Hospodářské a sociální dějiny - významné výstupy

Excelentní publikace

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie. I. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 541 s. ISBN: 978-80-7369-953-7.

Publikace byla oceněna ve II. pilíři hodnocení vědy v ČR. Věnuje se topografickému popisu kolonií, které byly stavěny pro zaměstnance hornických a hutnických závodů v moravské části Ostravy. Je uceleným přehledem, navazuje na dlouhodobou tradici sociologických a etnografických výzkumů v Československu, resp. České republice, užívá široké spektrum historických metod a je současně přístupná i širší veřejnosti a pamětníkům. Propojuje historické řemeslo se společenskou poptávkou.

Vědecké články, výstupy

Monografie:

Kladiwa, Pavel – Kadlec, Petr – Gawrecki, Dan – Pokludová, Andrea – Popelka, Petr: Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. I, II. díl. 747 s. ISBN 978-80-7422-549-9.

Popelka, Petr – Popelková, Renata – Mulková, Monika: Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7464-823-6.

Závodná, Michaela: Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918. České Budějovice – Ostrava: Veduta – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 328 s. ISBN 978-80-7464-856-4.

Brňovják, Jiří: Šlechticem z moci úřední: Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Nobilitas in historia moderna 7. 488 s. ISBN 978-80-7464-461-0.

Lipovski, Radek: Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700–1850). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 495 s. ISBN 978-80-7464-194-7.

Články v časopisech (s IF či z databáze Scopus):

Závodná, Michaela: The Electrification of Tramways in Ostrava in 1900-1901. Acta Polytechnica. 2012, roč. 52, s. 130-132. ISSN 1210-2709.

Brňovják, Jiří: Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Herold-Jahrbuch. 2016, roč. 21, č. 21, s. 9-41. ISSN 1432-2773.

Popelka, Petr: Die Hauptprobleme des Aufbaus eines modernen Straßennetzes in den böhmischen Ländern in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. 2016, roč. 30, č. -, s. 171-190. ISSN 1015-406X.

Saheb, Jiří: K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2016, roč. 30, s. 14-26. ISSN 1211-6068.

Závodná, Michaela: Místní dráha Svinov-Klimovice (1896-1934). Historie jedné železniční "akciové společnosti" s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, č. 2, s. 167-183. ISSN 1803-7550.

Kladiwa, Pavel: National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2015, roč. 55, s. 1-30. ISSN 0523-8587.

Lipovski, Radek. Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století. Historická demografie. 2014, roč. 38, č. 1, s. 33-55. ISSN 0323-0937.

Dokoupil, Lumír – Nesládková, Ludmila – Lipovski, Radek. The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913: (the case of the Ostrava agglomeration). Romanian Journal of Population Studies. 2012, roč. 6, s. 25-50. ISSN 1843-5998.

Kadlec, Petr: K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?: Národní identifikace Židů při sčítání lidu v meziválečném Československu. Hospodářské dějiny / Economic History. 2016, roč. 29, č. 2, s. 153–182. ISSN 0231-7540.

Lacko, Miroslav: Das Verwaltungs- und Wirtschaftssystem in den ungarischen und deutschen frühneuzeitlichen Bergbaugebieten aus vergleichender Perspektive. Der Anschnitt. 2016, roč. 68, č. 4–5, s. 156–167. ISSN 0003-5238.

Pokludová, Andrea: The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910–1930. Prager Wirtschafts- und Sozialhistoriche Mitteilungen. 2016, roč. 23, s. 22–42. ISSN 1803-7518.

Daněk, Radoslav. Národně-politické souvislosti založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě roku 1897. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 2015, roč. 41, s. 14–17. ISSN 1213-3140.

Zářický, A. Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848. Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie. 2015, roč. 59, s. 141-160. ISSN 0029-8743.

Vařeka, M. Štěpán Illésházy (1541-1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů. Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2014, roč. 28, s. 10-21. ISSN 1211-6068.

Materna, Aleš: Zbrojní a vojenský výroba Vítkovických železáren v meziválečném období (1918–1938). Hospodářské dějiny / Economic History. 2013, roč. 28, č. 2, s. 133–163. ISSN 0231–7540.

Knob, Stanislav: Businessmen versus Workers, or Strikes and Lockouts (Closures) in Austrian Silesia at the Turn of the 19th Century. Hospodářské dějiny / Economic History. 2012, roč. 27, č. 1, s. 30–45. ISSN 0231–7540.

Významné granty

Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska). Poskytovatel: Grantová agentura ČR, rok řešení 2013–2017, typ projektu: standardní – základní výzkum, příjemce: OU, hlavní řešitel: Zářický, Aleš. ID projektu: GA13-28086S. Celkové náklady: 7 237 000 Kč, pro OU: 100 %.

Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861–1914. Poskytovatel: Grantová agentura ČR, rok řešení: 2017–2020, typ projektu: standardní – základní výzkum, příjemce: OU, hlavní řešitel: Kladiwa, Pavel, spolupříjemce: MU Brno, spoluřešitel: Řepa, Milan. ID projektu: GA17-02986S. Celkové náklady: 4 840 000 Kč, z toho pro OU: 2 958 000 Kč.

Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU. Poskytovatel: Rozvojové programy MŠMT, rok řešení 2015–2017, typ projektu: rozvojový, příjemce: OU, hlavní řešitel: Zářický, Aleš. ID projektu: IRP 201556. Celkové náklady: 920 347 Kč, pro OU: 100 %.

Restrukturalizace regionů ostravského a katowického jako možnost česko-polské spolupráce. Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, typ projektu – rozvojový, rok řešení: 2016, příjemce: OU, hlavní řešitel: Zářický, Aleš. Celkové náklady: 257 335 Kč, pro OU: 100 %.

Paul Kupelwieser – život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, typ projektu – rozvojový, rok řešení: 2016, příjemce: OU, hlavní řešitel: Zářický, Aleš. Celkové náklady: 180 000 Kč, pro OU: 100 %.

Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880–1930 (spory, polemiky, konflikty). Poskytovatel: Grantová agentura ČR, rok řešení: 2014–2016, typ projektu: standardní – základní výzkum, příjemce: OU, hlavní řešitel: Kladiwa, Pavel. ID projektu: GA13-00790S. Celkové náklady: 3 426 000 Kč, pro OU: 100 %.

Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice – oblasti historického Zaolší, rok řešení: 2015, typ projektu – rozvojový, aplikační, poskytovatel: Nadace Silva Rerum Polonarum příjemce: OU, hlavní řešitel: Zářický, Aleš; Czajkowski Krzysztof. Celkové náklady: 188 000 Kč, pro OU: 100 %.

Publikace za posledních 5 let

Článek v odborném periodiku (J)

 • Kadlec, P., Rakouská statistika školství a vzdělávání – opomíjený pramen dějin vzdělanosti "dlouhého" 19. století. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2021, LXI(1), s. 39–61. ISSN 0323-0562.
 • Závodná, M., Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945–1949). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2020, 11(2), s. 202–219. ISSN 1803-7550.
 • Nováková, L., Bei diesem amt viele unerträgliche verantwortungen zugemutet werden". Příspěvek k byrokratizaci v poddanských městech na hukvaldském panství. Folia Historica Bohemica. 2019, 34(1), s. 125–136. ISSN 0231-7494.
 • Kladiwa, P., Obecné školy a jejich učitelé jako základní kultivační faktor rurálního prostředí. (Valašsko v posledním půlstoletí před první světovou válkou). Moderní dějiny. 2019, 27(1), s. 23–48. ISSN 1210-6860.
 • Knob, S., Centralisté = komunisté? Příklad Ostravska. Slezský sborník. 2018, 116/2018(1), s. 35–56. ISSN 0037-6833.
 • Popelka, P., Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska. Časopis Matice moravské. 2018, roč. 137, 1, s. 87–111. ISSN 0323-052X.
 • Kadlec, P., Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2018, č. 9, s. 33–55. ISSN 1803-7550.
 • Kadlec, P., Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.–20. století: Bilance a perspektivy výzkumu. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2018, 58(2), s. 61–70. ISSN 0323-0562.
 • Pokludová, A., Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti. Časopis Matice moravské. 2018, CXXXVII(2), s. 295–319. ISSN 0323-052X.
 • Knob, S., Žil byl jednou jeden... aneb rekonstrukce osobního života prostřednictvím pramenů evidenční povahy na příkladu Petra Cingra. Slezský sborník. 2017, roč. 115, č. 1, s. 59–79. ISSN 0037-6833.

