Konference rektorů 10 evropských zemí: Evropské volby 2024 – Univerzity hlasují pro Evropu!

Prohlášení k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu vydala Česká konference rektorů (ČKR) spolu s konferencemi rektorů dalších devíti evropských zemí v rámci iniciativy „Univerzity pro osvětu / Universities for Enlightenment“ (U4E). „Vyzýváme politické představitele kandidující ve volbách, aby zajistili, že evropské a národní politiky zaručí pevný závazek vůči Evropě založený na ochraně lidských práv a svobod,“ uvádí v něm.

ČKR je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky složeným z představitelů vysokých škol – v současné době má 45 členů, jimiž jsou rektoři všech veřejných, obou státních a více než poloviny soukromých vysokých škol.

Co z členství v EU získáváme?

Studium napříč Evropskou unií

EU zaručuje svým občanům právo studovat v kterékoli zemi EU za stejných podmínek, které platí pro státní příslušníky daného členského státu. Akademická mobilita je doporučována a podporována prostřednictvím programu ERASMUS+.

Podporu společného výzkumu a posílení globální akademické spolupráce

EU usnadňuje mezinárodní spolupráci mezi evropskými výzkumníky a investuje do rozsáhlých rámcových programů pro výzkum a inovace. EU podporuje globální propojení svých univerzit a výzkumných institucí. Současně rozvíjí rámec, který zajišťuje bezpečnost výzkumu a chrání evropské zájmy v globálním kontextu.

Podporu výzkumu společensky relevantních témat

EU podporuje výzkum zaměřený na boj proti změně klimatu, který zahrnuje širokou škálu témat od nových technologií po problematiku sociální soudržnosti. To podporuje Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout spravedlivého a inkluzivního přechodu ke klimaticky neutrální Evropě.

Umožnění digitální transformace

EU řeší digitální transformaci a pokrok umělé inteligence vlastním souborem předpisů. EU má strategii pro umělou inteligenci a v současné době vyvíjí etické pokyny a předpisy ke zmírnění rizik a financuje odpovídající výzkumné a vzdělávací programy.

Záruku akademické svobody

EU je zavázána k akademické svobodě. Akademická svoboda je neoddělitelně spjatá s demokracií, právním státem a lidskými právy. Tyto principy jsou zaručeny v Listině základních práv Evropské unie.

Co od EU očekáváme?

Postup správným směrem

EU musí zajistit, aby mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu zůstala zaručena a byla dále rozšiřována. Evropa musí zůstat atraktivní oblastí pro výzkum a inovace, která je otevřena mezinárodním studentům, výzkumníkům a vysokoškolským pedagogům za současného zabezpečení evropských standardů a hodnot.

Podporu výzkumné spolupráce napříč regiony

K dosažení synergických efektů musejí být investice do vysoce kvalitní vědy rozděleny napříč všemi regiony, včetně rozvoje odpovídající digitální infrastruktury.

Kontrolu kompatibility nové legislativy s univerzitami

EU by měla, se zapojením univerzit, provádět předběžné posouzení legislativy, která by mohla mít dopad na univerzity a jejich aktivity (např. v oblastech obchodu, migrace digitální transformace nebo právního státu), a zajistit, aby nová legislativa nebránila vzdělávání, výzkumu a inovacím.

Zajištění ambiciózního financování

Výzkumné programy EU musejí být ambiciózně financovány. Národní a evropské výdaje na výzkum by měly být koordinovány za účelem vytvoření přidané hodnoty.

Vyzýváme politické představitele kandidující ve volbách, aby zajistili, že evropské a národní politiky zaručí pevný závazek vůči Evropě založený na ochraně lidských práv a svobod.

Proto potřebujeme silný Evropský parlament. Dejte mu svůj hlas!

Více informací najdete na stránkách Universities for Enlightenment.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2024