Pedagogická fakulta Ostravské univerzity vyhlašuje veřejnou soutěž na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti za účelem provozování bufetu v objektu City Campusu

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


1. Úvod

Vyhlašovatel:
Ostravská univerzita
Fakulta:
Pedagogická fakulta
Sídlo:
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Zastoupená:
doc. Mgr. Danielem Jandačkou, Ph.D. – děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
IČ:
61988987
DIČ:
CZ 61988987


Vyhlašovatel vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dále jen „soutěž“) dle § 1772 a násl. zák. č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti za účelem provozování bufetu v prostorách Pedagogické fakulty.

Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou, počínaje dnem nabytí účinnosti nájemní smlouvy (den předání prostor budoucímu nájemci), předpokládaný termín je 01. července 2024, a to do 30. června 2027.

2. Předmět nájmu

2.1. Popis předmětu nájmu

Cílem veřejné soutěže je najít nájemce, který bude schopen zajistit služby a provozování bufetu v budově CS Pedagogické fakulty. Budova je využívána nejen pro potřeby výuky, ale jsou v ní pořádány i různé sportovní a kulturní akce, jako např. extraliga žen, mládežnické turnaje v basketbale, florbale, fotbal, mládežnická liga v basketbale žen, zápasy Slávie OU, univerzitní derby v basketbale a florbale, mezinárodní taneční soutěže, konference, školení a různé kulturní a společenské akce pořádané Ostravskou univerzitou.

Bufet se nachází ve druhém nadzemním podlaží z celkových pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Je umístěn nedaleko schodiště a v bezprostřední vzdálenosti od Auly a několika učeben. Vedle bufetu se nachází skladovací místnost. Nájemce může ke své činnosti využívat i prostor bezprostředně před bufetem, kde může umístit mobiliář pro návštěvníky bufetu. Vzhled mobiliáře musí být před umístěním projednán s pronajímatelem, aby nenarušoval vizuální styl a koncept celé budovy. Toalety se nachází na stejném podlaží jako provozovna bufetu.

Vyhlašovatel plánuje od roku 2024 umožnit nájemci v letním období využít rovněž venkovního posezení vč. možnosti ustavení vlastního kontejneru. Vyhlašovatel však upozorňuje, že venkovní prostor není součástí ceny pronájmu vnitřních prostor a bude řešen samostatně, formou dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitosti (dále jen „smlouva“).

Nájemce bude mít rovněž možnost v případě zájmu krátkodobě nebo jednorázově zajišťovat služby cateringu na jakékoliv akce, které budou probíhat v budově CS dle poptávky pronajímatelů sportovišť.

Přehled ploch a dispoziční využití objetu jsou uvedeny v Příloze č. 2 smlouvy.

2.2. Současný stav předmětu nájmu

Technické vybavení budovy: elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod vč. požárního, zařizovací předměty a armatury, přípojky pro pitnou vodu a teplo), centrální vytápění, EPS (elektropožární signalizace) a EZS (elektrozabezpečovací signalizace).

Vybavení prostoru bufetu je uvedeno v Příloze č. 1 smlouvy.

Součástí nabídky budoucího nájemce bude návrh charakteru provozu, včetně návrhu jídelního a nápojového lístku (požadavky na jídelní a nápojový lístek jsou uvedeny v čl. 5 této Podkladové dokumentace).

Vyhlašovatel uvádí, že poslední nájemce ukončí v předmětu nájmu činnost v červnu 2024.

Vybraný budoucí nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k provozování hostinské činnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyjadřovat se k nabízenému sortimentu, jeho cenové hladině či k tematicky zaměřeným akcím a budoucí nájemce je povinen respektovat písemně vyjádřená stanoviska Vyhlašovatele.

3. Prokázání způsobilosti budoucího nájemce

Veškeré budoucím nájemcem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě nájemce se současným identifikačním číslem, nebo k osobě, která byla právním předchůdcem budoucího nájemce, který převzal veškeré závazky svého předchůdce.

3.1. Základní způsobilost

Způsobilým nájemcem je nájemce:

 1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením soutěže pravomocně odsouzen pro trestný čin; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu a je-li členem statutárního orgánu nájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu budoucího nájemce; účastní-li se soutěže pobočka české právnické osoby, musí předpoklad splňovat osoby uvedené výše v předchozí větě a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se soutěže pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
 2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
 3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 4. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 5. který není v likvidaci, vůči kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo, který není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla navrhovatele.

Výše uvedené skutečnosti prokáže budoucí nájemce kopiemi jednotlivých výpisů z rejstříku trestů (jak fyzických, tak i právnických osob) bez záznamu (nesmí být starší tří měsíců ke dni podání nabídky) a čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou jednat jménem budoucího nájemce či osobou zmocněnou k takovému jednání. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 1 této Podkladové dokumentace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit.

3.2. Profesní způsobilost

Vyhlašovatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením následujících dokladů:

 1. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní budoucí nájemce zapsán;
 2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím této soutěži, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění (tj. hostinská činnost) či licence; z výpisu musí být zřejmé, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce nájemce ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro oprávnění k podnikání dokladované budoucím nájemcem v souvislosti s provozem činnosti v předmětu nájmu v jeho nabídce.

V případě, že je budoucí nájemce fyzickou osobou (OSVČ) a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto skutečnost v nabídce formou prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za nájemce jednat.

Uvedené doklady předloží budoucí nájemce v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší třiceti dnů ke dni podání nabídky.

3.3. Technická kvalifikace

Vyhlašovatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace předložením seznamu provozovaných zařízení obdobného typu jako je bufet, kavárna, bistro či restaurace provozovaný po dobu min. 1 roku za posledních 5 let před zahájením soutěže (nemuselo se jednat o nepřetržitý provoz).

Seznam provozovaných zařízení uvede budoucí nájemce do formuláře k veřejné soutěži, který tvoří Přílohu č. 1 této Podkladové dokumentace.

4. Formální požadavky vyhlašovatele na nabídku

Součástí nabídky budou tyto doklady a dokumenty (tj. kromě dokladů předkládaných k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 3 Podkladové dokumentace):

 • Formulář k veřejné soutěži (Příloha č. 1 této Podkladové dokumentace), kde budou uvedeny:
  • základní údaje o budoucím nájemci – u právnické osoby – název či obchodní firma, sídlo, IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (označení soudu, oddíl, vložka), osoba oprávněná za právnickou osobu jednat, bankovní spojení včetně čísla účtu, telefonní spojení včetně kontaktní osoby. U fyzické osoby – jméno a příjmení, sídlo, IČO, bankovní spojení včetně čísla účtu, telefonní spojení včetně kontaktní osoby.
  • Souhlas se soutěžními podmínkami – Budoucí nájemce je povinen formou souhlasu se soutěžními podmínkami potvrdit, že s formou zadání soutěže souhlasí.

Formulář k veřejné soutěži bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem budoucího nájemce či osobou zmocněnou k takovému jednání.

 • Podepsaný a ručně vyplněný v místech k tomu určených návrh Smlouvy dle Přílohy č. 2 této Pokladové dokumentace.
 • Prohlášení budoucího nájemce – fyzické osoby, že není povinen ustanovit odpovědného zástupce čl. 3.2. písm. b) této Podkladové dokumentace.
 • Popis vlastního projektu – podnikatelská koncepce provozu bufetu zpracovaný dle rozsahu v čl. 5 Podkladové dokumentace.

5. Popis vlastního projektu

Popis vlastního projektu bude obsahovat nabízenou cenu nájmu, cenovou politiku a ekonomickou kalkulaci provozu bufetu.

Budoucí nájemce předloží podrobnou podnikatelskou koncepci provozu bufetu na celé období předpokládaného trvání nájemního vztahu (červenec 2024 – červen 2027).

Součástí bude přehled plánovaných nákladů na provoz bufetu, náklady personální, stanovení počtu personálu dle jednotlivých profesí, výhled nákladů a výnosů.

Součástí bude rovněž návrh letního provozu a nabídka sortimentu (návrh jídelního a nápojového lístku).

Vyhlašovatelem stanovené min. požadavky:

 • součástí jídelního lístku budou polévky, sendviče, zapékané sendviče, Hot Dogy, croissanty, sladký sortiment typu dezert s akcentem na zdravý životní styl,
 • možnost ohřívat přivezené polévky, zapékat sendviče atd. (není možné vařit na místě),
 • nabídka teplých i studených nápojů,
 • z alkoholických nápojů bude možno od pondělí do pátku podávat pouze pivo, a to po 17 hod. V případě akce, o víkendech a v prázdninovém provozu bez časového omezení. Tvrdý alkohol je zakázán.

Do této kalkulace nájemce zahrne náklady na nájemné, úhrady za média a související provozní náklady.

6. Hodnocení nabídek

Hodnocení předložených nabídek neproběhne dříve, než uplyne lhůta, která byla stanovena pro platné předložení nabídek oslovenými společnostmi.

Podané nabídky budou důkladně analyzovány a porovnány s ostatními platně předloženými nabídkami. Hodnocení nabídek bude provedeno podle dvou dílčích hodnotících kritérií: výše nabízeného nájemného a popis vlastního projektu.

Hodnotící kritérium – výše nabízeného nájemného – váha 60 %

Vyhlašovatel stanovuje minimální cenu nabízeného základního nájemného za celý předmět nájmu, tedy vč. nákladů na spotřebovanou energii a média (elektřina, teplo, plyn, voda), a to 30 000 Kč/měsíc (třicet tisíc korun českých/měsíčně) bez DPH za celý předmět nájmu, tj. minimální základní nájemné za jeden rok je stanoveno na částku 360 000 Kč bez DPH.

Max. možný počet bodů získaný v rámci tohoto hodnotícího kritéria po přepočtení je 60, tj. nejvhodnější nabídka s nejvyšším počtem bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria.

Počet bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude vypočten podle vzorce:
100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha dílčího hodnoceného kritéria vyjádřená desetinným číslem (0,60) – počet bodů bude stanoven na 2 desetinná místa.

Hodnotící kritérium – popis vlastního projektu – váha 40 %

Budoucí nájemce ve své nabídce do soutěže musí prezentovat svou podnikatelskou koncepci provozu bufetu, reagující na požadavky a představy Vyhlašovatele vymezené touto Podkladovou dokumentací v čl. 5 a dále níže v tomto bodě. Vyhlašovatel upřednostňuje provoz s orientací na čerstvost, zdraví a udržitelnost.

Subkritéria hodnocení:

 • čerstvost, sezónnost a lokálnost surovin (10 %)
 • zdravá a nutričně vyvážená nabídka zahrnující veganské a bezlepkové alternativy (15 %)
 • ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost včetně minimalizace odpadů (15 %)
 • návrh nápojového a jídelního lístku (20 %)
 • vlastní popis podnikatelského záměru (40 %)

Vyhlašovatel udělí za každou výše uvedenou dílčí položku max. 40 bodů, kdy 40 bodů znamená nejvíce vyhovující představám Vyhlašovatele. Následně budou body za jednotlivé dílčí položky vynásobeny odpovídajícími vahami a sečteny do celkového součtu bodů za toto hodnotící kritérium.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Vyhlašovatel seřadí nabídky budoucích nájemců, a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou až po nabídku s nejnižší bodovou hodnotou dle celkového počtu bodů získaných nájemcem jako součet počtu bodů získaných v dílčím hodnotícím kritériu – nabídková cena základního nájemného a počtu bodů získaných v dílčím hodnotícím kritériu – popis vlastního projektu.

Budoucí nájemce, který dosáhne nejvyššího celkového počtu bodů, bude vyhodnocen jako nájemce, který se umístil na nejlepším pořadí, tj. budoucí nájemce s nejvýhodnější nabídkou.

Předložené nabídky budou posouzeny a hodnoceny výběrovou komisí jmenovanou Vyhlašovatelem.

7. Vzor smlouvy o nájmu nemovitosti

Nedílnou přílohou tohoto zadání soutěže je Vzor smlouvy o nájmu nemovitosti, která bude uzavřena mezi Vyhlašovatelem a vybraným nájemcem. Předmět nájmu bude pronajímán za závazných podmínek stanovených v této smlouvě. Budoucí nájemce není oprávněn podmínky smlouvy měnit. Návrh smlouvy musí být v předložené nabídce podepsán budoucím nájemcem (je-li fyzickou osobou), statutárním orgánem nájemce (je-li právnickou osobou – v souladu se zápisem v obchodním rejstříku) nebo osobou výslovně k tomu zmocněnou plnou mocí (nutno přiložit). Budoucí nájemce je povinen do návrhu smlouvy zahrnout všechna ustanovení obsažená v příslušném vzoru smlouvy. Svým podpisem stvrdí souhlas s textem předložené smlouvy.

8. Časový rozvrh

8.1. Prohlídka prostor

Prohlídka prostor nabízených k nájmu je možná v tomto termínu:

 • 10. června 2024 v 10 hodin

Sraz účastníků bude před vstupem do budovy CS, Černá louka 3397, 702 00 Ostrava.

8.2. Přihlašování zájemců

Nabídky budou podány v písemné formě – listinné podobě. Elektronické podání nabídek Vyhlašovatel neumožňuje.

Nabídku ve čtyřech vyhotoveních zašlete poštou, prostřednictvím kurýrní služby, nebo osobně předejte na recepci v budově S (recepce je otevřená v po-pá v době mezi 6.00-20:00 hodinou) tak, aby byly Vyhlašovateli doručeny nejpozději do 21. června 2024 do 10 hodin s označením této adresy:

Zalepenou obálku označte:
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, Provozování bufetu v objektu CS, neotevírat!“ a uzavření obálky opatřete podpisy osoby oprávněné jednat za navrhovatele, případně razítky účastníka soutěže.

Za určující pro posouzení dodržení stanovené lhůty je považován údaj potvrzující příchod nabídky na recepci Vyhlašovatele. Nabídky, které budou předloženy po uplynutí stanovené lhůty, nebudou do soutěže zahrnuty. Nabídky nelze po jejich předložení odvolat, měnit či doplňovat.

Účastník soutěže je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Vyhlašovatel nepřipouští podání alternativních (variantních) nabídek.

Otevírání nabídek po uplynutí stanovené lhůty je veřejné. Otevírání nabídek se uskuteční dne 21. června 2024 v 10 hodin.

Otevírání nabídek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce budoucího nájemce, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce nájemce se prokáže průkazem totožnosti, pokud sám není touto osobou oprávněnou.

Zástupci nájemců nebudou oprávněni nahlížet do podaných nabídek, činit si kopie/výpisy z těchto nabídek.

Jmenovaná komise pro otevírání nabídek sdělí účastníkům otevírání nabídek název/obchodní firmu navrhovatele, sídlo, IČO, zda nabídka obsahuje základní nájemné a jeho výši, obratové nájemné a jeho výši a zda obsahuje podnikatelský záměr (bez jeho specifikace).

8.3. Žádost o vysvětlení podkladové dokumentace

Dotazy a žádosti o vysvětlení Podkladové dokumentace je možno podat nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud žádost o vysvětlení podkladové dokumentace není doručena vyhlašovateli v této lhůtě, vyhlašovatel není povinen vysvětlení poskytnout.

Žádost o vysvětlení podkladové dokumentace musí být písemná a musí být doručena kontaktní osobě vyhlašovatele, kterou je Ing. Marika Bestová, e-mail: .

Vysvětlení Podkladové dokumentace bude uveřejněno na oficiálních webových stránkách vyhlašovatele www.osu.cz nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.

8.4. Oznámení o výsledku soutěže

Všichni účastníci budou s výsledky soutěže seznámeni nejpozději do 28. června 2024.

9. Forma předložené nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Každé vyhotovení nabídky bude svázáno do jednoho svazku a zajištěno proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém podavači či vazbě bude nabídka dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečeti nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem nájemce.

Vyhlašovatel doporučuje následující členění dokladů a dokumentů v rámci nabídky:

 • formulář k veřejné soutěži,
 • doklady k prokázání způsobilosti (základní, profesní, technická),
 • podrobný popis vlastního projektu – podnikatelská koncepce provozu bufetu,
 • podepsaný a řádně v místech k tomu určených vyplněný návrh smlouvy.

Dokumentační materiál, tj. fotografie, cd, vzorky, ukázky apod. je budoucí nájemce povinen předložit zvlášť, tj. mimo ucelenou svázanou nabídku, v opačném případě není vyhlašovatel povinen dokumentační materiál na požádání vrátit.

10. Porota a přizvaní odborníci

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:

 1. nesplňují obsahové požadavky vypsané soutěže,
 2. neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek,
 3. nedošly v požadovaném termínu.

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna vyloučit z řádného posuzování.

10.1. Členové poroty

Porota je složena ze zástupců zaměstnanců Pedagogické fakulty.

10.2. Přizvaní odborníci

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze se svolením Vyhlašovatele.

11. Ostatní ujednání

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezahrnout do soutěže nabídku, která nebude splňovat podmínky soutěže.

Dle ust. § 1774 zák. č. 89/2012 sb., v platném znění, si vyhlašovatel vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit či soutěž zrušit do uplynutí lhůty pro výběr nejvhodnější nabídky.

Dle ust. § 1775 odst. 3 zák. č. 89/2012 sb., nemají účastníci nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.

Dle ust. § 1778 odst. 2 zák. č. 89/2012 sb., je vyhlašovatel oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody rozhodnutí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet předložené nabídky s výjimkou dokumentačního materiálu, tj. Fotografie, cd, vzorky, ukázky apod. Za předpokladu splnění podmínek uvedených v odstavci čtvrtém bodu 9. „forma předložené nabídky“.

Vyhlašovatel bude získané informace od nájemce během celého procesu považovat za důvěrné a neposkytne je žádné třetí osobě bez souhlasu budoucího nájemce, to neplatí pro poskytnutí nabídek členům komisí jmenovaných Vyhlašovatelem.

Vyhlašovatelsi vyhrazuje v nabídce uvedené skutečnosti a jejich pravdivost ověřit, stejně tak požádat budoucího nájemce o upřesnění, vysvětlení či doplnění nabídky.

Osobní údaje předané v rámci nabídky budoucího nájemce zpracovává vyhlašovatel pouze po dobu a za účelem naplnění této veřejné soutěže. Osobní údaje zpracovává vyhlašovatel za dodržení podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů.

12. Podklady a dokumentace

Tato Podkladová dokumentace bude uveřejněna na oficiálních webových stránkách Vyhlašovatele www.osu.cz.V Ostravě dne 28. května 2024

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
za PdF OU


Přílohy:Bufet v objektu City Campusu
Bufet v objektu City Campusu

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2024