální práci s jazykem, k práci učitele a k práci v mezinárodním prostředí

 • získáte inspirativní a solidní lingvistické zázemí pro moderní výuku anglického jazyka;
 • zorientujete se v základních možných přístupech k analýze textu;
 • osvojíte si kritické čtení textu, například odhalíte pravděpodobné komunikační cíle, které text sleduje, stejně jako strategie, jimiž se autor snaží své cíle naplnit;
 • seznámíte se se současnými teoriemi vzdělávání, současným stavem oborově-didaktické teorie a praxe a základními didaktickými kategoriemi;
 • proniknete do tajů zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce;
 • porozumíte konceptu lingua franca a angličtina jako lingua franca na pozadí přístupů bilingvismu a multilingvismu a dokáže je konfrontačně zařadit do současných přístupů ke studiu mnohojazyčnosti;
 • budete se rozvíjet v profesních činnostech a kompetencích učitele;
 • získáte přehled o aktuální učebnicové produkci a dostupných oborových edukačních materiálech a médiích;

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou aktivními, motivovanými učiteli s velmi dobrými komunikačními schopnostmi a pedagogickými dovednostmi. Nejčastěji se uplatňují v souladu se  zaměřením studijního programu na různých typech státních či soukromých škol. Mohou však nalézt uplatnění i v jiných typech institucí vyžadujících zaměstnance, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech - např. v oblasti kultury, v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích aj.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel AJ na SŠ a 2. stupni ZŠ,
 • lektor v jazykové škole,
 • kulturní referent

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. zhodnocení požadovaných materiálů (portfolio = motivační dopis + shrnutí bakalářské práce) + úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Uchazeč je povinen pro portfolio použít formulář ve formátu pdf (motivační dopis + shrnutí bakalářské práce) a nahrát jej do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty o dosažených jazykových zkouškách a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah přijímací zkoušky a požadavky na portfolio

 1. Test anglické jazykové kompetence ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence – zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer; uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium a uchazeči rovněž vysvětlí zájem o učitelství,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. Pokud uchazeč psal bakalářskou práci na druhém oboru, připraví strukturované shrnutí této bakalářské práce. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia

Celkový počet bodů je 100. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů.

 1. Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle SERRJ): uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

 2. Hodnocení portfolia – uchazeč může získat až 40 bodů:
  1. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: Komise přihlédne k jazykové úrovni a relevanci motivačního dopisu vzhledem ke zvolenému studijnímu programu; uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům:
   1. Co očekáváte od studia ve zvoleném navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů)
   2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů)
   3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí učitele. (0–5 bodů).
   4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0–5 bodů).
   Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.

  2. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů) Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.
   Komise přihlédne k jazykové úrovni shrnutí bakalářské práce. Uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body);
   2. cíle výzkumu (0–3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).
   V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia. Komise přihlédne k jazykové úrovni eseje. Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body);
   2. cíle výzkumu (0–3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).

Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení. Odpovědi v číslovaných kolonkách musí být rozsahu 400–500 znaků (včetně mezer). Formulář má tuto podobu:

Strukturovaný motivační dopis v angličtině (20 bodů)

 1. Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí či kariérou. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–-500 znaků včetně mezer)
 4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)

Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů)

  1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 1. cíle výzkumu (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400¬500 znaků včetně mezer)
 2. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body)
  (odpověď musí obsahovat 400500 znaků včetně mezer)
 3. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 4. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 5. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.