OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Ostravská univerzita

 • Obrázek

Výzkum středověké společnosti a kultury - významné výstupy

Excelentní publikace

 • Antonín, R. The Ideal Ruler in Medieval Bohemia, Leiden – Boston: Brill, 2017, 420 s.. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 4501450 44. ISBN 978-90-04-27928-5.
  • The Ideal Ruler in Medieval Bohemia discusses the development of medieval concepts and ideas about just and unjust rulership in medieval Bohemia. This theme is examined in the context of the European political thinking between 6th and 14th centuries. Robert Antonín provides new insights into interpretations of medieval sources of various kinds and asks innovative questions regarding the legitimization of monarchic power, the importance of Saint Wenceslaus, the role of ancient and biblical motifs in the Czech sources, and the influence of chivalric ideals on concepts of power. The theme of the book revolves around medieval perceptions of ideal rulership, which is seen as one of the cultural-anthropological constants shaping the social reality of the contemporary world.
 • Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109–118), edd. Nechutová, J.; Pumprová, et al. Turnhout: Brepols, 2013, 590 s. Corpus christianorum, Continuatio Mediaevalis 253 (Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII). ISBN 978-2-503-54293-5.
  • The critical edition of Master Jan Hus's writing Enarratio Psalmorum. Till now, the text of this Hus's treatise was available only in an old print from the 16th century, thanks to this edition, it is now available for scholarly research. The edition presents a commentary on some psalms, which Hus professed as a bachelor of theology at the Faculty of Theology at the Prague University in the middle of the first decade of the 15th century. The edition was elaborated according to modern philological textological methods and is published in a prestigious series at a renowned Belgian publishing house (Brepols in Turnhout).

Vědecké články, výstupy

 • Lička, L. „Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects.“ American Catholic Philosophical Quarterly 90 (2016), s. 49–76. ISSN 1051-3558. [WoS, Scopus]
 • Rywiková, D. Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 312 s. ISBN 978-80-7464-845-8.
 • Psík, R. – Bok, V. et al. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.). Tomus VIII: Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur. Edd. Psík, R. et al. Ostravia: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
 • Pumprová, A. „Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240).“ Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition. 2015, č. 128, s. 199-222. ISSN 0084-005X. [Scopus]
 • Otisk, M. – Psík, R. Matematické listy Gerberta z Remeše.  Praha: MatfyzPress, 2014, 164 s. Dějiny matematiky 57. ISBN 978-80-7378-260-3.

Významné granty (CEP, mezinárodní)

 • Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení (GA17-11657S), GA ČR (1 568 tis./1 568 tis.), ZV, GA-SP, AA, 2017–2019, příjemce FF OU Ostrava, řešitel doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., spoluřešitel Mgr. Richard Psík, Ph.D.
 • Edice kázání Petra Žitavského (GA16-09491S), GA ČR (1 219 tis./1 219 tis.), ZV, GA-SP, AJ, 2016–2018, příjemce FF OU Ostrava, řešitelka doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
 • Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století (GA15-01866S), GA ČR (2 040 tis./ 2 040 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2015–2017, příjemce FF OU Ostrava, řešitel doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
 • Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století (GA1-16447S), GA ČR (2 323 tis./2 323 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2015–2017, příjemce FF OU Ostrava, řešitelka Mgr. Jana Grollová, Ph.D., spoluřešitelka PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
 • New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (IS 1301), COST Action, ZV, AB, 2013–2017, řešitelka prof. dr. Sabrina Corbellini (Rijksuniversiteit Groningen), participace PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
 • Die lateinische ars dictaminis im Mittelalter, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ZV, AB/AJ, od 2013, řešitel dr. Florian Hartmann (Universität Bonn), spoluřešitel Mgr. Richard Psík, Ph.D.
 • Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae (GAP405/10/1397), GA ČR (1 808 tis./1 808 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2015, příjemce FF OU Ostrava, řešitel Mgr. Richard Psík, Ph.D.
 • Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice (GAP405/10/0425), GA ČR (2 700 tis./0 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2014, příjemce FF MU Brno, řešitel prof. Libor Jan, spoluřešitelé Mgr. Robert Antonín, Ph.D. a Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
 • Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky (GAP405/10/0527), GA ČR (1 507 tis./1 507 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2013, příjemce FF OU Ostrava, řešitelka Mgr. Jana Grollová, Ph.D., spoluřešitelka PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
 • Ideální panovník českého středověku (GAP405/10/015), GA ČR (467 tis./0 tis.), ZV, GA-SP, AB, 2010–2012, příjemce PřF SU Opava, řešitel Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Publikace za posledních 5 let – období 2012 až 2016

Jimp

 • (řada studií v Jsc je rovněž ve WoS, ovšem časopisy vesměs nemají IF)

Jsc

 • Antonín, R.: „‚De sublimacione principum seu rectorum‘. Paměť o počátcích panovnického rodu Přemyslovců v proměnách věků.“ Český lid 101/3 (2014), s. 335–358 (rovněž WoS).
 • Černý, P. „Románská madona typu ‚sedes sapientiae‘ v české soukromé sbírce.“ Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky 60 (2012), s. 214–229 (rovněž WoS).
 • Herůfek, J. „Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian Mystical Tradition.“ Graeco-latina Brunensia 17/2 (2012), s. 41–55.
 • Janiš, D. – Vácha, Z. – Vrla, R. „K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov).“ Archaeologia historica 40/2 (2015), s. 799–817.
 • Janiš, D. – Vácha, Z. – Vrla, R. „K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí.“ Archaeologia Historica 38/2 (2013), s. 355–368.
 • Janiš, D. – Schenk, Z. – Vrla, R. „Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších.“ Archaeologia Historica 38/2 (2013), s. 435–454.
 • Janiš, D. – Vácha, Z. – Vrla, R. „Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně (Příspěvek ke stavebním dějinám).“ Archaeologia Historica 37 (2012), s. 557–570.
 • Lička, L. „Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects.“ American Catholic Philosophical Quarterly 90/1 (2016), s. 49–76 (rovněž WoS).
 • Lička, L. „Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi.“ Studia Neoaristotelica 13/3 (2016), s. 1–38.
 • Lička, L. „‚Esse apparens‘ a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání.“ Filosofický časopis 62/4 (2014), s. 539–557 (rovněž WoS).
 • Otisk, M. „Quantitas abstracta et discreta; o předmětu matematiky a aritmetiky na přelomu antiky a středověku.“ Studia neoaristotelica – Supplementum II (2015), s. 54–69.
 • Pumprová, A. „Two Anonymous Sermons from Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library.“ Graeco-Latina Brunensia 2 (2016), s. 265–301.
 • Pumprová, A. „Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201–1240).“ Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition 128 (2015), s. 199–222.
 • Pumprová, A. „Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky.“ Graeco-Latina Brunensia 19/2 (2014), s. 81–117.
 • Pumprová, A. „Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků.“ Graeco-Latina Brunensia 17/2 (2012), s. 181–204.
 • Varga, J. „Teorie pravdy v tzv. středním komentáři Waltera Burleyho k Aristotelovu Perihermeneias.“ Studia Theologica 17/2 (2017), s. 105–123 (rovněž WoS).
 • Varga, J. „Propoziční sémantika Waltera Burleyho.“ Filozofia 71/6 (2016), s. 474–486 (rovněž WoS).
 • Varga, J. „Walter Burley o supozici termínů.“ Reflexe 48 (2015), s. 31–55.

Jrec

 • Antonín, R., „‚Omnis Potestas a Deo Est‘. The Sacred Aspects of the Legitimacy of the Ruler in the Narrative Sources From High Medieval Bohemia.“ Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 56/1 (2016), s. 62–87.
 • Antonín, R.: „Działalność polityczna Jana Luksemburskiego w okresie buntu krakowskiego wójta Alberta i jego ocena w czeskiej historiografii.“ Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 13 (2013), s. 8–18.
 • Černý, P. „Vztahy mezi ceskymi zememi a Nizozemim behem stredoveku v oblasti.“ Historica; revue pro historii a příbuzné vědy 4/1 (2013), s. 122.
 • Černý, P. „Eine illuminierte Bibelhandschrift schwäbischer Herkunft in Olmützer.“ Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2 (2012), s. 515.
 • Černý, P. „Ein Missale-Fragment aus der Werkstatt des Liber-viaticus-Meisters.” Codices manuscripti. Supplement: Inspiration-Rezeption. Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts (2012), s. 1422.
 • Herůfek, J. „Koncept magia naturalis a jeho role na ‚veřejné‘ disputaci o Devíti stech tezích. Studia comeniana et historica 44/91–92 (2014), s. 1–33.
 • Hruboň, P. – Psík, R. „K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně: Příspěvek k dějinám augustiniánů eremitů na Moravě a k dějinám cisterciáckého kláštera ve Velehradě.“ Časopis matice moravské 133/2 (2014), s. 359–381.
 • Janiš, D. „Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně.“ Studie o rukopisech 46 (2016), s. 133–149.
 • Janiš, D. – Vrla, R. „Stavební proměny zlínského zámku.“ Východní Morava 4 (2014), s. 83–101.
 • Janiš, D. – Štětina, J. „Zámek Lešná u Valašského Meziříčí.“ Castellologica Bohemica 14 (2014), s. 36–76.
 • Janiš, D. „Úřad rychtáře a městská jurisdikce v Brně ve 13. a 14. století. 2. část: Období rozvoje města.“ Brno v minulosti a dnes 26 (2013), s. 11–25.
 • Janiš, D. – Janišová, J. „Několik poznámek ke vzniku opolsko-ratibořského a těšínského zemského zřízení v kontextu předbělohorských kodifikací v zemích Koruny české.“ Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 5 (2012), s. 83–94.
 • Janiš, D. „Úřad rychtáře a městská jurisdikce v Brně ve 13. a 14. století. 1. část: Zakladatelské období.“ Brno v minulosti a dnes 25 (2012), s. 31–47.
 • Lička, L. „Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama.“ Studia Neoaristotelica 9/3 (2012), s. 20–62.
 • Otisk, M. „Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiègne and Anselm of Canterbury.“ Archive of the History of Philosophy and Social Thought / Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 61 (2016), s. 107–122.
 • Otisk, M. „The Philosophical and Mathematical Context of Two Gerbert's Musical Letters to Constantine.“ GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 8 (2015), s. 19–38.
 • Otisk, M. „Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus.“ Średniowiecze Polskie i Powszechne 7/11 (2015), s. 13–35.
 • Otisk, M. „Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu.” Filozofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 12 (2015), s. 89–108.
 • Otisk, M. „Pýthagorova tabule v raném latinském středověku.“ Dějiny věd a techniky 48/1 (2015), s. 25–49.
 • Otisk, M. „Rithmomachie – souboj čísel čili aritmetická hra filosofů.“ Aithér 7/14 (2015), s. 118–139.
 • Otisk, M. „Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře.“ Aithér 7/13 (2015), s. 116–127.
 • Otisk, M. „From the Proof of God’s Existence to the Abacus.“ Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47/1 (2014), s. 49–58.
 • Otisk, M. „The Interpretations and Applications of Boethius's Introduction to the Arithmetic II, 1 at the End of the 10th Century.“ GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 5 (2014), s. 33–56.
 • Otisk, M. „Druhé analytiky a unum argumentum.“ Aithér 6/11 (2014), s. 92–99.
 • Otisk, M. „Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000.“ Dějiny věd a techniky 46/4 (2013), s. 217–237.
 • Otisk, M. „Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. století.“ Teorie vědy 35/3 (2013), s. 397–430.
 • Otisk, M. „Raně scholastické univerzálie – formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury).“ Studia neoaristotelica – Supplementum I (2012), s. 32–47.
 • Psík, R. „Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum.“ Archivio Normanno-Svevo; testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI–XIII del Centro Europeo di Studi Normanni, 4 (2014), s. 75–102.
 • Psík, R. – Krejčík, T. „Pečeti olomouckých biskupů v období 1351–1457: Typologie a ikonografie.“ Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 4/1 (2013), s. 65–81.
 • Pumprová, A. „Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.“ Časopis matice moravské 133/1 (2014), s. 25–51.
 • Pumprová, A. „Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky.“ Časopis Matice moravské 131/2 (2012), s. 239–263.
 • Rywiková D. „The Body in Motion and the Wandering Mind. The Visual Arts in the Service of Late Medieval Virtual Pilgrims.“ Studia Humanitatis Mrongoviensis 2/11 (2015) (v tisku).
 • Varga, J. „Signifikace v díle Waltera Burleyho: Lze se obejít bez její definice?.“ Aithér 5/9 (2013), s. 70–97.

C

 • Antonín, R. „Der Weg nach Osten. Heinrich VII. und der Erwerb Böhmens für die Luxemburger.“ In: Penth, S.; Thorau, P. (Hrsg.), Rom 1312. Die Kaiserkrönung Heinrichs VII. und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropäischer Bedeutung, Köln – Weimar – Wien: Böhlau, 2016, s. 9–21.
 • Antonín, R. „Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis.“ In: Šimůnek, R.; Tresp, U., Wege zur Bildung. Erziehung und Wissensvermittlung in Mitteleuropa im 13.–16. Jahrhundert, Böttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016, s. 13–43.
 • Antonín, R. „S kým se přel biskup Ondřej? K meandrům v právní krajině Čech na počátku 13. století na základě "známého" příběhu.“ In: Nodl, M.; Wecowski, P. (eds.), Právní kultura středověku, Praha: Filosofia, 2016. s. 45–63.
 • Antonín, R. „On the Memory and Oblivion of Great Moravia in the Literary Tradition of the Bohemian Middle Ages and in the Modern Historiography.“ In: Antonín, R. at al., The Great Moravian tradition and Memory of Great Moravia in the Medieval Central and Eastern Europe / Die grossmährische Tradition und Gedächtnis an Grossmähren im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, Opava 2014, s. 123–141.
 • Antonín, R. „Pater et filius iustitiae. The Ideal of Sovereign’s Rule in Processes of Cultural Transfer by the End of the Thirteenth Century.“ In: Čapská, V. et al. (eds.), Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800, Opava 2014, s. 277–313.
 • Antonín, R. „Probleme bei der Gründung einer neuen Dynastie.“ In: Moździoch, S.; Wiszewski, P. (eds.), Consensus or Violence? Cohesive forces in early and high Medieval societies (9th–14th c.), Wrocław: Interdisciplinary Medieval Studies, vol. I, 2013, s. 195–207.
 • Antonín, R. „Könige und königliche Macht in der Königsaaler Chronik.“ In: Albrecht, S. (ed.), Chronicon Aulae regiae / Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, München 2013, s. 125–146.
 • Černý, P. „Pozdně gotické iluminované rukopisy františkánských konventů v olomouckých sbírkách. In: Rywiková, D. (ed.) Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta 2015, s. 281-295.
 • Černý, P. „Iluminace misálu Herborda z Fulštejna, pokus o jejich zařazení do kontextu dobového vývoje." In: Hrbáčová, J. (ed.), Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14.  století. Olomouc 2014, s. 69–77.
 • Černý, P. „Karolínský franko-saský evangeliář.“ „Madona z Osíku u Litomyšle.“ „Aurelius Augustinus, de Civitate Dei.“ „Kolektář zvaný́ Horologium Olomoucké.“ In: Klípa, J.; Vlnas, V. (eds.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, katalog výstavy. Praha: 2014, s. 40–41, 171, 226–228.
 • Černý, P. „Iluminovaný sakramentář v olomoucké kapitulní knihovně.“ In: Dáňová, H.; Mezihoráková, K. (eds.), Artem a Artem ad Vitam. Kniha k pocte Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, 2012, s. 66–76.
 • Černý, P. „Fragment iluminovaného otonského evangeliáře z Mohuče v Olomouci. In: Benešová, K.; Chlíbec, J. (eds.) V zajetí středověkého obrazu. Kniha studii k jubileu Karla Stejskala. Praha: Lidové noviny 2012, s. 25–38.
 • Herůfek, J. „Philosophia naturalis Francesca Zorziho.“ In: Olech, A.; Otisk, M. (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 142–152.
 • Herůfek, J. „Proměny renesanční podoby vědy mezi 15. a 16. stoletím: Ficino, Pico a Reuchlin.“ In: Škabraha, M. a kol., Limity vědeckého poznání, Ostrava: Ostravská univerzita, 2013, s. 37-56.
 • Herůfek, J. „Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin.“ In: Nejeschleba, T.; Makovský, J. a kol., Erasmovo dílo v minulosti a součastnosti evropského myšlení, Brno: CDK, 2012, s. 107–114.
 • Janiš, D. „‚Za krále Jiřieho práva zemská jsú puščena.‘ Moravský zemský soud v poděbradské době.“ In: Šandera, M. a kol., Poděbradská éra v zemích České koruny. Praha 2016, s. 142–150.
 • Janiš, D. „The Provincial Court of Justice and the Basis of Identity of the Bohemian and Moravian Nobility.“ In: Antonín Malaníková, M.; Antonín, R. et al., Collective Identity in the Context of Medieval Studies. Ostrava 2016, s. 61–79.
 • Janiš, D. – Janišová, J. „The selected legal sources for the history of liberties and freedoms in the Czech lands (from the thirteenth to the seventeenth centuries).“ In: Rau, Z. et al. (edd.), Magna Carta. A Central European perspective of our common heritage of freedom. London – New York 2016, s. 112–126.
 • Janiš, D. – Janišová, J. „King, Estates and the Czech Crown. The legal sources of the ideas of freedom in the medieval and early modern Czech lands.“ In: Rau, Z. et al. (edd.), Magna Carta. A Central European perspective of our common heritage of freedom. London – New York 2016, s. 79–111.
 • Janiš, D. „Třicetiletá válka a valašská povstání.“ In: Valůšek, D. a kol., Hvozdná 1446–2016. Kapitoly z dějin obce. Hvozdná 2016, s. 25–35.
 • Janiš, D. „Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku.“ In: Nodl, M. a kol., Právní kultura středověku (Colloquia mediaevalia Pragensia 17). Praha 2016, s. 147–164.
