I hlas Pedagogické fakulty OU vstupuje do věcí školské vzdělávací politiky

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je jedním z národních klíčových dokumentů, jehož obsahem se ČR vůči Evropské unii zavázala modernizovat svůj vzdělávací systém v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Jeho snahou je také připravit systém českého školství na nové výzvy a řešit problémy, které v něm nadále přetrvávají. A právě v tomto období Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR intenzivně pracuje na návrhu implementačního dokumentu této Strategie 2030+. Jedná se o dokument s definovanou implementací jednoznačně stanovených úkolů a vymezení jejich cílů, kam přesně se české školství bude ubírat v letech 2023–2027. Tímto dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na léta 2023–2027. Jeho finální podoba bude předložena Vládě ČR ke schválení na podzim příštího roku a ovlivní tvorbu dlouhodobých koncepcí napříč všemi kraji v republice.

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 se na půdě Národního pedagogického institutu České republiky uskutečnily hned dva z celkem šesti hlavních panelů k právě připravenému dokumentu. Za MŠMT ČR dokument, na kterém se stále pracuje, vystoupili a aktuální podobu dokumentu prezentovali dva zástupci tohoto resortu. Prvním z řečníků byl Mgr. Mušata, ředitel Odboru řízení a podpory regionálního školství MŠMT ČR a Mgr. Blažková, vedoucí Oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT ČR.

Panelisté, kteří prezentovaný obsah dokumentu komentovali, vznášeli připomínky a návrhy k doplnění či zpřesnění finální podoby dokumentu. Byli to zástupci z České školní inspekce, ze společnosti Člověk v tísni a z resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Přizvaným expertem na otázky rovného přístupu a snižování nerovností ve vzdělávání byl také doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Katedry speciální pedagogiky PdF OU.

Záznamy ze všech proběhlých panelů jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT. Záznam z jednání, kterého se účastnil doc. Kaleja, je rovněž umístěn na YouTube kanálu MŠMT.


infografika


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 12. 2022