Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře - významné výstupy

Excelentní publikace

IVÁNEK, Jakub – MALURA, Jan (eds): Portraying Countryside in Central European Literature. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. ISBN 978-80-7599-261-1.
Kniha v anglickém jazyce je čtvrtým svazkem volného cyklu ostravských publikací věnovaných literárních a kulturním reprezentacím prostoru. Tématem práce, jež sdružuje příspěvky badatelů z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, je tentokrát venkov a jeho literární ztvárnění. Autoři se zabývají různými vývojovými fázemi a tématy národních literatur středoevropského prostoru, aby postihli, jak byl v daném období, respektive v jednotlivých žánrech, charakteristických pro danou dobu, venkov nahlížen. Sympozium, z něhož jednotlivé příspěvky vycházejí, i následná publikace byly podpořeny Visegradským fondem v rámci projektu „Portraying Countryside in Central European Literature“.

MALURA, Jan – IVÁNEK, Jakub: Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850). Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-826-0.
Monografie věnovaná fenoménu náboženských poutí na území Moravy a někdejšího rakouského, dnes českého Slezska v období baroka s přesahem do poloviny 19. století. Sleduje zejména literární texty, které v souvislosti s poutěmi vznikaly. Edičně zpřístupňuje a bohatě komentuje 75 vybraných poutních písní z kramářských tisků, kancionálů a poutních příruček. Neomezuje se přitom pouze na proslulá moravská a slezská místa (Křtiny, Svatý Kopeček, Hostýn, Vranov ad.), ale postihuje i ta méně známá (např. Rychnov na Moravě, Prašivá, Jalubí) a představuje také významný fenomén přeshraničních poutí (Mariazell, Čenstochová, Šaštín ad.). Bohatá obrazová příloha přináší reprodukce dobových tisků, grafik i současné fotografie poutních míst.

IVÁNEK, Jakub, MALURA, Jan, OLŠOVSKÝ, Jaromír, SZTURCOVÁ, Monika, SCHENKOVÁ, Marie, Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach. 1. vyd. Częstochowa: Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2019. ISBN 978-83-66536-00-5.
Kniha se zabývá jedním z klíčových fenoménů kulturní a duchovní paměti polského národa, obrazem Černé Madony Čenstochovské, a to z perspektivy jeho reflexe v českém prostředí. První část publikace zaujímá rozsáhlá studie, jež se zabývá propagací kultu Panny Marie Čenstochovské na Moravě a v českém Slezsku, zejména na základě vizuálních a literárních pramenů, ale také v širším kontextu barokního poutnictví. Druhá část knihy je rozměrným katalogem 46 vizuálních pramenů a 57 písní s plně editovanými a komentovanými texty. Většina z těchto pramenů byla zveřejněna poprvé. Kniha je výsledkem mezioborového projektu založeného na dlouholetém archivním, muzejním i terénním výzkumu. Vydání je dvojjazyčné (česky a polsky).

MÁLKOVÁ, Iva: Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici. Praha: Pulchra, 2017. ISBN 978-80-7564-025-3.
Kniha představuje Jaromíra Šavrdu (1931–1988), ostravského básníka, prozaika, novináře, vydavatele samizdatové edice, disidenta a politického vězně. Autorka představuje jednotlivé etapy Šavrdovy tvorby. Vychází přitom z archivních materiálů a poprvé předkládá doklady o zázemí samizdatové edice Libri prohibiti, kterou Šavrda založil a vedl od 80. let do své smrti. Kniha rovněž rekonstruuje okolnosti spojené se soudy, vazbou a opakovaným vězněním Jaromíra Šavrdy. V závěrečných pasážích představuje Šavrdu také jako usilovného zastánce svobody projevu.

