Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sbormistrovství - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní program
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Bakalářský studijní program Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání připravuje sbormistry pro jejich budoucí praxi. Komplexně rozvíjí hudebnost studentů a směřuje je ke schopnosti samostatného působení v oblasti sbormistrovství. Studium Sbormistrovství nabízí příležitost kreativně rozvíjet vaši hudebnost a schopnost vést sborová tělesa rozmanitých stylových zaměření. Studijní program je specifický v tom, že umožňuje studium pouze v kombinaci s bakalářským studijním programem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, což posiluje celkové hudební zaměření studia. Obsahem sbormistrovské přípravy jsou dvě hlavní roviny. V první rovině jde o získání potřebných praktických dovednosti: základy dirigentské techniky, hra partitur, sluchová analýza, pěvecké sborové praktikum a řízení sboru. Ve druhé rovině jde o nezbytné teoretické znalosti v oblasti slohové interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, teorii dirigování a dramaturgii koncertů. Obě roviny směřují k realizaci sborového vystoupení v celé jeho šíři a komplexnosti. Během studia navštěvujete univerzitní pěvecký sbor, kde si rozšíříte své pěvecké a sbormistrovské dovednosti a navážete nové sociální vazby. Součástí studia je vypracování a obhajoba bakalářské práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sbormistrovství – studium, praxe, uplatnění

Obecné cíle SP Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí: 1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru sbormistrovství a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Co od vás očekáváme?

Studium Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání ideálně předpokládá celkovou hudebnost studenta a jeho motivaci ji intenzivně a pravidelně rozvíjet. Základy dirigentské techniky si osvojíte během studia pod vedením vyučujících.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

  • stylově interpretovat sborovou skladbu z období gotiky až po současnost
  • zapsat slyšenou hudbu do notové podoby a hudebně ji analyzovat
  • sbormistrovským gestem vyjádřit hudební průběh skladby
  • řídit pěvecký sbor a sestavit vhodnou dramaturgii koncertu

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování studijního programu je předpokladem navazujícího magisterského studia sbormistrovství. Samostatné absolvování bakalářského studijního programu umožňuje uplatnění absolventů v rozmanitých oblastech školství a kultury.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice jsou:

  • sbormistr pěveckých sborů
  • asistent sbormistra
  • asistent v oblasti hudebnězájmových aktivit na středních školách a v mimoškolských zařízeních
  • kulturní organizační pracovník

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.