Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chemie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Učitelství chemie pro SŠ

Studijní program v kostce

Chemie již delší dobu patří mezi předměty, které nejsou příliš oblíbené (nejen) mezi mladou generací. Většina lidí si svůj negativní pohled na chemii přináší ze školy. A přitom je chemie tak zajímavá a pro dnešek i budoucnost naprosto nepostradatelná. Je zřejmé, že mezi ty, kteří tento negativní pohled na chemii mohou změnit, patří především učitelé, učitelé chemie!

Příprava učitelů chemie má na Ostravské univerzitě dlouholetou tradici. Našim absolventům učitelství se daří měnit to nesmyslné tvrzení o nezajímavé a obtížné disciplíně – a vidíme to nejen na stále se zvyšujícím zájmu o studium chemie. Katedra chemie dlouhodobě spolupracuje s celým školským sektorem – už dětem v mateřských školách ukazujeme taje a zajímavosti chemie, navštěvují nás učitelé základních a středních škol se svými žáky a studenty, pořádáme letní školy, chemické olympiády, exkurze do laboratoří. Naši studenti žijí nejen studiem, ale zapojují se i do řady popularizačních aktivit – Den Země, Noc vědců, Mikulášská besídka aj. Studium učitelství chemie je každopádně výzva – výzva pro ty, kteří nepodléhají nesmyslným fámám, kteří chtějí mít pro své uplatnění v budoucnu dobrou průpravu, kteří chtějí získat profesi učitele, jenž je (přes různé peripetie) stále veřejností hodnocen velmi vysoko.

Co od vás očekáváme?

Navazující magisterské studium staví na základech teoretických a praktických vědomostí a dovedností získaných v průběhu bakalářského studia jak z oblasti chemie, tak z oblasti pedagogiky a psychologie. Ale hlavně: musíte mít chuť a odhodlání se dále vzdělávat, učit se nové věci a rozvíjet svou osobnost!

Co se naučíte?

Celý navazující magisterský stupeň studia je zaměřen na to, aby Vás ve všech oblastech dobře připravil na profesi učitele chemie – a to jak v oblasti teoretické, tak praktické. Získáte poznatky o efektivním vedení výuky chemie, budete pracovat v moderně zařízených laboratořích při nácviku a prezentaci nejrůznějších chemických experimentů včetně počítačem podporovaných experimentů, získané vědomosti a dovednosti budete dále rozvíjet během pedagogických praxí.

Absolvent specializace Učitelství chemie:

 • zvládá široké spektrum metod a forem výuky a umí předávat znalosti a dovednosti z chemických oborů,
 • má potřebné znalosti z pedagogiky a psychologie a umí tyto znalosti prakticky využívat,
 • získal profesní dovednosti absolvováním pedagogické praxe na školách,
 • má dobrou úroveň počítačové gramotnosti.

Kde a jak se uplatníte?

Prioritní možností Vašeho uplatnění je samozřejmě pozice učitele chemie – a to jak na střední škole, tak na škole základní.

Naši absolventi se nicméně vzhledem k rozsahu získaných kompetencí jsou schopni adaptovat na práci i v jiných oblastech.

Stipendijní program pro studenty chemie

Studenti učitelství chemie mají možnost získat mimořádné stipendium poskytované katedrou chemie. Podmínkou získání stipendia je ukončení studia ve standardní době studia, vážený studijní průměr za celou dobu studia menší než 1,5 a vykonání státní zkoušky s celkovým prospěchem „výborně”. Při splnění těchto podmínek obdrží student 20000 Kč.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Písemná přijímací zkouška z chemie. Minimální počet bodů je 51.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 40 bodů.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Prominutí přijímací zkoušky z chemie

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Chemie nebo programu příbuzného.

O prominutí PZk je nutno požádat děkanku fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v dubnu 2024. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Průběh přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je písemná, zahrnuje úkoly zaměřené na chemické vzorce, chemické rovnice reakcí z anorganické a organické chemie a chemické výpočty. Teoretické otázky z obecné chemie, anorganické chemie, organické chemie a biochemie jsou formou otázek s volbou jedné správné odpovědi.

Pomůcky

Kalkulačka

Délka přijímací zkoušky

90 minut

Okruhy k přijímací zkoušce

Obecná chemie:

 1. Základní chemické zákony
 2. Struktura atomu a molekulové orbitaly
 3. Vyčíslování stechiometrických poměrů v chemických sloučeninách a chemických reakcích
 4. Rychlost chemické reakce a faktory, které ji ovlivňují
 5. Chemická afinita
 6. Oxidační čísla prvků, redoxní rovnice a jejich úprava
 7. Chemická rovnováha
 8. Teorie disociace (ionizace)
 9. Kyseliny, zásady, soli, jejich vznik a obecné vlastnosti
 10. Iontový součin vody, pH
 11. Galvanické články
 12. Základní chemické výpočty (koncentrace roztoků, stanovení empirického vzorce sloučeniny na základě znalosti relat. mol. hmotnosti a elementárního složení, výpočet disociační konstanty elektrolytů)

Anorganická chemie:

 1. Periodický systém prvků a jeho zákonitosti, prvky s-, p-, d-, f-
 2. Vodík, vlastnosti, příprava, výroba, voda, peroxid vodíku
 3. Skupina alkalických kovů a kovů alkalických zemin
 4. Skupina halogenů, vlastnosti a příprava
 5. Přechodné prvky - celková charakteristika
 6. Bór, hliník, vlastnosti, výroba hliníku
 7. Dusík, fosfor, zařazení, vlastnosti, příprava
 8. Kyslík, síra
 9. Uhlík, křemík
 10. Triáda železa, lehkých a těžkých platinových kovů
 11. Výroba železa a oceli
 12. Výroba H2SO4 , HCl, HNO3 , NH3

Organická chemie a základy biochemie:

 1. Základní principy systému názvosloví organických sloučenin
 2. Základní představy o stereochemii organických sloučenin (konfigurace, konformace)
 3. Acyklické a cyklické uhlovodíky s jednoduchou, dvojnou a trojnou vazbou a jejich charakteristické reakce
 4. Aromatické uhlovodíky a jejich charakteristické reakce
 5. Halogenderiváty uhlovodíků
 6. Sloučeniny s vazbou C-M (organokovové sloučeniny)
 7. Aminy a nitrosloučeniny
 8. Alkoholy a fenoly
 9. Ethery a sulfidy
 10. Aldehydy a ketony
 11. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 12. Cukry
 13. Tuky
 14. Bílkoviny
 15. Enzymy, hormony
 16. Základní metabolické děje

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.