Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Český jazyk a literatura - Dějiny umění

Studijní programČeský jazyk a literatura
Specializace kombinaceČeský jazyk a literatura (maior)
Dějiny umění (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.

Dějiny umění

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti v oblasti dějin umění?

DVOULETÝ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM DĚJINY UMĚNÍ ROZŠIŘUJE ZNALOSTI STUDENTŮ V OBLASTECH JAKO JE SOUČASNÉ UMĚNÍ, UMĚNÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY, UMĚNÍ NÁBOŽENSKÝCH A ETNICKÝCH MENŠIN ČI UMĚNÍ REGIONU SLEZSKA A SEVEROVÝCHODNÍ MORAVY. ZVYŠUJE TAK JEJICH DOSAVADNÍ KVALIFIKACI HLUBŠÍM POZNÍNÍM REGIONÁLNÍCH SPECIFIK VÝTVARNÉ KULTURY. STUDENTI SPECIALIZACE ROZŠÍŘÍ SVÉ ZNALOSTI V OBLASTI TECHNICKÝCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVÉ PÉČE A HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN. TEORETICKY I PRAKTICKY VÁS PŘIPRAVÍ NA BUDOUCÍ PROFESNÍ KARIÉRU V OBLASTI DĚJIN UMĚNÍ, GALERIJNÍHO PROVOZU ČI PAMÁTKOVÉ PÉČE.

Navazující magisterský studijní program Dějiny umění nabízí výuku specializovaných předmětů z oblasti dějin umění a architektury a památkové péče. Program se více orientuje na problematiku umění 19. a 20. století či roli umění v současném světě. Druhou oblastí, na níž je kladen důraz, je umění regionů, náboženských a etnických menšin a východní Evropy. Absolvování teoretických předmětů napomůže studentům chápat a interpretovat výtvarné dílo v širších filozofických a kulturně-historických souvislostech. Výuku obohacují přednášky významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě.

Co se naučíte?

Jako absolvent navazujícího magisterského programu Dějiny umění se naučíte

 • orientovat se v současných uměleckých teoriích
 • znát specifika uměleckého vývoje střední a východní Evropy
 • uvažovat nad vztahy regionů a center a jejich vzájemných vlivů
 • chápat umělecké dílo v širších kulturně-historických kontextech
 • kriticky posuzovat, analyzovat a interpretovat umělecké dílo
 • mít přehled v metodologii památkové péče a její legislativě
 • aplikovat získané znalosti ve vlastní badatelské činnosti
 • koncepčně připravit výstavu či umělecký projekt a prezentovat jej veřejnosti
 • prezentovat se znalosti a dovednosti na veřejnosti

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven na práci samostatného či vědeckého pracovníka v oblasti dějin umění a péče o kulturní dědictví. Najde uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost dějin umění a památkové péče. Vedle odborných institucí jako jsou galerie, muzea, národní památkový ústav, památkové objekty apod. můžete pracovat v turismu, různých typech médií, kulturních institucích či státní správě (se zaměřením na památkovou péči).

Konkrétní pracovní pozice

 • galerista
 • kurátor
 • památkář
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • badatel
 • edukační pracovník
 • průvodce
 • redaktor
 • moderátor
 • novinář

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají ústní přijímací zkoušku, která se koná z následujících částí:

 1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0-30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
 2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0-30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
 3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0-20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
 4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0-10).
 5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0-10).

Minimální počet bodů pro přijetí 50, maximální počet bodů 100.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 31. května – 4. června 2021. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 16. června 2021, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 21. května 2021 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0-30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
 2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0-30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
 3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0-20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
 4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0-10).
 5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0-10).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od renesance k renesanci? (15. - 20. století), Praha 2003
Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004
Petrasová, T. - Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000. Arbor vitae 2017

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .