Město Ostrava opět podpořilo zkvalitnění výuky medicíny

Ostrava / 02. 11. 2018

Statutární město Ostrava i v letošním roce podporuje modernizaci a rozvoj vzdělávání na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Dotaci fakulta získala v rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy“ ve výši 4 550 000 korun. I díky těmto financím může fakulta pokračovat v projektu „Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství“, rozvíjet dále postgraduální doktorské studium navazující na Všeobecné lékařství a rovněž kvalitněji realizovat jeho anglickou mutaci.

Studenti díky dotaci získají pro výuku teoretických a preklinických oborů moderní realistické anatomické modely a simulátory, například analyzátor pro vyšetření tělních tkání – biompedanční spektroskopii pro fyziologii, speciální elektronický komplexní simulátor plicních funkcí pro umělou plicní ventilaci do klinické výuky, přístroj na měření kotníkových tlakových indexů oscilometrickou metodou nebo specifické laboratorní vybavení. Uvedené přístrojové a materiální vybavení je nezbytnou součástí kvalitního moderního vzdělávacího procesu s důrazem na nutnost posílení a rozšíření praktických dovedností studentů, potažmo absolventů. Součástí dotace byly také finanční prostředky na překlady odborných textů a rozšíření knihovního fondu fakulty souvisejícího s oborem Všeobecné lékařství v angličtině (General Medicine), jehož výuka byla zahájena letos v září.

V rámci projektu je podporován nejen rozvoj vzdělávacích programů a oborů pro budoucí odborníky v lékařských a ostatních zdravotnických oborech, ale přidanou hodnotou bude i další rozvoj vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Nové přístroje a výukové pomůcky doplní vybavení stávajících odborných učeben a laboratoří. Peněžní prostředky budou v menší míře využity i na posílení personálního zajištění akademických pracovníků u profilových oborů teoretického, preklinického i klinického základu studijního programu/oboru Všeobecné lékařství.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614