Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Jak se učí učitelé

Ostrava / 03. 04. 2008

Moravská Ostrava, 3. dubna 2008 – I ten zdánlivě nejkonzervativnější učitel se musí celý život učit. Musí neustále rozvíjet nejen svou odbornost, ale měl by také umět objektivně hodnotit výkon jednotlivých žáků, umět ohodnotit celou třídu žáků, posoudit klima ve třídě, zhodnotit svou roli ve škole a měl by znát celkové klima školy. Sami žáci totiž často nevědí, proč nejsou úspěšní a co by měli zlepšovat. Pojetí spravedlnosti je v tom, že právě žáci musí vědět, jak na tom ve třídě jsou. Ve školách však až donedávna nebyly k dispozici dostatečně propracované postupy k tomu, aby samotní učitelé a zaměstnanci školy dokázali provádět vlastní hodnocení školy (autoevaluaci), a pokud byly, školní systém je neuměl využívat. Pomoc v této oblasti přinesl až projekt Ostravské univerzity v Ostravě na jehož spolufinancování se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

„Projekt Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace ve školách už ledna 2007 až do června 2008 ve třech typech kurzů proškolil a proškolí více než tři stovky pedagogů,“ uvedla Erika Mechlová, vedoucí projektu.

V rámci projektu probíhají tři druhy kurzů: praktická autoevaluace, klima na školách a efektivní využívání výstupů testování vědomostí žáků. Kurz Praktická autoevaluace se věnuje v současné době ze zákona povinnému vlastnímu hodnocení školy samotnou školou. Účastníci kurzu (učitelé na školách a studenti učitelství) se naučí, jak hodnotit svou školu a pokud se vyskytnou problémy i způsoby řešení, aby se podmínky a prostředí ve škole zlepšily.

„V Anglii, Francii, Nizozemsku nebo Rakousku sice není autoevaluace povinná, ale většina těchto zemí ji doporučuje, prosazuje, podporuje nebo i přímo provádí. Odlišná je situace v sousedním Polsku, kde je autoevaluace škol povinná již od 13. srpna 1999 na základě ministerského nařízení,“ dodala Erika Mechlová.

V kurzu Klima na školách se učitelé pomocí psychologického testu naučí vyhodnocovat klima nejen ve třídách, ale i klima celé školy. Zásadně tak přispějí ke změně klimatu tříd a mohou tak předcházet sociálně patologickým jevům, které současnou mládež sužují (gamblerství, drogy, šikana). Učitelům kurz pomůže včas tyto jevy mezi svými žáky rozpoznat a přiměřeně na  ně reagovat.

Třetím kurzem je Efektivní využívání výstupů testování vědomostí, který prakticky rozšiřuje jednu formu diagnostikování žáků. Kurz se testováním dovedností jednotlivých žáků nejen snaží sledovat jejich postupné zlepšování v jednotlivých ročnících, ale především nabídnout jim v případě neúspěchu v některé oblasti konkrétní pomoc. Novinkou je to, že žáka v tomto testování nestresuje srovnávání s ostatními žáky, ale test porovnává jenom jeho současné výsledky s těmi dřívějšími.

Každý z uvedených tří kurzů probíhá ve 40 hodinovém bloku rozděleném na prezenční a distanční studium. Učitelé měli a mají kurzy i materiály ke kurzům plně hrazeny z prostředků projektu. Absolventský certifikát prozatím získalo 268 učitelů ze 300 plánovaných frekventantů kurzů.

Projekt bude ukončen konferencí 28. května 2008 v aule Ostravské univerzity v Ostravě, na které budou prezentovány výsledky a zhodnocení celého průběhu projektu.Projekt částečně navazuje na aktivity projektu Ostravské univerzity v Ostravě (OU) „Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ a na aktivity Metodického a evaluačního centra, o.p.s. OU. Projekt vychází z doporučení „Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice“- tzv. Bílé knihy a reaguje na závěry Lisabonského zasedání Evropské rady z března 2000.

Partneři projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně; Střední škola technická Opava; Základní škola Petrovice u Karviné a Metodické evaluační centrum, o. p. s. Ostravské univerzity v Ostravě.

Metodické a evaluační centrum OU, o.p.s. (partner projektu) si klade za svůj hlavní cíl podporu efektivního vzdělávání v Moravskoslezském kraji (MSK) na základních i středních školách formou řízení kvality škol prostřednictvím interní a externí evaluace školy a vytvořením mechanismů pro využití poznatků z provedené evaluace vedoucí ke zlepšení kvality školy a tím i vzdělávacího systému MSK.

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub