OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Ostravská univerzita

 • Obrázek

Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře - významné výstupy

Excelentní publikace

URBANOVÁ, Svatava: Współrzędne czasu i miejsc. Bohemica Posnaniensia 15. Poznań 2016. ISBN 978-83-63090-92-0.
Monografie Souřadnice času a míst teoreticky a metodologicky podnětně rozpracovává kognitivní kategorii tzv. nového regionalismu, vychází z českého a polského bádání a nejnovějších poznatků v oblasti kulturních paměťových studií. Sleduje širší kulturní kontexty, ale směřuje též k hledání společných prvků středoevropského prostoru s literaturou severní Moravy a českého Slezska. Analýzy a interpretace odkazují na širší vztahové souvislosti, na sémiotické modely, dějinné analogie i výrazné změny v recepčních strategiích.

URBANOVÁ, Svatava - DOKOUPIL, Lumír - IVÁNEK, Jakub - KADLEC, Petr (eds): Valašsko - historie a kultura. Ostrava - Rožnov pod Radhoštěm: FF OU - Valašské muzeum v přírodě, 2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Tematicky vymezená kolektivní monografie 45 českých i zahraničních odborníků, kteří zastupují oblast etnografie, historie, geografie, literární vědy, jazykovědy a dějin umění, zaujme novými pohledy a otázkami, jež spojuje mj. zájem o proměnu valašské krajiny. Publikace, která se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti, je doprovázena unikátními starými krajinářskými fotografiemi ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.

IVÁNEK, Jakub - SMOLKA, Zdeněk (red.): Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vydání (upravené a rozšířené). Ostrava: FF OU, 2013. ISBN 978-80-7464-386-6; ISBN 978-80-7464-387-3.
Ojedinělá dvousvazková interdisciplinární encyklopedie, která obsahuje 2 560 hesel a 1472 vyobrazení na přiloženém CD. Jsou v ní zastoupena výkladová a doplňující hesla se vztahem k historickým etapám, institucím, událostem, lokalitám, klíčovým osobnostem, časopisům, sdružením aj. Zahrnuje oblast historie, etnografie a folkloristiky, geografie, literatury české, polské a německé, hudby, výtvarného umění, architektury, masmédií. Na vzniku upravené a rozšířené podoby se podílelo 66 autorů z různých univerzit a vědeckých pracovišť ČR.

TOMÁŠEK, Martin: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století. Praha - Ostrava: Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7363-745-3.
První literárněhistorická práce o fenoménu krajiny v domácím prostředí. Metodologicky vychází z fenomenologie, literární tematologie a topologie. Teoretický úvod nabízí zamyšlení nad smyslovou percepcí světa a podstatou literárního zobrazení prostoru. V literárněhistorické části jsou reinterpretována kanonická díla české literatury 19. století, do centra pozornosti se ovšem dostávají také texty méně známé. Kniha, vydaná prestižním nakladatelstvím specializovaným na environmentální otázky, zkoumá vztah člověka ke konkrétní krajině, prostředím, místům (např. k Šumavě, Valašsku, Krkonoším, Praze, Brnu a jejich okolí).

Významné publikační výstupy

Monografie:

 • MALURA J. – TOMÁŠEK, M. (eds): Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: FF OU, 2016. ISBN 978-80-7464-864-9.
 • CZAJKOWSKI, K. – ZÁŘICKÝ, A. – IVÁNEK, J. (eds.) Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku - Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Częstochowa : Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. ISBN 978-83-945669-0-6.
 • CZAJKOWSKI, K. - MALURA, J. - SPYRA, J. (red.): Historik a literát na provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: OU, 2015. ISBN 978-80-7464-793-2.

Články v časopisech (s IF či z databáze Scopus):

 • MALURA, J. Dvě literární reprezentace jednoho města. Kutná Hora Mikuláše Dačického z Heslova a Jana Kořínka. Česká literatura 2013, roč. 61, s. 5–28. ISSN 0009-0468. [WoS, SCOPUS]
 • TOMÁŠEK, M. Krajiny tvořené slovy. Teorie literární krajiny. Česká literatura 2016, roč. 63, č. 1, s. 67-91. ISSN 0009-0468. [WoS, SCOPUS]

Významné aplikované výsledky

Databáze

 • Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy
  Autor: Jakub Ivánek

Významné granty (CEP, mezinárodní)

 • Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století. Hlavní řešitel prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Období 1/2017 - 12/2018. Poskytovatel: Standardní projekt GA ČR
 • Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice. Nadace Silva Rerum Polonarum (Częstochowa), hlavní řešitel za OU: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
 • 488 – MP - NAKI – Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen. Hlavní řešitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Publikace za posledních 5 let (výběrově)

BOGOCZOVÁ, I.; BORTLICZEK, M. Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. 212 s. ISBN 978-80-7464-696-6.

CZAJKOWSKI, K. – ZÁŘICKÝ, A. – IVÁNEK, J. (eds.) Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku - Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Częstochowa : Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. ISBN 978-83-945669-0-6.

DAVID, J.; MÁCHA, P. Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6.

DAVID, J. Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times. Die Stadt und ihre Namen. Onomastica Lipsiensia, Band 8. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag und AVA -Akademische Verlagsanstalt, 2012. s. 227-238. ISBN 978-3-86583-697-7.

DAVID, J. Living Toponymy in Czech New Towns: the Towns of Havířov and Ostrava-Poruba, Czech Republic. Beiträge zur Namenforschung 2012, roč. 47, sv. 4, s. 459-468. ISSN 0005-8114.

DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. – DAVID, J. Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 2016, roč. 17, s. 58-85. ISSN 1211-8109.

DAVID, J. – DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 2014, roč. 15, s. 77–103. ISSN 1211-8109.

HRTÁNEK, P.; DRASTÍK, S. Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně. Český jazyk a literatura 2015, roč. 65, s. 177–184. ISSN 0009-0786.

HRTÁNEK, P. Neúplná "antropopoetická" mozaika města. Česká literatura 2012, roč. 60, s. 783–787. ISSN 0009-0468.

HRTÁNEK, P. Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst (v současné české próze). In: A. Kratochvil, J. Soukup (eds.). Paměť válek a konfliktů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016. s. 356-363. ISBN 978-80-88069-14-0.

IVÁNEK, J. - SMOLKA, Z. (red.) Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. svazky. 2. vydání (upravené a rozšířené). Ostrava: FF OU, 2013. ISBN 978-80-7464-386-6; ISBN 978-80-7464-387-3.

IVÁNEK, J. Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů. In: K. Soukupová – M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 146–162. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.

IVÁNEK, J. Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století. Slezský sborník 2015, roč. 113, s. 47–70. ISSN 0037-6833.

MÁLKOVÁ, I. Industriální Ostravsko jako literární krajina. In: Krajina Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 2012. s. 229–243. 15 s. ISBN 978-80-7464-176-3.

MÁLKOVÁ, I. Tvůrčí a "ediční" činnost Jaromíra Šavrdy a "kritika" v soudních rozsudcích a trestím spisu. Slovenská literatúra 2016, roč. 63, č. 1, s. 29–44. ISSN 0037-6973.

MÁLKOVÁ, I. Jaromír Šavrda - zadržené dopisy: ZÁVADNÝ! (zadržené dopisy Jaromíra Šavrdy, odsouzeného 57 929). ALUZE 2015, roč. 18, č. 1, s. 147–169. ISSN 1212-5547.

MALURA, J. Sv. sv. Kiril i Metodij v češkata kultura i literatura na baroka. Славянски диалози/ Slavjanski dialozi. Списание за славянски езици, литератури и култури, XIII, 2016, книжка 17, s. 14–30. ISSN 1312-5346.

MALURA, J. –CZAJKOWSKI, K. – SPYRA, J. (edd.): Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. Svazek/Tom 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. ISBN 978-80-7464-793-2.

