Na zámku v Kuníně se půjde po stopách polské šlechty od počátku novověku až po současnost

Ostrava / 19. 10. 2022

Šlechtické rody a jejich význam byl v minulosti zcela přehlíženým historickým tématem. Od devadesátých let se řada historiků snaží bílá místa našich dějin objasnit. Nyní v rámci konference Stopy polské šlechty v českých zemích od počátku novověku po současnost (II.) historici širšímu publiku představí polskou šlechtu, jež zanechala stopu v českých dějinách.

Pozvánka

Dlouhodobá mezinárodní vědecká spolupráce Centra pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Fundacje Silva Rerum Polonarum z polské Čenstochové vyústila ve společnou konferenci Stopy polské šlechty v českých zemích od počátku novověku po současnost (II.). Čeští a polští historici se soustředili na polské šlechtické stopy dochované v písemných a obrazových pramenech uložených v rodových sbírkách a knihovnách, v galeriích a archivech, k nimž běžně není přístup.

„Od konference si slibujeme nalezení nových souvislostí a pramenů, které objasní některé hluboké historické vazby. Diskutované problematice se doposud historici systematicky nevěnovali, přitom pro veřejnost je toto téma atraktivní. S tematikou šlechtictví se běžně setkávají na hradech a zámcích. Pro návštěvníky a milovníky památek může být i tato veřejně přístupná konference zajímá a objevná,“ vysvětluje organizátor konference historik doc. Jiří Brňovják.

Konference navazuje na konferenci z roku 2017, která nesla název Stopy polské šlechty v českých zemích v (raném) novověku, kde se badatelé zaměřili především na hmotné dědictví dokládající přítomnost polské šlechty jako jsou zámky, panství, velkostatky a paláce, stejně tak ale řešili šlechtické genealogické vazby či působení polské šlechty ve světských a duchovních úřadech na území českých zemí. V nadcházející konferenci se historikové ponoří hlouběji do pramenů i problematiky a sledují konkrétní polské šlechtice či rody působící v českých zemích, jejich diplomatické a dynastické vztahy, jejich pozůstalosti, příhraniční kontakty a podobně.

I v tomto případě se očekává, že po skončení konference bude vydán sborník, tak jak tomu bylo u předchozí konference, kdy v roce 2019 vyšel sumarizující polsko-český sborník s názvem Zámky, statky a úřady: Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v pramenech z 16. – 20. století (Pałace, posiadłości i pamięć: Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku (Czestochowa 2019).

Na realizaci konference se vedle Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity podílí polská Fundacja Silva Rerum Polonarum, Zemský archiv v Opavě a Muzeum Novojičínska. Záštitu a finanční podporu udělilo polské Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konference se koná 20. – 21. října 2022 na zámku v Kuníně.


Kontakt:

Nela Parmová, DiS.
e-mail:
telefon: 553 46 1814