XXII. sjezd České geografické společnosti v Ostravě

Historicky největší geografický sjezd v nejisté době české geografie

Ostrava, 2. 9. 2010 - Ve dnech 31. srpna až 2. září hostily geografické katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 22. sjezd České geografické společnosti. Přes 250 českých i zahraničních geografů diskutovalo v budovách Domu kultury města Ostravy a v budovách hned několika fakult Ostravské univerzity v centru města nad hlavními tématy této disciplíny v současnosti a nad směřováním samotného oboru geografie do budoucnosti. Mottem sjezdu se proto stala: „Geografie pro život ve 21. století.“ Pozvání na český sjezd přijali také prezidenti geografických organizací ze sousedních zemí a z britské Královské geografické společnosti.

Sjezd České geografické společnosti, která je jednou ze tří nejstarších vědeckých společností v Česku a jednou z nejdéle fungujících společností v celé střední Evropě, se koná pravidelně jednou za čtyři roky. Na Ostravskou univerzitu, která se svými dvěmi geografickými katedrami a s více než 30 geografy v akademické sféře patří k třetímu největšímu geografickému pracovišti v Česku, sjezd zavítal po 23 letech. Kromě českých geografů se sjezdu zúčastnili i geografové ze zemí střední Evropy, především ze Slovenska. Britskou Královskou geografickou společnost, jednu z nejstarších a největších geografických stavovských organizací na světě, zde reprezentovala její výkonná ředitelka Rita Gardner.

„Pro ostravskou geografii se jedná o velkou událost. Potvrzuje to jednak naše dobré postavení v rámci České geografické společnosti a odpovídá také velkému množství aktivit, které věnujeme rozvoji našeho oboru. Tato každodenní práce nám přinesla odměnu ve formě organizování doposud největšího geografického sjezdu v historii“, uvedl docent Tadeusz Siwek, znovuzvolený prezident České geografické společnosti a člen Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.

Mezi více než 250 příspěvky ze sociální a fyzické geografie, regionálního rozvoje, kartografie, geoinformatiky a didaktiky geografie, vynikaly tři diskuze „u kulatého stolu“ o aktuálním směřování české geografie a to, jak z hlediska výzkumného, tak vzdělávacího. Geografie v posledních letech čelí řadě problémů jednak způsobených nejasnou situací v politice financování vědy a výzkumu, ale také ve vzdělání na základních a středních školách, kde začíná být vytlačována jinými předměty. Profesor Vladimír Baar, vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravské univerzity, k tomuto uvedl: „Studenti na základních a středních školách dnes studují geografii pouze jako doplňkový předmět, který je často vytlačován jinými přírodovědnými a jazykovými předměty. A dochází ke snižování její výukové dotace. Přitom právě geografie, která má v Česku velmi dlouhou tradici, dává žákům a studentům patřičné znalosti o současném propojeném světě, ve kterém žijeme. Když je nemají, jak poté mají chápat události ve světě, o kterých denně referují média?“

Česká geografická společnost byla založena již v roce 1894 v Praze, kde také dodnes sídlí. Svoji aktivitu však vykonává v krajských pobočkách po celé České republice. V současnosti má přibližně 470 aktivních členů. Její poslání spočívá v propagaci geografie mezi veřejností a také slouží jako platforma pro oborový dialog. Více informací lze nalézt na webových stránkách společnosti www.geography.cz.

Kontakt: Monika Šumberová, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, tel. 603 579 618,