Ostravská univerzita se připojuje k prohlášení Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU týkajícího se volby nových členů Rady ČT

Své prohlášení Akademický senát Divadelní fakulty JAMU vydal v souvislosti s aktuální volbou nových členů Rady České televize a apeluje na poslance, kandidáty a stávající členy Rady ČT, „aby krátkozrace nepodléhali aktuálním politickým tlakům, ale jednali s vědomím dopadu svých rozhodnutí na kulturu této země, jejíž smysl, kvalita a trvání svým významem sahají mnohem dál za periody volebních období, ovlivňují identitu společnosti a její intelektuální potenciál směrem k dalším generacím.“ Spolu s kolegy z DF JAMU vyslovujeme své znepokojení nad sílícími snahami o oslabení nezávislosti a životaschopnosti veřejnoprávních médií, která považujeme za nenahraditelnou součást demokratické společnosti.


Prohlášení Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU

Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění vyslovuje své znepokojení nad sílícími snahami o oslabení nezávislosti a životaschopnosti veřejnoprávních médií, která považujeme za nenahraditelnou součást demokratické společnosti.

V souvislosti s volbou nových členů Rady ČT apelujeme tímto na poslance, kandidáty a stávající členy Rady ČT, aby krátkozrace nepodléhali aktuálním politickým tlakům, ale jednali s vědomím dopadu svých rozhodnutí na kulturu této země, jejíž smysl, kvalita a trvání svým významem sahají mnohem dál za periody volebních období, ovlivňují identitu společnosti a její intelektuální potenciál směrem k dalším generacím. Rada ČT jako orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, by měla sestávat z osobností, které jsou nejen reprezentanty různých názorových směrů, ale především morálními autoritami s hlubokými a přesvědčivými znalostmi problematiky, které se jejich dozorčí mise týká. Často deklarované nejlepší vědomí a svědomí, jímž někteří členové rady garantují kompetentnost svých rozhodnutí, nemůže nahradit důslednou nepovrchní orientaci v otázkách vývoje a tvorby audiovizuálních obsahů, jejich uměleckých možností a dopadů na kultivaci publika. Pokud je člen Rady ČT například schopen připustit, že nezná jediný pořad České televize, který by zároveň nemohla vyrábět televize komerční, nejde o důkaz selhání ČT ve vztahu k jejímu veřejnoprávnímu poslání, ale o nekompetentnost představitele kontrolního orgánu, vycházející z jeho reálné neznalosti programové skladby. Je tedy třeba, aby členové Rady nekladli maximální nároky pouze na jimi kontrolovanou instituci, ale rovněž na sebe samé. Aby uvažovali a jednali v duchu a smyslu pravidel, dokázali rozlišit, co je podstatné, a nezapomínali, že mají-li být prostředky vynaložené občany tohoto státu na chod veřejnoprávních institucí funkčně a kvalitně využity, má se tak dít v prostředí stabilním, nikoliv v podmínkách permanentního znejistění a účelového rozkolísávání pozic pracovníků zodpovědných za fungování instituce.

Pozornost politiků a velké části veřejnosti se upírá takřka výhradně k oblasti zpravodajství a publicistiky, oblasti, které vděčíme za objektivní a kritickou reflexi společenského a politického dění. Zdůrazňujeme, že jakékoliv politické tlaky směřované k eliminaci kritických publicistických pořadů považujeme za signál probouzejících se tendencí k návratu k nedemokratickým principům, což je zcela nepřijatelné.

V duchu Čl. 8 Kodexu ČT je nutné připomenout i další ze spektra poslání média veřejné služby:

Česká televize přispívá k pěstování a rozvoji kultury a umění v České republice. Má proto za povinnost nabízet divákům žánrově i svým zaměřením rozmanité pořady, které mohou diváky kulturně a umělecky obohacovat. V celku svého programu přinese ucelený přehled o umělecké tradici a aktuálním kulturním dění doma i v zahraničí. Zprostředkovává umělecky hodnotnou filmovou, dramatickou, hudební a výtvarnou tvorbu z domácí i světové scény. Součástí skladby uměleckých pořadů jsou také díla dokumentární tvorby včetně děl nezávislých producentů. Česká televize musí dostát prvořadému závazku původní tvorby uměleckých pořadů a bude ctít nejvyšší profesionální kritéria umělecké tvorby.

Je třeba ptát se, zda a jak jsou mezi členy Rady ČT zastoupeni lidé, kteří by svou profesní zkušeností mohli garantovat kompetentní dohled nad výše uvedenou oblastí. Kolik je mezi stávajícími a budoucími členy Rady ČT umělců, osobností orientovaných ve filmové, dramatické, dokumentární, hudební a výtvarné tvorbě domácí i zahraniční.

Je známo, že značná část finančních prostředků ČT míří na kanál ČT Sport, za účelem uskutečnění populárních přímých přenosů sportovních klání. Jistě je patřičné, aby se sportovcům a milovníkům sportu z řad diváků dostávalo kvalitních pořadů. Takových diváků je jistě mnoho. ČT má ale rovněž povinnost věnovat se divákům tzv. menšinovým – a to tedy těm, kteří budou pravděpodobně sledovat kanál ČT Art.

Česká televize byla nucena zprovoznit nové kanály, aniž by se dočkala adekvátního navýšení koncesionářských poplatků.

Deklarují-li někteří členové Rady ambici být dobrými hospodáři, měli by si nejprve uvědomit, že představa aplikace ekonomických modelů převzatých z komerční sféry a odlišných výrobních podmínek na instituci vytvářející audiovizuální obsahy ve výše uvedené škále a kvalitě, je krajně zavádějící. Jako taková přivodí spíše destrukci, než kýženou změnu k lepšímu.

Je třeba se ptát, jak pomoci instituci veřejné služby řešit reálné podfinancování tak, aby do budoucna mohla obohatit programovou skladbu ČT Art a dále rozvíjet původní tvorbu pro tuto oblast, aby mohla ještě odvážněji postupovat ve vývoji a tvorbě vzdělávacích, ale například též dramatických pořadů pro děti a mládež – tedy pro ČT:D.

Jedině tak může Česká televize rozvíjet svou kvalitu a prestiž, být respektovanou institucí jak v České republice, tak v evropském měřítku. Ano, také evropské měřítko je pro nás důležité, neboť jsme součástí nejen Evropské unie, ale i evropského kulturního prostoru.

Věříme, že jako zástupci občanů této země – tedy také umělců, studentů a pedagogů uměleckých škol, dostojíte své odpovědnosti a svému poslání a uděláte vše proto, aby veřejnoprávní média, včetně České televize, mohla plnit svou funkci a pomáhala udržet kulturu, intelektuální a umělecký potenciál této země.

V Brně 25. března 2021


Foto - zdroj: ČTK


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 03. 2021