Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Český jazyk a literatura

Studijní program
Matematika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Český jazyk a literatura

Studijní program v kostce

Chcete se češtině dostat pod kůži a porozumět literárním textům?

Tříletý bakalářský studijní program vám pomůže ponořit se do hlubin bohatého světa českého jazyka a literatury prostřednictvím moderních metod a přístupů. Teoreticky i prakticky vás připraví na budoucí povolání, která vyžadují odbornou znalost českého jazyka a literatury, nebo na navazující magisterské studium.

Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura nabízí předměty z oblasti jazykovědy, literární historie i teorie. V průběhu výuky povinných předmětů se  dozvíte vše o vývoji českého jazyka od počátků až do současnosti a jeho specifikách. Budete se orientovat v lingvistických disciplínách, jako je fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax či stylistika, a seznámíte se rovněž s historickým vývojem češtiny. Naučíte se základům typografie a ediční praxe, ale také tomu, jak psát různé typy textů. Poznáte rovněž českou literaturu od počátku 19. století k dnešku a nahlédnete do tajů literární teorie.

Součástí studijního programu je rovněž výuka volitelných disciplín, které vám umožní orientovat se dle vašich specifických zájmů a získat praktické dovednosti v oboru. V rámci povinně volitelných předmětů vám např. zprostředkujeme možnost zlepšit vaše prezentační dovednosti a osvojit si zásady mediální gramotnosti, naučíme vás základům hlasové hygieny a představíme vám specifika divadelní tvorby. Umožníme vám účastnit se terénního výzkumu a exkurzí či vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka a literatury.

Program Český jazyk a literatura je možné v bakalářském stupni studovat samostatně i v kombinaci s dalšími programy.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Český jazyk a literatura

Pokud tě láká profese copywritera, redaktora nebo třeba učitele češtiny, pusť si naše video. Michal Místecký z katedry českého jazyka přiblíží, proč by vás studium českého jazyka mohlo bavit a co všechno se za ním skrývá. Český jazyk a literatura jsou však spojené nádoby. Kdo tíhne spíše k literatuře, měl by se seznámit s krátkým videem prof. Jana Malury, který popisuje, proč je studium literatury na Ostravské univerzitě dobrou volbou.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen studentům s ukončeným středoškolským vzděláním a se základní znalostí českého jazyka a literatury na úrovni maturitní zkoušky. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • schopen orientace v problematice historického vývoje češtiny
 • mít přehled o české literatuře od počátku 19. století do současnosti
 • znát lingvistickou a literárněvědnou terminologii a schopen její aplikace na analýzu textů
 • umět analyzovat literární texty
 • schopen hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet různé typy mluvených i psaných projevů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, státní správě i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů.

Konkrétní pracovní pozice

 • redaktor
 • žurnalista
 • PR pracovník
 • copywriter
 • knihovník
 • editor
 • korektor
 • asistent pedagoga

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání kombinované (písemné a ústní) přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Není stanoveno.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Zkouška se skládá z části písemné (český jazyk) a ústní (česká literatura).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu maturitní zkoušky,
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat.

Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené literatury, který student předloží při ústní části (seznam by měl ukázat čtenářské zájmy uchazeče nejen v okruhu maturitní četby). Pohovor prověřuje orientaci v literárních dějinách i širší kulturní přehled, zaměřuje se na motivaci ke studiu a zájem o studium (k ústní části může student donést i ukázky vlastní tvorby, literární, publicistické, odborné).

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

CVRČEK, V. a kol. Mluvnice češtiny 1. Praha: UK – Karolinum, 2010.
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001.
HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Vade Mecum Bohemiae, 2010.
Internetová jazyková příručka (on-line). Dostupné: https://prirucka.ujc.cas.cz.
KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny (on-line). Dostupné: https://www.czechency.org.
Literatura pro střední školy 1.–4. Brno: Didaktis.
Literatura v souvislostech pro SŠ 1.–4. Plzeň: Fraus.
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.