URBANOVÁ, Svatava – DOKOUPIL, Lumír – IVÁNEK, Jakub – PUMPR, Pavel (eds): Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Ostrava: OU, 2019. ISBN 978-80-7599-103-4.
Reprezentativní monografie o historii a kultuře regionu Valašska, která navazuje na první knihu téhož názvu z roku 2014. Oproti úvodnímu, obecněji zaměřenému svazku se druhý díl věnuje zvlášť obživě, respektive způsobům obstarávání obživy na Valašsku v různých historických údobích i stravě Valachů v minulosti a současnosti. Publikace obsahuje 36 studií odborníků zastupujících pět vědních disciplín (etnografie, historie, jazykověda, literární historie a dějiny umění). Knihu doplňuje bohatá obrazová příloha a disk DVD s dokumentárním filmem „Říkejte mi strýcu“ od Aleše a Víta Smrčkových, který představuje tradiční způsob svážky dřeva na pěších saních ve vyprávění pamětníka z Velkých Karlovic.

Významné publikační výstupy

Monografie:

 • MALURA J. – TOMÁŠEK, M. (eds): Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: FF OU, 2016. ISBN 978-80-7464-864-9.
 • CZAJKOWSKI, K. – ZÁŘICKÝ, A. – IVÁNEK, J. (eds.) Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku - Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Częstochowa : Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. ISBN 978-83-945669-0-6.
 • CZAJKOWSKI, K. - MALURA, J. - SPYRA, J. (red.): Historik a literát na provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: OU, 2015. ISBN 978-80-7464-793-2.

Články v časopisech (s IF či z databáze Scopus):

 • MALURA, J. Dvě literární reprezentace jednoho města. Kutná Hora Mikuláše Dačického z Heslova a Jana Kořínka. Česká literatura 2013, roč. 61, s. 5–28. ISSN 0009-0468. [WoS, SCOPUS]
 • TOMÁŠEK, M. Krajiny tvořené slovy. Teorie literární krajiny. Česká literatura 2016, roč. 63, č. 1, s. 67-91. ISSN 0009-0468. [WoS, SCOPUS]
 • MALURA, Jan. Očividná minulost. Reprezentace prostoru v bohemikálních dějepisných textech 16. a 17. století. Česká literatura. 2021, 69, č. 2, s. 155-196. ISSN 0009-0468.
 • SMYČKOVÁ, Kateřina. Moravské rukopisné kancionály a jejich význam pro poznání lidového duchovního zpěvu v 17.–18. století. Český lid. 2019, 106, č. 2, s. 139-156. ISSN 0009-0794.
 • SMYČKOVÁ, Kateřina. Mariánská topologie a Ornythologie. Česká literatura. 2018, 66, č., s. 335-358. ISSN 0009-0468.
 • MALURA, Jan. Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi. Jezik in slovstvo. 2017, roč. LXII, sv. 2-3, s. 47-54. ISSN 0021-6933.
 • IVÁNEK, Jakub. Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy). Listy filologické. 2017, roč. 140, s. 201-230. ISSN 0024-4457.

Významné aplikované výsledky

 • MÁLKOVÁ, Iva – SZTURCOVÁ, Monika. Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa). Výstava s kritickým katalogem]. Opava, Česká republika. 8.9. – 31.1.2022. 2021.
 • DAVID, J., MÁCHA, P. Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví. 2017.

Databáze

 • Vojtěch Martínek. Tematické stránky věnované spisovateli, literárnímu kritikovi a publicistovi Vojtěchu Martínkovi: https://www.vojtech-martinek.cz/ (spolupráce s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou).
 • Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy: https://www.ostravskesochy.cz/ (spolupráce s Antikvariátem a klubem Fiducia).

Publikace za posledních 5 let (výběrově)

DAVID, Jaroslav. Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic). Onomastica Uralica. 2018, 11, s. 209-215. ISSN 1586-3719.

IVÁNEK, Jakub. The Cult of Saints in Pilgrim Songs in Moravia and Austrian Silesia from the 17th to the Mid-19th Century. In:Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019. s. 253–272. Trivium 18. ISBN 978-80-7308-948-1.

IVÁNEK, Jakub. Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy). Listy filologické. 2017, roč. 140, s. 201-230. ISSN 0024-4457.

IVÁNEK, Jakub – MALURA, Jan (eds): Portraying Countryside in Central European Literature. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021.

IVÁNEK, Jakub – MALURA, Jan – OLŠOVSKÝ, Jaromír – SZTURCOVÁ, Monika – SCHENKOVÁ, Marie, Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach.. Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2019. ISBN 978-83-66536-00-5.

IVÁNEK, Jakub – SZTURCOVÁ, Monika. Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v 1. polovině 19. století. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. 2018, roč. 63, 63(3-4), s. 188-195. ISSN 2570-6861.

IVÁNEK, Jakub – URBANOVÁ, Svatava: Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrae. Ostrava: OU, 2017. ISBN 978-80-7464-935-6.

MÁLKOVÁ, Iva. Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici. Praha: Pulchra, 2017. ISBN 978-80-7564-025-3.

MÁLKOVÁ, Iva. a kol. Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa). Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. Kritický katalog k výstavě. 128 s. ISBN 978-80-7599-250-5.

MALURA, Jan. Očividná minulost. Reprezentace prostoru v bohemikálních dějepisných textech 16. a 17. století. Česká literatura. 2021, 69, č. 2, s. 155-196. ISSN 0009-0468.

MALURA, Jan. Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi. Jezik in slovstvo. 2017, roč. LXII, sv. 2-3, s. 47-54. ISSN 0021-6933.

MALURA, Jan. German Reformation and Czech Hymnbooks and Books of prayers and meditations: Literature and Religious Identity in Early Modern Period. Zeitschrift für Slawistik 2019, 64(4), s. 1-14. ISSN 0044-3506.

MALURA, Jan – IVÁNEK, Jakub: Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850). Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-826-0.

MALURA, Jan – SPRATEK, Daniel. Literatura reformacyjna księstwa cieszyńskiego w XVII wieku. In: Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI–XX wieku. 1. vyd. Katowice: Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2018. s. 481-495. ISBN 978-83-64210-64-8.

PĚCHULA, Lukáš. Das Bild der Polen als Heterokonstruktion in Zwischenkriegsromanen der Region Ostravsko: Tschechisch-deutsche imagologische Untersuchung. Porownania/ Comparison 2020, 27, s. 167-196. ISSN 1733-165X.

PĚCHULA, Lukáš. Literární antisemitismus a konstrukce image židovského národa v meziválečných románech širšího Ostravska. Dějiny – Teorie – Kritika. 2019, 2, s. 224-254. ISSN 1214-7249.

SMOLKA, Zdeněk. (ed.). Petr Bezruč: bard prvý, co promluvil (sborník z konference). Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7599-004-4.

SMOLKA, Zdeněk. Hory a město aneb Vstup Ostravy do poezie. Časopis slezského zemského muzea 66, 2017, č. 3, s. 257–264. ISSN 1211-3131.

SMYČKOVÁ, Kateřina. Lieder der böhmischen Exulanten und katholische hymnographische Medien des 17. und 18. Jahrhunderts. Cornova 11, 2021, č. 1, s. 7–13. ISSN 1804-6983.

SMYČKOVÁ, Kateřina. Moravské rukopisné kancionály a jejich význam pro poznání lidového duchovního zpěvu v 17.-18. století. Český lid. 2019, 106, č. 2, s. 139-156. ISSN 0009-0794.

SMYČKOVÁ, Kateřina. Mariánská topologie a Ornythologie. Česká literatura. 2018, 66, č., s. 335-358. ISSN 0009-0468.

SZTURCOVÁ, Monika. Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní 18.-19. století. Studia Slavica. 2018, roč. XXII, č. 1, s. 37-53. ISSN 1803-5663.

SZTURCOVÁ, Monika. Česko-polské písňové vztahy na příkladu vydavatelské strategie Orlovy tiskárny. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2017, roč. 8, č. 1, s. 44-55. ISSN 1803-7550.

URBANOVÁ, Svatava. Konfigurace. Figury a figurace II. Prešov: Prešovská univerzita, 2021. ISBN 978-80-555-2669-5.

URBANOVÁ, Svatava – DOKOUPIL, Lumír – IVÁNEK, Jakub – PUMPR, Pavel (eds): Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Ostrava: OU, 2019. ISBN 978-80-7599-103-4.Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2022