MALURA, J. Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus. Acta Comeniana 27, 2013, s. 75–102. ISSN 0231-595.

MALURA, J. Das hymnographische Schaffen in der frühen Neuzeit und seine tschechisch-deutschen Zusammenhänge. Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien 2013, roč. 24, s. 1–17. ISSN 1210-9029.

MALURA, J. Dvě literární reprezentace jednoho města. Kutná Hora Mikuláše Dačického z Heslova a Jana Kořínka. Česká literatura 2013, roč. 61, s. 5–28. ISSN 0009-0468.

MALURA, J.; TOMÁŠEK, M. (eds) Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostravská univerzita: Filozofická fakulta, 2012. 396 s. ISBN 978-80-7464-176-3.

MALURA, J.; TOMÁŠEK, M. (eds): Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: FF OU, 2016. ISBN 978-80-7464-864-9.

PILAŘ, M. Bigbít po valašsku - Písňová poezie skupin Mňága a Žďorp, Ciment a Betula pendula. In: Valašsko, historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 340–346. ISBN 978-80-7464-499-3.

PILAŘ, M. Další kultovní román Jáchyma Topola?. In: Říha, Ivo (ed.): Otevřený rány - vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha: Torst, 2013. s. 182–188. ISBN 978-80-7215-451-7.

SMOLKA, Z. Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2012. s. 215–228. ISBN 978-80-7464-176-3.

SMOLKA, Z. Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný věstník moravský 2016, roč. 67, s. 262–272. ISSN 0323-2581.

TOMÁŠEK, M.: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století. Praha - Ostrava: Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7363-745-3.

TOMÁŠEK, M. Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989. In: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 115–123. ISBN 978-80-7464-502-0.

TOMÁŠEK, M. Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století. In: Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu. Praha - Ostrava: Univerzita Karlova - Ostravská univerzita, 2014. s. 388–417. ISBN 978-80-7464-671-3.

TOMÁŠEK, M. Výlety do šumavského hvozdu: obrazy Šumavy v české předklostermannovské próze. In: Kauza les. Environment jako estetický problém. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 109–133. 24 s. ISBN 978-80-244-2572-6.

TOMÁŠEK, M. Starijat nov Hálek: kăm văprosa za enviromentalnata estetika. Slavjanski dialozi 2016, roč. 13, č. 17, s. 31–42. ISSN 1312-5346.

URBANOVÁ, S. Współrzędne czasu i miejsc. Bohemica Posnaniensia 15. Poznań 2016. ISBN 978-83-63090-92-0.

URBANOVÁ, S. – DOKOUPIL, L. – IVÁNEK, J. – KADLEC, P. (eds). Valašsko - historie a kultura. Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm: FF OU – Valašské muzeum v přírodě, 2014. ISBN 978-80-7464-499-3.

URBANOVÁ, S. – HOLAŇOVÁ, Š. – TKAČÍKOVÁ, D. Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vydání (rozšířené a upravené). Ostrava: FF OU 2015. ISBN 978-80-7464-742-0.

URBANOVÁ, S. Básník Petr Hruška - marginálie. Bohemistyka 2014, roč. 14, s. 307–326. ISSN 1642-9893.

URBANOVÁ, S. Za pametta, spomňaneto, referencialnite i avtoreferecialnite kodove (vărchu romana na Jan Balaban Pitaj tatko). Slavjanski dialozi 2016, roč. 13, č. 17, s. 78–91. ISSN 1312-5346.

URBANOVÁ, S. Dědictví jako metafora ženského osudu. Studia slavica 2015, roč. 14, s. 75–80. ISSN 1803-5663.

URBANOVÁ, S. Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána: (Kategorie času a identity v románu Zeptej se táty). In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej / Český jazyk a literatura - generační střet a civilizační rozdíly. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. s. 53–60. ISBN 978-83-63090-24-1.Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub