Stanovisko Studentské komory Akademického senátu k dění na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Ostrava / 17. 10. 2018

Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity (SK AS OU) se značným znepokojením pozorně sleduje situaci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Soudržnost a kooperace těchto dvou institucí je základním předpokladem jak pro kvalitní výuku medicíny tak i rozvoje zdravotnictví v Moravskoslezském kraji. Je tak politováníhodné, že kroky a vyjádření odvolaného děkana Lékařské fakulty doc. Zonči i vedení Fakultní nemocnice v osobě ředitele Machytky, zejména pak diskutabilní odvolávání přednostů, tuto důležitou spolupráci poškozují a celá kauza se tak jeví spíše jako mocenský boj či osobní msta individuálních jedinců. Naprosto tristní je dojem, který může být touto kauzou vyvolán v očích studentů či široké veřejnosti.

Z tohoto důvodu považuje SK AS OU za nutné se k momentální kauze vyjádřit. Dle našich současných informací vyvolává situace na Lékařské fakultě v řadách studentů pochybnosti s ohledem na jejich probíhající i budoucí studium. Z pohledu veřejnosti pak panuje rovněž znepokojení nad fungováním Lékařské fakulty. Tyto obavy můžeme i s ohledem na vládou odsouhlasené Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029, vyvrátit, jelikož funkčnost Lékařské fakulty je prioritní jak pro Ostravskou univerzitu, tak bezesporu i pro Moravskoslezský kraj. V žádném případě tak nemůže dojít ke zrušení Lékařské fakulty, což je informace, kterou mohla na základě probíhající kauzy nabýt veřejnost.

S ohledem na výše zmíněné SK AS OU plně podporuje Studentskou komoru Lékařské fakulty a bude jí v případě potřeby kdykoli nápomocna. Apelujeme také na všechny angažované strany, aby svým jednáním přispěly k rychlému a konstruktivnímu vyřešení aktuální situace a vyhnuli se její další eskalaci této situace.

Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614