Vyjádření Ostravské univerzity k anonymnímu podnětu

Dne 11. řína 2023 obdržela akademická obec Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (dále jen „PdF OU“) anonymní podnět podepsaný údajnými studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“), ve kterém byla popsána interní kauza Pedagogické fakulty UP. Vzhledem k tomu, že tato kauza se týkala současného vyučujícího na PdF OU, a protože je dále mediálně komunikována, považuje OU za nutné se k tomuto podnětu vyjádřit. Činí tak přes to, že byl podán anonymně a vychází z interní kauzy UP, jejíž suverenitu v řešení této kauzy plně respektujeme.

V úvodu si dovolíme zdůraznit, že na půdě OU není tolerováno jakékoli nevhodné chování, a to mezi studujícími, vyučujícími, dalšími zaměstnanci nebo mezi nimi vzájemně. Respekt, rovné zacházení a dodržování pravidel slušnosti je nepodkročitelným minimem, které je požadováno po každém, kdo se nachází na půdě Ostravské univerzity (OU). Poslední dva roky pracovala na nastavení systému sociálního bezpečí pracovní skupina složená ze zástupců zaměstnanců i studujících napříč univerzitou. V letošním roce tato aktivita vyvrcholila vytvořením komplexního systému, který umožňuje zabezpečenou komunikaci, OU zřídila pozici univerzitní ombudsmanky a každý ze zaměstnanců i studujících se může kdykoli bez obav na ombudsmanku nebo kontaktní osoby fakult obrátit. 

Vyučující, jehož se kauza na UP týká, absolvoval výběrové řízení na pozici akademického zaměstnance na PdF OU a byl vybrán ještě v době, kdy nebylo známo stanovisko Etické komise UP. V době konání výběrového řízení na vedoucí pozici již téměř rok pracoval na fakultě a bylo tak možné ověřit jeho chování vůči kolegům i studujícím. Za dobu jeho působení nebyla přijata žádná stížnost a rovněž vyjádření kolegů z pracoviště bylo pozitivní. Vyučující je odborníkem ve své oblasti a pro PdF OU je posilou, což za své působení na naší univerzitě již prokázal, jak dokládá i pozitivní zpětná vazba a aktivní podpora od studujících.

Během výběrového řízení byla otevřeně a plnohodnotně diskutována otázka morální integrity vyučujícího, včetně kauzy na UP, tak aby byla nade vší pochybnost ověřena připravenost kandidáta na vedoucí pozici na OU. Členem výběrové komise byl odborník na personalistiku, zástupce dotčeného pracoviště, akademického senátu a také bývalí podřízení i nadřízení kolegové kandidáta. Takto komplexní složení výběrové komise je zárukou, že případné pochybnosti nebyly bagatelizovány, a vyučujícímu byla jasně vyjádřena očekávání OU v souvislosti s jeho působením ve vedoucí pozici i na OU obecně, jejichž překročení nebude tolerováno. Komise doporučila kandidáta přijmout na pozici vedoucího katedry. 

Dále je vhodné doplnit, že podněty, které byly řešeny na UP, byly Etickou komisí vyřešeny, bylo vyřčeno rozhodnutí a ze strany vyučujícího byly učiněny kroky k nápravě. 

Závěrem si dovolíme zdůraznit, že na OU není a nebude trpěno chování narušující sociální bezpečí. V případě, že by k uvedenému došlo, pak díky nastaveným mechanismům sociálního bezpečí, včetně zabezpečené komunikace prostřednictvím systému „Nenech to být“, má každý možnost takové jednání nahlásit a požadovat nápravu. Nevhodné chování ke studujícím i kolegům a kolegyním není na Ostravské univerzitě tolerováno.

Mgr. Adam Soustružník
Vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace OU


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 10. 2023