Studenti Ostravské univerzity pomáhají postiženým dětem

Ostrava, 10. 9. 2007 - Katedra rehabilitace Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity spolupracuje od dubna 2007 s Centrem pro  rodinu a sociální péči na realizaci projektu VÝZVA – RODINA A HANDICAP. PhDr. Jarmila Kristiníková, tajemnice katedry k tomu řekla: „Cílem projektu je pomoc rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením (v převážné části se jedná o děti postižené dětskou mozkovou obrnou; dále DMO). Na katedře bylo vybráno 26 studentů oboru fyzioterapie a ergoterapie, kteří docházejí několikrát týdně do 21 rodin. Studenti poskytují rehabilitační péči dětem postiženým DMO a jsou pro tuto práci odborně proškoleni. Za jejich výkon nesou odpovědnost tři odborní garanti – fyzioterapeuti, s nimiž studenti průběh terapie povinně konzultují. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem; potrvá do dubna 2008.“

PhDr. Kristiníková dodává: „Jedním ze záměrů projektu bylo poukázat na absenci služby tohoto charakteru v našem regionu. Bohužel, finanční rozsah projektu neumožňuje poskytovat tyto služby všem rodinám, které o naši pomoc projevily zájem. Zpětné vazby svědčí o spokojenosti rodičů postižených dětí a jejich zájmu o pokračování projektu. Samozřejmě, že naše katedra těmto přáním je nakloněna. Záleží pouze na tom, zda se podaří v příštím roce vytvořit společně s Centrem pro  rodinu a sociální péči navazující projekt. Studenti jsou svým posláním nadšeni a věnují dětem maximální péči a čas. Tím chci říci, že neváhají obětovat dětem více času, než určuje náplň projektu,“ zdůraznila dr. Kristiníková.

Další podrobnosti sdělí PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D., tel.: 775 761 570.