Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sbormistrovství - Hudební výchova

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Sbormistrovství

Studijní program v kostce

Specializace Sbormistrovství pro střední školy umožňuje studentům komplexní rozvoj sbormistrovských schopností a zdokonalení potřebných odborných znalostí a dovedností. Sbormistrovství je reprezentativní studijní specializací, která umožňuje profilování sbormistrovské osobnosti. Studijní specializace Sbormistrovství pro střední školy úzce navazuje na předchozí bakalářské studium programu Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání. Specifikem studia je, že je jej možné studovat pouze v kombinaci se specializací Hudební výchova pro střední školy. Náplní studia Sbormistrovství je rozvíjení schopností studovat sborové partitury, připravit vhodnou dramaturgii sborových těles, organizovat a vést pěvecké sbory. V neposlední řadě jde o umělecky přesvědčivou interpretaci sborové hudby a její prezentaci na veřejných koncertech. Součástí studia je praxe ve vysokoškolském pěveckém sboru. Vše si ověříte a vyzkoušíte ve vlastní praxi, kterou budete absolvovat s vybranými sborovými tělesy na vybraných školách a institucích v průběhu výuky. Na závěr studia budete realizovat samostatné veřejné vystoupení vašeho sborového tělesa. Součástí studia je vypracování a obhajoba diplomové práce.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem studia jsou rozvinuté hudební a sbormistrovské schopnosti, dovednosti a znalosti, které jste získali v předchozím bakalářském studiu.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

 • poslechem a na základě notového zápisu analyzovat sborové skladby a stylově je identifikovat
 • efektivně provádět hlasová cvičení a nacvičovat skladby se sborem
 • umělecky přesvědčivě interpretovat skladby pro sbor rozmanitých slohových období a stylů
 • sestavit vhodný repertoár pro pěvecký sbor a zorganizovat vystoupení sboru

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování studijní specializace umožňuje se uplatnit na řadě pracovních pozic v oblasti školství, ale také v různých mimoškolních zařízeních. Studium Sbormistrovství společně se specializací Hudební výchova pro střední školy vás předurčuje k uplatnění na středních školách (ale také základních uměleckých školách), kde budete vyučovat hudební výchovu a také vést vokální či instrumentální soubor.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice absolventů:

 • sbormistr na střední škole, popř. na základní umělecké škole
 • sbormistr, dirigent instrumentálních skupin v mimoškolních zařízeních (domy dětí a mládeže, domovy mládeže, církve, ústavy sociální peče apod.)

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška má dvě části

Test znalostí z oboru

Požadováno je vzdělání alespoň bakalářského studijního programu Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání. Pokud uchazeč uvedené vzdělání nesplňuje je pozván k přijímací zkoušce, která ověří znalosti z příslušné aprobace. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Uchazeč splnění podmínky příbuznosti zjistí v elektronické přihlášce ke studiu podle bodů za zkoušku, a to nejpozději do konce dubna. Nula bodů znamená, že vzdělání ještě nebylo posouzeno. Jeden bod znamená, že předchozí vzdělání bylo posouzeno jako nepříbuzné. Uchazeč se musí zúčastnit testu znalostí z oboru a v systému mu bude zobrazen termín zkoušky. Po vykonání zkoušky budou doplněny skutečně získané body ze zkoušky. U vzdělání, které je posouzeno jako příbuzné, obdrží uchazeč sto bodů a neuvidí termín zkoušky.

Motivační pohovor k učitelství

Motivační pohovor nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test znalostí z oboru

 1. Sluchová analýzy, která zahrnuje hudebněanalytické prvky v rozsahu základní studijní literatury (viz doporučená literatura).
 2. Zpěv partu sborové středně náročné partitury bez předchozí přípravy.
 3. Hra sborové partitury na klavír bez předchozí přípravy.
 4. Dirigování středně náročné sborové partitury.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Motivační pohovor k učitelství

Přijímací pohovor s využitím portfolia

Obsah:

 1. Osobní vize a očekávání spojené se studiem učitelství a vlastní zkušenost s edukačními aktivitami: max. 40 bodů, min. 20 bodů.
 2. Pedagogicko-psychologická připravenost ke studiu prostřednictvím řešení modelových pedagogických situací a jejich kvalifikovaného odůvodnění (v rozsahu studia pedagogicko-psychologického základu bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.): max. 20 bodů, min. 10 bodů.
 3. Orientace uchazeče v oborovém základu obou aprobací (specializaci) v rozsahu studia předmětů bakalářských programů zaměřených na vzdělávání
  1. oborový základ 1: max. 20 bodů, min. 10 bodů,
  2. oborový základ 2: max. 20 bodů, min. 10 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 50

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.