Úsilí Lékařské fakulty Ostravské univerzity o udržení akreditace pro všeobecné lékařství vrcholí

Ostrava / 03. 02. 2021

Společné úsilí vedení Ostravské univerzity (OU), Lékařské fakulty (LF) OU a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) k udržení akreditace pro studijní program Všeobecné lékařství vyvrcholilo minulý týden, kdy byl Národnímu akreditačnímu úřadu (NAÚ) odeslán akreditační spis.

Už v září loňského roku byla svolána pracovní skupina, ve které zasedli zástupci univerzity, fakulty i fakultní nemocnice. Skupina se scházela v týdenních intervalech a díky vzájemné spolupráci všech tří subjektů se LF OU podařilo výrazně lépe vypořádat s připomínkami hodnotící komise NAÚ a vytvořit plán pro kvalitní vzdělávání mediků a vědeckou činnost na ostravské lékařské fakultě. Jedním z hlavních pilířů spolupráce je personální posílení fakulty. LF OU s FNO uzavřely novou rámcovou smlouvu o spolupráci, díky které došlo k účelnému propojení organizační struktury obou institucí a přijaly řadu dalších systémových opatření, které by měly garantovat požadovanou kvalitu akademiků a její udržitelnost. „Do FN Ostrava nastoupila v uplynulém období řada ve svých oborech respektovaných lékařů. Například byl na základě výběrového řízení jmenován přednostou Ústavu patologie doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D. Interní a kardiologickou kliniku vede nově jmenovaný přednosta prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, do čela Ústavu radiodiagnostického nastupuje od 1. února prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Všechna pracoviště tak nyní vedou špičkoví odborníci s vysokými akademickými tituly, kteří mají i bohaté pedagogické a vědecko-výzkumné zkušenosti.“  hodnotí personální posílení ředitel FNO, Jiří Havrlant.

K velkému pokroku došlo také v oblasti vědy a výzkumu, která je podle děkana LF OU Rastislava Maďara zásadní: „Naším cílem je v budoucnu nejen výchova vlastních doktorandů, docentů a profesorů, ale také přivedení špičkových vědeckých týmů.“ Během minulých měsíců tak vzniklo nové vědeckovýzkumné Centrum zdravotnického výzkumu, které bylo zakomponováno i do Statutu LF OU. Toto centrum sdružuje vědeckovýzkumné týmy jednotlivých oblastí zdravotnického výzkumu k dosažení maximální excelence a konkurenceschopnosti vědeckovýzkumné činnosti a mezioborové spolupráce. K motivaci k vědecké činnosti jistě přispějí i granty pro nové vědce a vědecké týmy, které vypsala LF OU společně s FNO na začátku tohoto roku.

Ve střednědobém horizontu pak univerzita plánuje vybudovat mezinárodní vědecko-výzkumné centrum LERCO, jehož cílem je vytvoření místa, ve kterém se propojí základní a aplikovaný výzkum až po fázi uplatnění vědeckých výstupů na trhu.

Vedení LF OU také úspěšně zahájilo proces navázání užší spolupráce s ostatními lékařskými fakultami, což představuje příslib spolupráce v rámci vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti.

Před samotným odesláním byl akreditační spis předložen k posouzení Radě pro vnitřní hodnocení OU (RVH), která jej jednomyslně schválila. „Úpravy akreditačního spisu si vyžádaly obrovské množství energie a času. Přinesly velký kvalitativní posun. Čerstvé podněty přinesl nový děkan fakulty a nový garant programu. Dobře zafungovala i pracovní skupina, ve které byli zástupci vedení fakulty, univerzity, fakultní nemocnice, fakultního senátu, studentů i Rady pro vnitřní hodnocení OU. I díky této platformě probíhala komunikace všech aktérů koordinovaně a operativně,“ říká místopředseda RVH OU, Petr Kopecký.

Nyní je rozhodnutí o pokračování Všeobecného lékařství v Ostravě na Národním akreditačním úřadu, který by měl rozhodnout v následujících měsících. Ze strany Lékařské fakulty OU bylo vyvinuto maximální úsilí, aby už v příštím akademickém roce 2021/2022 opět přivítala do prvního ročníku nové studenty všeobecného lékařství.


Kontakt

Ing. Lucie Fremrová
Tisková mluvčí Ostravské univerzity

+420 778 022 740