Projekt DigiWELL se zaměří na naši osobní pohodu. Na jeho podporu putuje na Ostravskou univerzitu necelá půlmiliarda

Ostrava / 07. 11. 2023

Rostoucí zájem o téma osobní spokojenosti, štěstí, pozitivního vývoje člověka a kvality života přerostl v posledních letech do nového multidisciplinárního výzkumu, pro který se v angličtině zaběhlo označení science of wellbeing. Docentka Steriani Elavsky z Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je váženou vědkyní v oblasti společenských věd, aktuálně připravující projekt „DigiWELL“, který se věnuje podpoře wellbeingu pomocí digitálních technologií.

Pro excelentní výzkum poputuje z Operačního programu Jana Amose Komenského na Ostravskou univerzitu necelá půlmiliarda korun českých, které pro svůj tým získala docentka Steriani Elavsky z Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Připravovaný projekt Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (dále DigiWELL), který interdisciplinárně propojuje osm institucí z oborů jako jsou kinantropologie, mediální studia, informatika, sociologie, psychologie nebo například sociální práce (ty jsou zastoupeny institucemi: Ostravská univerzita, Masarykova univerzita, Národní ústav duševního zdraví, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Hradec Králové, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. a Univerzita Palackého Olomouc). V rámci Ostravské univerzity jsou zapojeny Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních studií a Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Cílem projektu je realizace excelentních výzkumných záměrů v oblasti bezpečného využívání digitálních technologií pro rozvoj fyzického, psychologického a sociálního wellbeingu. Důraz je kladen především na rozvoj excelentních výzkumných týmů v oblasti psychologie a sociálních věd s cílem zvýšení úrovně české vědy právě v těchto dvou oblastech, jelikož v nich zatím nedosahuje světové úrovně.

Podpořený projekt je zaměřený na zkoumání krátkodobých a dlouhodobých dopadů používání digitálních technologií, na wellbeing obecné populace, experimentální výzkum technologií a wellbeingu, vývoj personalizovaných digitálních intervencí pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu či na využití E-mental health nástrojů pro podporu duševního zdraví a wellbeingu.

V týmu projektu jsou zapojeni nejlepší čeští vědci v oblasti společenských věd. „Tým projektu vznikal celkem organicky z lidí a institucí, které v oblasti digitálních technologií a wellbeingu již výzkum několik let dělají. Měli jsme společný cíl, a to skokově posunout českou vědu v této oblasti synergickým výzkumem, který bude plodit nové postupy a metody využitelné v praxi. Většina vědců zapojených v projektu má významné mezinárodní zkušenosti a jsou zapojeni do mezinárodních výzkumů,“ uvedla Steriani Elavsky dříve pro portál Věda a výzkum.

Možnost realizovat systematický výzkum DigiWELL může přinést skokové úspěchy. Ty se dotknou například juniorních vědců, které bude možné velkým dílem do výzkumu zapojovat a umožní jim vycestovat na zahraniční instituce v rámci mobilit.

Velmi podstatný je také fakt, že je projekt koncipovaný na principech Open Science, což zavazuje výzkumný tým vyvinuté metody a algoritmy otevřeně sdílet. Doposud byly komerčně dostupné mHealth nástroje a aplikace s omezenou účinností, částečně protože byly vyvíjeny bez pevného teoretického základu a empiricky ověřených postupů, a navíc byla jejich podkladová data a rozhodovací algoritmy nepřístupné. Nezávislé ověřování jejich účinnosti bylo komplikované a brzdilo jejich širší využitelnost v běžném životě či v komerční sféře.

Očekávaný je i dopad směrem ke zlepšování informační a datové gramotnosti v souvislosti s novými technologiemi a snižování rizik digitální vyloučenosti, jelikož část výzkumu se zaměřuje explicitně na zkoumání digitálních technologií v ohrožených komunitách (sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodinách s ohroženými dětmi a u seniorů).


Docentka Steriani Elavsky

O Operačním programu Jana Amose Komenského:

Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.


Kontakt pro média:

Bc. Jitka Jitřenka Weiss
Vedoucí komunikace a popularizace, tisková mluvčí OU
e-mail:
telefon: 731 068 263