 • Janiš, D. – Janišová, J. „Lov a ochrana zvěře v ustanoveních českého a moravského zemského práva.“ In: Dvořáková, D. a kol., Človek a svet zvierat v stedoveku. Bratislava 2015, s. 409–431.
 • Janiš, D. – Janišová, J. „Právní úprava uzavírání manželství v českých zemích ve středověku a raném novověku (Normy a právní praxe moravského zemského práva).“ In: Šínová, R. a kol., Manželství. Praha 2014, s. 21–57.
 • Janiš, D. „Poručnictví a zajištění výchovy a výživy sirotků v ustanoveních moravského zemského práva (15.– poč. 17. století).“ In: Šínová, R. a kol., Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Praha 2013, s. 56–63.
 • Janiš, D. „Městská správa a soudnictví.“ In: Jan, L. a kol., Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno 2013, s. 411–444.
 • Janiš, D. „Konfesijní poměry na Moravě a úloha olomouckého biskupství.“ In: Mikulec, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha 2013, s. 309–360.
 • Janiš, D. – Šimůnek, R. – Hlavačka, M. „Česko-uherské vztahy.“ In: Pánek, J. (ed.), Akademická encyklopedie českých dějin. 3. Č/2. Praha 2012, s. 237–249.
 • Janiš, D. „Opory moci markraběte Jošta: Zemský soud, úřady a landfrýd.“ In: Jan, L.a kol. Morava v časech markraběte Jošta. Brno 2012, s. 11–22.
 • Janiš, D. „Cimburk.“ In: Hirschbiegel, J.; Orlowska, A. P.; Wettlaufer (edd.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Teilband 1. Ostfildern 2012, s. 284–290.
 • Krejčík, T. – Psík, R. „Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury.“ In: Nekvapil. L. (ed.), Kultura psaní v dějinách, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, s. 93–107.
 • Lička, L. „Centrum a periferie v historiografii filosofie: Petr Olivi a středověká nauka o duši.“ In: Olech, A.; Otisk, M. (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 104–119.
 • Lička, L. „Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka.“ In: Herůfek, J. a kol., Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost, Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, s. 55–78.
 • Otisk, M. „Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu.“ In: Teterycz-Puzio, A.; Kościelak, L. (eds.), Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od świeta w dziejach krajów Europy Środkowej. Slupsk: Akademia Pomorska 2016 (v tisku).
 • Otisk, M. „Filosofie jako hra: matematické hry středověkých intelektuálů.“ In: Olech, A.; Otisk, M. (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 28–53.
 • Otisk, M. „Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury.“ In: Bečvář, J.; Bečvářová, M. (eds.): 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Praha: Matfyzpress, 2014, s. 211–222.
 • Otisk, M. „Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku.“ In: Kalnická, Z.; Škabraha, M. (eds.): Situovaná věda. Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání, Ostrava: Ostravská univerzita, 2013, s. 133–151.
 • Psík, R. „Několik poznámek k osmému dílu RBMV.“ In: Krafl, P. (ed.), Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny, Praha: Historický ústav, 2016, s. 50–60.
 • Pumprová, A. „Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik.“ In: Albrecht, S. (ed.), Chronicon Aulae regiae / Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, München – Frankfurt, s. 75–94.
 • Rywiková, D. „Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza.“ In: Teterycz-Puzio, A.; Kościelak, L. (eds.), Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od świeta w dziejach krajów Europy Środkowej. Slupsk: Akademia Pomorska 2016 (v tisku).
 • Rywiková, D. „The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care. In: Studničková, M.; Theisen, M. (eds), Art in an Unsettled time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1380–1450). Praha: Ústav dějin umění AV Č 2016 (v tisku).
 • Rywiková, D. „‚Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty!‘ Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza. In: Kobieta i męzczyna – w poszukiwaniu wspolnej przestrzeni. Krakow, 2015, s. 231–248.
 • Rywiková, D. „‚Krásná jako Luna, čistá jako Slunce.‘ Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života.“ In: Rywiková, D. (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice 2015, s. 235–253.
 • Rywiková, D. „Oculos tuos ad nos converte. Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy?“ In: Jakubec, O.; Miltová, R. (eds.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění. Brno 2014, s. 93–112.
 • Rywiková, D. „Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku.“ In: Jež, R.; Pindur, D. (eds.), V dobách umění bez hranic. Český Těšín 2013, s. 131–158.
 • Rywiková, D. „Oltář Reininghausův – pokus o novou interpretaci.“ In: Dáňová, H. et al. (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha: Ústav dějin umění AV ČR 2012. s. 265–275.
 • Rywiková, D. „Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století.“ In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava 2012, s. 247–257.
 • Varga, J. „Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma.“ In: Herůfek, J. a kol., Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost, Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, s. 41–54.

D

 • Antonín, R. „Chronicon Aulae regiae – neúspěšný pokus o ustavení oficiální paměti na poslední Přemyslovce.“ In: Nodl, M.; Węcowski, P. (eds.), Memoria et damnatio memoriae ve středověku. Colloquia mediaevalia Pragensia 15, Praha: Filosofia, 2014, s. 91–106.
 • Antonín, R. „Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století.“ Historické štúdie 48, Bratislava: Veda, 2014, s. 9–22.
 • Janiš, D. – Janišová, J. „Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604.“ In: Jordánková, H. (ed.): Alis volat propriis. Brno 2016, s. 317–327.
 • Janiš, D. „‚Milites ac famuli episcopi Olomucensis.‘ Feudal System of the Bishopric of Olomouc and Military-service Relations in the Medieval Czech Lands in the 13th century. In: Kotecki, R.; Maciejewski, J. (edd.), Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich. Bydgoszcz 2016, s. 256–271.
 • Janiš, D. – Janišová, J. „Normativní prameny moravského zemského práva ve fondech Archivu města Brna.“ In: Červená, R. (ed.), Archivum amicus historici est. Brno 2015, s. 203–217.
 • Krejčík, T. – Psík, R. „Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji.“ In: Sfragistyčnyj Ščoričnik. Kijev: Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013, s. 205–210.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 10. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub