Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk a literatura - Základy společenských věd

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Český jazyk a literatura

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti o českém jazyce a literatuře a osvojit si metody jeho výuky?

Dvouletý navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy - obor Český jazyk a literatura rozšiřuje znalosti studentů v oblastech jako současná česká i světová jazykověda, starší literatura a světová literatura, a zvyšuje tak jejich dosavadní kvalifikaci v oboru bohemistika. Současně je připravuje jako kvalifikované učitele pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu (Ph.D., tzv. velký doktorát).

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy - obor Český jazyk a literatura nabízí výuku specializovaných předmětů z jazykovědy, literární historie a didaktiky českého jazyka a literatury. Po absolvování povinných a povinně volitelných předmětů završíte dosavadní bohemistické vzdělání, seznámíte se s moderními metodami výuky českého jazyka a literatury a získáte kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu na středních školách.

V jazykovědné a literárněvědné části studia např. získáte přehled o vývoji myšlení o spisovném jazyce, dějinách lingvistiky i současných lingvistických trendech, poznáte dějiny literatury v širším světovém a komparativním kontextu, seznámíte se se starší českou literaturou a dozvíte se, jaké jsou možnosti propojení lingvistiky s literární vědou a aplikace lingvistických přístupů na analýzu literárních textů. To vše nejen v průběhu výuky, ale také prostřednictvím přednášek významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě. V didaktické části studia se zaměříte na osvojování moderních metod a způsobů výuky českého jazyka a literatury, osvojíte si tvořivý přístup k jazykovému a literárnímu vzdělávání, zúčastníte se náslechů v hodinách českého jazyka a literatury na vybraných ostravských středních školách a absolvujete souvislou pedagogickou praxi.

V rámci studia se můžete zapojit i do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka i katedře české literatury a literární vědy ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka, literatury a kultury.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Český jazyk a literatura

Pokud tě láká profese copywritera, redaktora nebo třeba učitele češtiny, pusť si naše video. Michal Místecký z katedry českého jazyka přiblíží, proč by vás studium českého jazyka mohlo bavit a co všechno se za ním skrývá. Český jazyk a literatura jsou však spojené nádoby. Kdo tíhne spíše k literatuře, měl by se seznámit s krátkým videem prof. Jana Malury, který popisuje, proč je studium literatury na Ostravské univerzitě dobrou volbou.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen především absolventům tříletého bakalářského programu Český jazyk a literatura nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent oboru budete

 • schopen orientace ve vývoji myšlení o spisovném jazyce
 • znát dějiny lingvistiky i současné lingvistické trendy
 • mít přehled o středověké, renesanční a barokní literatuře
 • znát dějiny české literatury v širším světovém kontextu
 • umět aplikovat moderní lingvistické metody na analýzu literárních textů
 • schopen kriticky pracovat se zdroji a využívat je při psaní odborných textů
 • umět prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti a především ve školské praxi
 • mít přehled o moderních metodách výuky českého jazyka a literatury
 • schopen tvořivě přistupovat k jazykovému a literárnímu vzdělávání
 • mít zkušenosti z pedagogické praxe na střední škole
 • mít kvalifikaci k výuce českého jazyka a literatury na středních školách.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění zejména jako učitelé českého jazyka a literatury na středních školách. Zároveň však můžete působit ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, akademických pracovištích, státní správě i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel českého jazyka a literatury na střední škole
 • novinář
 • redaktor
 • moderátor
 • PR pracovník
 • tiskový mluvčí
 • jazykový poradce
 • jazykovědný/literárněvědný badatel
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • copywriter
 • editor
 • korektor

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. příbuznost (bakalářského) studijního programu (Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí.)
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015.
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .