Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační a komunikační technologie - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - minor

Studijní program v kostce

Absolvent bakalářského studia bude obeznámený s preventivní ochranou zdraví a bude se orientovat v problematice lidského zdraví. V průběhu celého studia je kladen důraz na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti výchovného působení na děti a mládež a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Dosažené vzdělání umožní absolventovi aplikovat tyto poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. Vychází se z předpokladu, že posluchač bude tento obor kombinovat s jiným bakalářským oborem na PdF. Nabízíme širokou škálu bakalářských kurzů v oblastech zdraví, které posluchačům předávají nejen současné znalosti, ale také procvičí jejich obecné dovednosti v oblasti výzkumu, kritického myšlení, statistické analýzy dat a písemné a ústní komunikace. Navazující magisterský program pak poskytuje další intenzivní odborné vzdělávání a příležitost pro pokročilé studium této disciplíny.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Pedagogická a školní psychologie

Dosažené vzdělání umožní absolventovi psychologie aplikovat psychologické poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. Absolvent studia výchovy ke zdraví bude obeznámený s preventivní ochranou zdraví a bude se orientovat v problematice lidského zdraví.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od vás a ani nepožadujeme žádné specifické znalosti oboru, který jste se rozhodli studovat. Předpokládáme, že uchazeč disponuje běžnými znalostmi přírodních a humanitních věd v rozsahu učiva střední školy. Co však vyžadujeme je entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a vědomosti.

Co se naučíte?

Studium bakalářského oboru „Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání“:

 • Vás naučí jak uplatnit znalosti o psychologických aspektech při podpoře rozvoje individuálních kvalit osobností žáků.
 • Vás seznámí s tím, jak se orientovat v náročných životních situacích a jak je co nejefektivněji řešit.
 • Vás vybaví komunikačními znalostmi a dovednostmi a jejich úspěšným využitím v praxi.
 • Vás seznámí s tím, jak použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování a jakým způsobem řešit školní výchovné situace.
 • Vám umožní osvojit si základní strategie vyučování v teoretické i praktické rovině a jejich propojení se znalostmi psychologie.
 • Vás vybaví znalostmi všeobecného rozhledu v oblasti filozofie, kultury a zdravého životního stylu a naučí vás, jak působit na formování postojů žáků.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi získají ucelené vědomosti a dovednosti vztahující se k problematice lidského zdraví, které mohou uplatnit v oborech souvisejících se zdravím a s životním stylem. Absolventi získají také možnost k dalšímu vzdělávání formou navazujícího magisterského studia „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy“. Absolventi se mohou uplatnit jako asistenti učitele na základních školách, výchovní pracovníci v centrech volného času, pracovníci v domovech dětí a mládeže, metodici primární prevence, případně v dalších profesích, které souvisejí s ochranou zdraví.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • v profesích a institucích vyžadujících sociálně-komunikativní dovednosti
 • pedagogický pracovník (asistent) na základní škole
 • pedagogický pracovník v institucích volného času (domy dětí a mládeže)
 • pedagogický pracovník v komunitních centrech nebo ubytovacích institucích (internáty apod.)

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.