Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Německá filologie - Anglická filologie

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Anglická filologie

Studijní program v kostce

Máte zájem nadále studovat angličtinu a chcete si prohloubit znalosti literatury a kultury anglicky mluvících zemí a hlouběji se ponořit do tajů anglické lingvistiky? Pak zvolte tento studijní program, který vám jednak umožní studovat angličtinu s jiným jazykem či humanitními nebo přírodními vědami, jednak budete moci psát bakalářskou práci na druhém oboru.

Během studia získáte odborné znalosti z řady okruhů, které vám umožní pochopit souvislosti systému jazyka, budete se orientovat v odborné literatuře a získáte celkový přehled o přesahu jazyka do jiných oblastí (např. sociologie), o důležitosti, kterou pro správné provedení jazykové analýzy hraje záměr a strategie mluvčího, či konkrétní situace a kontext. Své znalosti literatury dále prohloubíte a zdokonalíte studiem širokého spektra autorů, literárních žánrů v rozmanitých historických etapách a získáte přehled o literárních směrech. Naučíte se analyzovat a interpretovat umělecké texty, hledat souvislosti s dobovými okolnostmi a prohloubíte své schopnosti formulovat názory a vyjádřit svá stanoviska. Budete se setkávat jak s odborníky z naší katedry, tak i z jiných domácích a zahraničních pracovišť.

V prvním ročníku se seznámíte se základy překladu, získáte přehled o aktuálně používaných překladatelských pomůckách a strategiích, naučíte se správně analyzovat text originálu, a především budete sami překládat texty z různých oblastí. Své teoretické znalosti si dále prohloubíte při studiu klasifikace a srovnání jazyků, zejména angličtiny s češtinou. Osvojíte si různé přístupy k analýze textu - rozebírány budou autentické jazykové projevy různých stylů a žánrů. V oblasti literatury bude pozornost věnována americkému dramatu od jeho počátků až po současnost a také tématu přistěhovalectví. Stranou však nezůstane ani britská literatura, a to v propojení s vývojem a současným stavem britské společnosti. V druhém roce získáte aktuální znalosti amerických institucí i životních skutečností v současných Spojených státech amerických, včetně problematiky multikulturalismu, aktuálních politických otázek či role náboženství, a to na pozadí vybraných textů moderní americké literatury. Pozornost bude věnována také environmentálně orientované literatuře v USA a v Kanadě. Ponoříte se do zkoumání vztahu mezi jazykem a jeho užitím ve společnosti a budete se dále zabývat tím, jak naopak společenské dění ovlivňuje jazyk.

Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty, které budete volit z pestré nabídky, např. základy tlumočnické praxe, úvod do soudního překladu, interkulturní komunikace, americké etnické literatury a jiné. Část studia můžete absolvovat na zahraniční instituci či se do mezinárodní spolupráce zapojit jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Jako jedno z mála měst se navíc Ostrava může pochlubit zázemím Britského a Amerického centra působících při Knihovně města Ostravy. Kromě mezinárodního dění na katedře se tak budete moci zapojit i do dalších souvisejících aktivit.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu Anglické filologie nepotřebujete žádné speciální lingvistické či literární vědomosti, důležitá je pouze výborná znalost angličtiny (na úrovni C1) a akademické předpoklady pro přípravu a psaní magisterské diplomové práce. Nejvíce vám studium přinese, když do něj nastoupíte se zájmem o věc a s vlastní představou, co od něj čekáte. Vaše motivace, jazyková kompetence i akademické dovednosti jsou také předmětem přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Získáte solidní znalosti z anglické lingvistiky, literatury a kultury anglicky mluvících zemí. Budete se umět orientovat v odborné literatuře a dalších informačních zdrojích. Osvojíte si interpretační schopnosti a rozvinete schopnost kritického myšlení.

 • Získáte přehled o možných přístupech k analýze textu.
 • Naučíte se analyzovat autentický anglický text po stránce lexikální, gramatické i stylistické a užívat při tom odpovídající lingvistickou terminologii.
 • Získané znalosti budete schopni uplatnit ve výuce cizích jazyků, moderní angličtiny především.
 • Naučíte se analyzovat a interpretovat umělecké texty z mnoha hledisek.
 • Prohloubíte si svou schopnost formulovat názory a vyjádřit svá stanoviska v diskusích nad texty.
 • Dokážete popsat nejvýraznější tendence v současné anglofonní literatuře.
 • Budete schopni se orientovat v současném životě Spojeného království a Spojených států amerických a srovnávat s českou skutečností.
 • Získáte přehled o překladatelských postupech, pomůckách a relevantních informačních zdrojích a dokážete je samostatně vhodně používat k řešení překladatelských problémů.
 • Rozvinete svou kompetenci v anglickém jazyce, v němž pokročíte z úrovně C1 k úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou všestranně rozvinutými osobnostmi s dobrými komunikačními schopnostmi, kteří jsou náležitě vybaveni teoreticky i prakticky. Nalézají uplatnění v různých typech institucí vyžadujících odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech i v různém, převážně multikulturním prostředí - např. v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích, v oblasti cestovního ruchu, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v institucích EU aj. Své pokročilé znalosti a schopnosti popsat a vysvětlit systémové rozdíly mezi anglickým a českým jazykem mohou absolventi studijního programu Anglická filologie varianta minor využít i jako učitelé ve sféře soukromého či firemního vzdělávání.

Konkrétní pracovní pozice

 • manažer/asistent oddělení komunikace (vnitrofiremní, se zákazníky apod.)
 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • referent na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
 • pracovník v institucích EU
 • učitel anglického jazyka v oblasti soukromého či firemního vzdělávání

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. zhodnocení požadovaných materiálů (portfolio = motivační dopis + shrnutí bakalářské práce) + úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Uchazeč je povinen pro portfolio použít formulář ve formátu pdf (motivační dopis + shrnutí bakalářské práce) a nahrát jej do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty o dosažených jazykových zkouškách a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah přijímací zkoušky a požadavky na portfolio

 1. Test anglické jazykové kompetence ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence – zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. Pokud uchazeč psal bakalářskou práci na druhém oboru, připraví strukturované shrnutí této bakalářské práce. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia

Celkový počet bodů je 100. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů.

 1. Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle SERRJ): uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

  Pro variantu Angličtina pro překlad: Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle SERRJ) a test české jazykové kompetence na úrovni C2: uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

 2. Hodnocení portfolia – proběhne komisionálně, uchazeč může získat až 40 bodů:
  1. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: komise přihlédne k jazykové úrovni a relevanci motivačního dopisu s ohledem na zvolený studijní program, uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům:
   1. Co konkrétně očekáváte od studia ve zvoleném navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů)
   2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů)
   3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí či kariérou. (0–5 bodů).
   4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0–5 bodů).
   Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.

  2. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů)
   Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.
   Komise přihlédne k jazykové úrovni shrnutí bakalářské práce. Uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body);
   2. cíle výzkumu (0–3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).
   V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.
   Komise přihlédne k jazykové úrovni eseje. Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body);
   2. cíle výzkumu (0–3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).

Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webu FF OU. Odpovědi v číslovaných kolonkách musí být rozsahu 400–500 znaků (včetně mezer). Formulář má tuto podobu:

Strukturovaný motivační dopis v angličtině (20 bodů)

 1. Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí či kariérou. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–-500 znaků včetně mezer)
 4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)

Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů)

 1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 2. cíle výzkumu (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400¬500 znaků včetně mezer)
 3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body)
  (odpověď musí obsahovat 400500 znaků včetně mezer)
 4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura

Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.

Doporučená literatura pro variantu angličtina pro překlad

Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
Knittlová, D. K teorii a praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Levý, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .