Akademický senát podpořil návrh rektora na odvolání Arnošta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty

Ostrava / 20. 11. 2019

Rozhodl tak na základě pečlivého projednání a zvážení závažnosti situace.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata se rozhodl trvat na odvolání děkana Martínka z funkce i přesto, že Akademická senát Lékařské fakulty na svém zářijovém mimořádném zasedání rektorův návrh na odvolání děkana Martínka nepodpořil. Děkan Arnošt Martínek je odpovědný za porušení etických a právních norem. „Bylo prokázáno, že proces přijímacího řízení, respektive odvolacího řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, probíhal pod vedením docenta Arnošta Martínka nestandardně. Tuto skutečnost shledal Národní akreditační úřad jako závažné pochybení, které vedlo k zahájení řízení o omezení akreditace oboru všeobecné lékařství. Je proto nemyslitelné, aby žádost o novou akreditaci podepsal člověk, který je zodpovědný za probíhající řízení o odebrání akreditace u stejné instituce,“ říká za vedení university prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání profesor Aleš Zářický a připomíná, že Lékařská fakulta usiluje o novou akreditaci oboru všeobecné lékařství.

Odvolání děkana Martínka z funkce považujeme za první krok ke stabilizaci fakulty a obnovení důvěry studentů i veřejnosti k akademické obci. Jeho odvolání je neoddiskutovatelnou podmínkou k možnosti vůbec pokračovat v akreditačním řízení pro obor všeobecné lékařství a mít šanci dovést ho – již pod novým vedením fakulty – k úspěšnému konci. Žádost o akreditaci oboru všeobecné lékařství doposud nemohla být odeslána, protože Lékařská fakulta ještě nezískala souhlas regulátora – Ministerstva zdravotnictví. Celý proces má zhruba půlroční zpoždění,“ vysvětluje rektor Ostravské univerzity Jan Lata s tím, že stav přípravy akreditační žádosti není vůbec dobrý a bude nezbytné přejít do stavu krizového řízení celého procesu. Největším problém nyní představuje příprava fakulty na nové akreditační období. Nové vedení fakulty bude muset napravit několikaměsíční liknavost děkana Martínka a udělat – s podporou vedení univerzity – maximum pro získání akreditace i pro další léta. „Už nyní proto jednáme se zástupci ostatních lékařských fakult i dotčených ministerstev,“ uvádí rektor univerzity Jan Lata s tím, že je potřeba vyčkat na oficiální doručení zápisu z jednání Akademického senátu univerzity a poté lze děkana Martínka odolat z funkce. „Vzhledem k situaci a předchozím zkušenostem podložím veškeré své další kroky právním rozborem, tak aby situaci na Lékařské fakultě ještě více nekomplikovaly případné spory s odvoláním děkana Martínka,“ ujišťuje rektor J. Lata. Nový děkan Lékařské fakulty bude zvolen Akademickým senátem Lékařské fakulty. Do zvolení nového děkana bude fakultu dočasně vést osoba pověřená ministerstvem školství.

Rektor Jan Lata navrhl odvolání děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka po prokázaném zjištění, že za jeho vedení byli do studijního oboru všeobecné lékařství přijímáni i uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Tuto skutečnost shledal Národní akreditační úřad jako závažné pochybení, které by mohlo vést až k omezení akreditace oboru všeobecné lékařství. Proces znovuudělení akreditace je nyní významně zpožděn a bude nutné žádost urychleně odeslat Národnímu akreditačnímu úřadu a případně doplnit dle jeho požadavků. Během posledního půlroku vedení Ostravské univerzity zavedlo taková opatření, aby k nestandardním praktikám u přijímacího řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity již nemohlo docházet a celý proces přijímacího řízení byl nejen na této fakultě pod větším veřejným dohledem.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614