Kapitola v odborné knize (C)

 • Zářický, A. – Kaczmarek, R., Wettbewerb – Misstrauen – Kooperation. Die Historische Kommision und ihre Tätigkeit aus Sicht der polnischen und tschechischen Forschung. In: Bahlcke, Joachim – Gehrke, Roland –Schmilewski, Ulrich (Hrgs.), Landesgeschichte im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Die Historische Kommision für Schlesien (1921-2021), Bd. 1 Darstellung. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2021. s. 525-559. ISBN 978-3-96023-115-8.
 • Nováková, L., Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství.. In: Hofman, Jiří (ed.), Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. České Budějovice: Veduta, 2020. s. 51–57. ISBN 978-80-88030-48-5.
 • Kadlec, P., Středoškolské a profesní vzdělávání. In: Zářický, A. a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. s. 722–790. ISBN 978-80-7599-133-1.
 • Nováková, L., Svibice. In: Jež, Radim – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kol., Český Těšín 1920–2020. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2020. s. 632–645. ISBN 978-80-86696-56-0.
 • Nováková, L., Svibice. In: Jež, Radim – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kol., Český Těšín 1920–2020. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2020. s. 711–726. ISBN 978-80-86696-56-0.
 • Nováková, L., Hospodářský a sociální vývoj od poloviny 19. století do současnosti. In: Jež, Radim – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kol., Český Těšín 1920–2020. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2020. s. 303–375. ISBN 978-80-86696-56-0.
 • Nováková, L., Hospodářský a sociální vývoj od poloviny 19. století do současnosti. In: Jež, Radim – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kol., Český Těšín 1920–2020. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2020. s. 680–686. ISBN 978-80-86696-56-0.
 • Pokludová, A., Änderung in der Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg in Troppau und Olmütz. In: Cornelisse, Christoph – Petrbok, Václav – Pekár, Martin (eds.), Stadt und Krieg im 20. Jahrhundert: neue Perspektiven auf Deutschland und Ostmitteleuropa. Essen: Klartext, 2019. s. 87–112. Band 54. ISBN 978-3-8375-2113-9.
 • Popelka, P., Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů. In: Hořejš, Miloš (ed.), Fenomén Ringhoffer. Rodina, politika, podnikání. Praha: Národní technické muzeum, 2019. s. 36–41. ISBN 978-80-7037-303-3.
 • Popelka, P., Entrepreneurs in the Lands of the Bohemian Crown during the long 19th century: an attempt at a historiographic evaluation. In: Fasora, Lukáš – Hiebl, Ewald – Pál, Judit – Popelka, Petr (eds.), Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Wien: LIT Verlag, 2019. s. 73–84. Mitteleuropäische historische Perspektiven / Central European Historical Perspectives. ISBN 978-3-643-50920-8.
 • Zářický, A., Hospodářský historik a zakladatel "slezské historické školy" Milan Myška (1933–2016). In: Malíř, Jiří – Jan, Libor – Chocholáč, Bronislav (eds.), Osobnosti moravských dějin 2. Brno: Matice moravská, 2019. s. 563–573. ISBN 978-80-87709-25-2.
 • Brňovják, J., Lichnovští na cestě za knížecími tituly: Příspěvek k politické identitě hornoslezské rakousko-pruské aristokracie, jejímu sociálnímu vzestupu a veřejné prezentaci v 18.–19. století. In: Marian Hochel (ed.), Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha: Slezská univerzita v Opavě, Togga, 2019. s. 45–91. ISBN 978-80-7476-168-3.
 • Brňovják, J., Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie. In: Vařeka, Marek – Zářický, Aleš (eds.), Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. 300 let od narození reformátorky. 2019, s. 225–259. ISBN 978-80-87375-12-9.
 • Hruboš, J., Polský původ moravské šlechty v genealogickém díle Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle (1543–1614). In: Brňovják, Jiří (ed.), Zámky, statky a úřady. Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v pramenech z 16.–20. století // Pałace, posiadłości i pamięć. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2019. s. 61–82. Nobilitas in Historia moderna, Tomus 9. ISBN 978-83-945669-2-0.
 • Dokoupil, L. – Lipovski, R. – Nesládková, L., Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války). In: Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír – Ivánek, Jakub a kol., Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Ostravská univerzita – Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 277–295. 2. ISBN 978-80-7599-103-4.
 • Nováková, L., Reformy Marie Terezie a města hukvaldského panství. In: Vařeka, Marek – Zářický, Aleš (eds.), Císařovna Marie Terezie a střední Evropa : 300 let od narození reformátorky. s. 55–66. ISBN 978-80-87375-12-9.
 • Brňovják, J., Stopy polských šlechtických rodů na území současné Moravy a českého Slezska od porážky stavovského povstání do poloviny 20. století. In: Brňovják, Jiří (eds.), Zámky, statky a úřady. Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v pramenech z 16.–20. století // Pałace, posiadłości i pamięć. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2019. s. 135–224. Nobilitas in Historia moderna, Tomus 9. ISBN 978-83-945669-2-0.
 • Zářický, A., Svět ztracených iluzí / Świat utraconych iluzji: Zamyšlení nad postavením šlechty po první světové válce v Československu / Refleksje dotyczące sytuacji szlachty po pierszej wojnie światowej w Czechosłowacji. In: Girzyński, Zbigniew – Kłaczków, Jarosław – Zářický, Aleš (eds.), W drodze do Niepodległej... Dylemat, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-–918. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. s. 305–336. O Niepodległa i Jej Trwanie. ISBN 978-83-8180-152-2.
 • Vařeka, M., Tarnovští z Tarnůvky a jejich působení na Moravě. In: Brňovják, Jiří (eds.), Zámky, statky a úřady. Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v pramenech z 16.–20. století // Pałace, posiadłości i pamięć. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku. Czestochowa: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2019. s. 61–82. Nobilitas in Historia moderna, Tomus 9. ISBN 978-83-945669-2-0.
 • Pokludová, A., The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848–1918: Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. In: The Habsburg Civil Service and Beyond. Wien: Austrian Academy of Science Press, 2019. s. 97–109. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse 892. ISBN 978-37001-8137-8.
 • Kladiwa, P., The Moravian Countryside between the State, Nation and Civil Society. External Impulses and Local Initiatives. In: Řepa, Milan (ed.), Peasants into Citizens. The Politicization of Rural Areas in East Central Europe (1861–1914). Wiesbaden: Harrasowitz, 2019. s. 79–94. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas 31. ISBN 978-3-447-11517-9.
 • Kladiwa, P., Valašsko mezi státem, národem a občanskou společností. Vnější impulzy a lokální iniciativy. In: Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír – Ivánek, Jakub a kol., Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Ostravská univerzita – Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 183–195. ISBN 978-80-7599-103-4.
 • Popelka, P., Vznik Československa a mocenský transfer v obecních samosprávách moravských měst / Powstanie Czechosłowacji i transfer władzy w samorządach gminnych miast morawskich. In: Girzyński, Zbigniew – Kłaczków, Jarosław –Zářický, Aleš (eds.), W drodze do Niepodległej... Dylemat, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914–1918. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. s. 153–199. ISBN 978-83-8180-152-2.
 • Nováková, L., Žena v roli živitelky. Hospodaření žen v 18. století na příkladu hukvaldského panství. In: Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír – Ivánek, Jakub a kol., Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Ostravská univerzita – Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 309–319. ISBN 978-80-7599-103-4.
 • Nováková, L., K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v obci Ostravice v letech 1938–1939. In: Pálka, Petr. Židé a Morava XXVI. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. 11. 2019. s. 168–182. ISBN 978-80-85945-80-5.
 • Saheb, J., Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova). In: Jež, Radim – Pindur, David a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Těšín: Muzeum Těšínska, 2018. s. 177–197. / Cieszyńskie Studia muzealne / Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-905079-6-8.
 • Kladiwa, P., Inventura 1910. In: Hájová, Dagmar – Horák, Pavel (eds.), Republika československá 1918–1939. Praha: NLN, 2018. s. 32–47. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Nováková, L., Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století. In: Jež, Radim – Pindur, David a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Těšín: Muzeum Těšínska, 2018. s. 219–234. Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
 • Pokludová, A., Národnostní poměry Slezska a Ostravska. In: Slezsko a Ostravsko 1918–1938. Opava: Slezské zemské muzeum, 2018. s. 24–36. ISBN 978-80-87789-50-6.
 • Popelka, P., Podnikatelské strategie v rodinném podnikání 19. století na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů. In: Hlavačka, Milan – Bek, Pavel a kol., Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav, 2018. s. 213–224. ISBN 978-80-7286-318-1.
 • Nováková, L., Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.: Příspěvek k hospodářským dějinám Brušperku. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek Místek. Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, 2018. s. 95–105. ISBN 978-80-87632-54-3.
 • Saheb, J. – Solnický, P., "Poslední století" Tvorkovských z Kravař. In: Tesař, Petr, Ad fontes. Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Karlu Müllerovi k 60. narozeninám. Opava: Zemský archiv v Opavě – Slezská univerzita, 2018. s. 85–109. ISBN 978-80-7510-276-8.
 • Saheb, J., Strukturální proměny církevní správy Rakouského Slezska na prahu modernismu. K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století. In: Vařeka, Marek – Zářický, Aleš (eds.), Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 54–66. ISBN 978-80-7599-046-4.
 • Kladiwa, P., The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 – Cooperation, Negation, Connections. In: Osterkamp, Jana (Hg.), Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. s. 167–184. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 39. ISBN 978-3-525-37069-8.
 • Popelka, P., Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Fasora, Lukáš – Hiebl, Ewald – Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts – methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: Lit Verlag, 2017. s. 115-126. Mitteleuropäische historische Perspektiven/Central European Historical Perspectives 1. ISBN 978-3-643-50750-1.
 • Saheb, J., Frýdlant nad Ostravicí. In: Maršálek, Petr – Pindur, David a kol., Frýdlant nad Ostravicí. Pohledy do minulosti. Třinec: Wart, 2017. s. 10–19. ISBN 978-80-905079-6-8.
 • Brňovják, J., Szlachta na Czechosłowackim Śląsku w pierwszej połowie XX wieku - uwagi o problematyce. In: Barciak, Antoni (ed.), Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Katowice – Zabrze: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Katowicach, 2017. s. 295–324. Kultura Europy Środkowej 20. ISBN 978-83-60071-94-6.
 • Brňovják, J., Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740–1918). In: Jež, Radim – Pindur, David a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Těšín: Muzeum Těšínska, 2018. s. 57–94. Těšínský muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
 • Pokludová, A., Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase "dlouhého" 19. století. In: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Akademie věd ČR, 2017. s. 265–276. 37. ISBN 978-80-200-2819-8.
 • Pokludová, A., The Role of Teachers and Parish Priests as Agents of Economic, Social and Cultural Change in Rural Areas 1861–1918. In: Peasants into Citizens. The Politicization of Rural Areas in East Central Europe (1861–1914). Wiesbaden: Harrasowitz, 2020. s. 95–120. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas. ISBN 978-3-447-11517-9.

Uspořádání konference (M), workshopu (W), výstavy (E)

 • Lipovski, R. – Jež, R. – Pindur, D., Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace [Výstava s kritickým dialogem]. Těšín, Česká republika. 28. 8. –7. 12. 2020.
 • Zářický, A. – Bolková, J., Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych [Workshop]. Kroměříž, Česká republika. 2019.
 • Zářický, A. – Popelka, P. – Nečasová, D. – Bonusiak, A., Symbols of Modernity [Workshop]. Rzeszów, Polská republika. 2019.
 • Zářický, A. – Bolková, J., Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności [Workshop]. Kutná Hora. 2018.
 • Zářický, A. – Bolková, J., Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje [Workshop]. Ostrava. 2018.
 • Zářický, A. – Závodná, M. – Bolková, J., 25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy [Workshop]. Ostrava, 2018.

Prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

 • Závodná, M., Doprava v rakouském/českém Slezsku 1945–1960. In: České Slezsko – identita, kultura, společnost. Ostrava: Ostravská univerzita. 2021.
 • Pál, V., Tudományos hálézatok és a környezetvédelmi gondolat a 19.–20. századi Kárpát-medencében. In: Hálézatok és kapcsolatok. Székesfehérvár: Hajnal István kör társadalomtöténeti Egyesület. 2021.
 • Zářický, A., Fabric chimneys as a symbol of economic modernity. In: Symbols of modernity. International workshop. Rzeszów: Univerzita v Rzeszowě. 2019.
 • Brňovják, J., Lichnovští z Voštic, jejich prusko-rakouská identita a genealogicko-heraldická legenda knížete Eduarda (1789–1845). In: XIII. genealogiko-heraldické matiné. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s. 2019.
 • Saheb, J., Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z Moravy přes Evropu do Horního Slezska – příběh Jana Němčického z Němčic. In: XXXI. mezinárodní Komenského kolokvium Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – lidé, konfese a ideje v pohybu. Uherský Brod: Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě – Filosofický ústav AV ČR v Praze – Unie Comenius. 2018.
 • Saheb, J., "...Mnoho zlého, hladu, vody pití a velkého strachu pocítiti...". Osudy vrchnostenského úředníka Fridricha Sovineckého z Mohelnice během třicetileté války. In: Mezinárodní vědecká konference Třicetiletá válka v českých zemích. Doba. Události. Lidé. Kultura. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2018.
 • Saheb, J., Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova). In: In: Jež, Radim – Pindur, David a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Těšín: Muzeum Těšínska, 2018. Cieszyn: Muzeum Slaska Cieszynskiego.

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022