Akademický senát LF OU doporučuje rektorovi Ostravské univerzity, aby Lékařskou fakultu i nadále vedl Rastislav Maďar

Volba fakultního akademického senátu rozhodla o kandidátovi na děkana Lékařské fakulty, je jím současný děkan Rastislav Maďar, který by tak pokračoval ve svém druhém funkčním období. Rozhodla o tom dnešní volba kandidáta na nového děkana fakultního akademického senátu. Rastislav Maďar získal v prvním kole volby všech 13 hlasů od přítomných senátorek a senátorů. Návrh bude nyní postoupen rektorovi Ostravské univerzity Petru Kopeckému, který by měl děkana jmenovat do funkce na podzim.

Děkuji akademickému senátu za důvěru a silný mandát. Existence lékařské fakulty v Moravskoslezském kraji je pro náš region životně důležitá a já se těším, že ji budeme i nadále společně rozvíjet,řekl krátce po svém zvolení děkan Rastislav Maďar.

Rastislav Maďar působí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity od roku 2017, kdy se stal vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Předtím na fakultě působil v letech 2005 až 2009 tj. v období, kdy byla Fakultou zdravotnických studií ještě bez studijního programu všeobecné lékařství. Po jmenování rektorem bude moci vést Lékařskou fakultu až do podzimu roku 2028. Půjde už o jeho druhé funkční období. Poprvé ho akademický senát zvolil novým děkanem v říjnu 2020, kdy se fakulta nacházela ve velmi obtížné situaci a nemohla přijímat ke studiu nové studenty medicíny. Národní akreditační úřad fakultě vytýkal její personální složení z hlediska věku, pracovních úvazků i kvalifikace vyučujících. Pod jeho vedením se ale nakonec fakultě podařilo akreditaci získat. „Bylo nutné uklidnit napjatou situace a zaměřit se na co nejrychlejší růst pro akreditaci významných a tím pádem ostře sledovaných ukazatelů. Jsem rád, že se nám to podařilo, a k tomu navíc nastavit vitálně důležitý systém a nezbytné procesy tak, aby se fakulta už nikdy v budoucnu do podobných problémů nedostala. Použití množného čísla je na místě, protože je to výsledek kolektivní práce, a navíc jsme akreditování společně s naší fakultní nemocnicí. Úspěchy tedy můžeme dosahovat jen jako dobře fungující a vzájemně se doplňující celek,vysvětluje děkan Rastislav Maďar.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala mimo jiné akreditaci General Medicine a mohla tak ke studiu medicíny začít přijímat i studenty ze zahraničí. Před dvěma lety otevřela také moderní simulační centrum, druhé svého druhu v České republice. A v loňském roce se jí podařilo úspěšně akreditovat žádaný obor zubního lékařství. Mnohem intenzivněji se zaměřila také na rozvoj vědecko-výzkumných projektů. Podle děkana Rastislava Maďara se tak fakultě podařilo ve spolupráci s akademickým senátem, vědeckou radou a s pochopením a aktivní účastí kolegyň a kolegů na fakultě i ve fakultní nemocnici všechny důležité úkoly zvládnout. „Naše řady jsme v posledních letech rozšířili o kvalitní posily tzv. zvenku a současně se celá řada našich kmenových ostravských akademiků stala novými docenty a profesory. Zvýšil se počet řešených vědeckých projektů i úspěšnost podaných grantových žádostí. Významně narostl počet publikací s impakt faktorem, navázali jsme spolupráci s novými zahraničními partnery, ale i s významnými stakeholdery v naší zemi, zaznamenali jsme nárůst počtu lékařů absolvujících na naší fakultě kmenové zkoušky a atestace. A těší mě i rekordní nárust zájemců o studium na naší fakultě. Nová cvičná nemocnice SIMLEK a praktická místnost s tzv. fantomy pro výuku zubního lékařství patří k tomu nejmodernějšímu, co lze ve světě vidět,hodnotí uplynulé období děkan.

Výzvou pro něj ale budou i následující čtyři roky, kdy fakultu čeká reakreditace studijního programu Všeobecné lékařství, Zubní lékařství i General Medicine. Lékařská fakulta v Ostravě je přitom jediná v ČR, která prochází u studijního programu Všeobecné lékařství akreditací Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. „Vnímáme to jako náročnou výzvu, ve které chceme vždy obstát. Cílem je, aby byla ostravská lékařská fakulta již navždy stabilní, prosperující, rozvíjející se a dobře procesně i systémově nastavenou organizací s kvalitní výukou a výbornou vědou nezapomínající ani na potřebu plnit třetí roli univerzit ve prospěch společnosti,“ dodává Rastislav Maďar.

Kromě získání akreditací se děkan plánuje zasadit o významně lepší finanční ohodnocení akademických i neakademických zaměstnanců fakulty, podpořit další růst vědy s důrazem na projekty excelence a nadále zvyšovat zájem o studium na lékařské fakultě, včetně studentů ze zahraničí. V plánu má také prohlubovat spolupráci s FN Ostrava a dalšími partnerskými organizacemi, posílit ekonomickou udržitelnost simulačního centra, najít finanční zdroje a případně zahájit proces rekonstrukce dalších budov v areálu a v neposlední řadě bude věnovat významnou pozornost vědecko-výzkumnému projektu LERCO, který má přispět k pozitivní transformaci regionu.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2024