Ostravská univerzita buduje systém sociálního bezpečí a v této souvislosti vytváří pozici ombudsmana

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Preambule:

Respekt k právům člověka a právům vyplývajícím z veřejného zájmu je základem demokratického právního státu. K ochraně těchto práv se OU hlásí ve svém Etickém kodexu, opatřeních k implementaci HR Award a dalších dokumentech. K tomu, aby byla tato práva na OU chráněna účinně, nestranně a efektivně, a aby byla zajištěna dostupná pomoc o ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv, nastavuje OU vyhovující systém, jehož významnou součástí je pozice ombudsmana, jakožto garanta a ochránce práv na OU.

Pro koho je pozice vhodná?

Ombudsmanovi je blízké prostředí univerzity. Zabývá se řešením konfliktů, mediací, poskytováním pomoci a poradenstvím stranám konfliktu. Pozice je vhodná pro muže i ženy.

Kdy ombudsman zahájí činnost?

Kompletní program k sociálnímu bezpečí na Ostravské univerzitě plánujeme spustit k 1. červenci 2023. Zahájení činnosti ombudsmana předpokládáme ke stejnému datu.

Jaká bude role ombudsmana na univerzitě?

Ombudsman je nezávislou osobou, která dbá na dodržování právních a etických pravidel v oblasti sociálního bezpečí. Komunikuje se stranami konfliktu, vystupuje v roli mediátora, působí preventivně v dotčené oblasti a navrhuje související metodická pravidla. Role ombudsmana spočívá zejména v následujících činnostech:

 • Prošetřování konkrétních podnětů týkajících se zejména šikany, diskriminace, nevhodného chování, nerovného zacházení, sexuálního obtěžování, bossingu, mobbingu, střetu zájmů, nedůvodných průtahů a případů, kdy příslušný orgán nekoná, porušování právních předpisů včetně vnitřních předpisů univerzity nebo součástí a jiné obdobné jednání směřující proti dotčené osobě a vytvoření souvisejících stanovisek a doporučení;
 • identifikace problémů a překážek negativně ovlivňujících pracovní, studijní a akademické prostředí na univerzitě;
 • metodické působení a vytváření vhodného prostředí pro řešení problémů;
 • příprava doporučení pro řešení konkrétních případů příslušným orgánům a navrhování systémových změn pro jejich předcházení.

Jaké jsou osobní a odborné předpoklady ombudsmana?

Ombudsman je zárukou dodržování zásad rovného přístupu na univerzitě, očekáváme, že bude naplňovat níže uvedené předpoklady:

 • kritické myšlení a schopnost autonomního rozhodování;
 • empatická osobnost s vysokou mírou emoční inteligence;
 • vysokoškolské vzdělání min. magisterské úrovně nejlépe z oblasti psychologie/práva/sociální práce/pedagogiky/sociologie či obdobné;
 • dobrá orientace v legislativě k ochraně práv;
 • znalost vysokoškolského prostředí a orientace v zákoně o vysokých školách;
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni B2;
 • zkušenost s mediací či krizovou intervencí výhodou;
 • trestní bezúhonnost a morální předpoklady.

Jak bude probíhat spolupráce?

 • Nabízíme spolupráci ve formě pracovněprávního vztahu (typicky v podobě dohody a pracích konaných mimo pracovní poměr) nebo spolupráci na základě jiné smlouvy (typicky smlouva o spolupráci).
 • Výkon činnosti ombudsmana je neslučitelný s výkonem některých činností na univerzitě, a to s činnostmi: rektora, prorektora, kancléře, kvestora, děkana, proděkana, ředitele součásti, tajemníka fakulty či součásti, vedoucího pracoviště fakulty či součásti, předsedy nebo místopředsedy obou komor Akademického senátu univerzity nebo fakulty, člena i předsedy Etické komise univerzity nebo fakulty, člena Správní rady univerzity, člena disciplinární komise fakulty a vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů.

Jak bude probíhat výběr ombudsmana?

 • Výběr ombudsmana se neřídí Řádem výběrových řízení na Ostravské univerzitě.
 • Uchazeči mohou být přizvání k osobnímu rozhovoru s ustanovenou komisí.
 • O výběru/odmítnutí budou uchazeči informování prostřednictvím e-mailu na adrese, kterou uchazeč zvolí pro komunikaci s univerzitou (typicky adresa, ze které sám komunikuje).

Zaujala Vás naše nabídka?

Do 28. února 2023 nám na adresu zašlete následující dokumenty:

 • strukturovaný životopis
 • kontakt na 2 osoby nejlépe z vysokoškolského prostředí, u kterých je možné získat reference související se stanovenými předpoklady pro výkon činnosti ombudsmana
 • kopii dokladů o dosaženém vzdělání
 • koncepci činnosti ombudsmana univerzity v rozsahu max. 3 normostran A4
 • souhlas se zpracováním osobních údajů soubor docx 4,03 MB

Kontakt:

JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
Vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
e-mail:
telefon: +420 605 498 440

Rektorát - Welcome Centre
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

V roce 2022 byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců fakult, fakultních ombudsmanů a studentů, která se tématem sociálního bezpečí intenzivně zabývala a byl vytvořen návrh systému řešení sociálního bezpečí na OU, který bude v roce 2023 implementován a zřízení pozice ombudsmana je jeho pevnou součástí.


Ostravská univerzita


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2023