Lidský pohyb a zdraví - struktura týmu a oblasti výzkumu

Dílčí oblasti výzkumu:

1. Biomechanika pohybu člověka a zobrazovací metody

V oblasti biomechaniky je výzkum zaměřen na zkoumání příčin svalově-kosterních zranění při sportu a tělesných cvičeních a vytvářením následných doporučení pro jejich prevenci u různých věkových skupin populace. Zabýváme se koordinací a variabilitou lidského pohybu v průběhu ontogeneze motoriky člověka v průběhu jednotlivých fází procesu motorického učení. Z hlediska zobrazovacích metod je využíváno sonografie a magnetické rezonance. Propojením biomechaniky a zobrazovacích metod lze hodnotit konkrétní účinky biomechaniky pohybu na svalově-kosterní systém, například asociace mezi biomechanikou chůze a stavem kolenní chrupavky, biomechanikou běhu a Achillovu šlachou, nebo náhlou změnou směru při běhu a předním zkříženým kolenním vazem.

2. Fyziologie tělesné zátěže a funkční antropologie

V oblasti fyziologie zátěže se výzkum soustředí na vliv nejrůznějších pohybových aktivit, sportovního tréninku a výživy na tělesnou zdatnost člověka a také na nejrůznější aspekty zdraví v rámci primární prevence. Výzkum v oblasti funkční antropologie se orientuje na funkční a somatické parametry pro posouzení úrovně pohybové aktivity jako významného parametru pro zachování zdraví jedince. Významnou součástí našeho výzkumu je také standardizace používaných metod a přístrojů, která je podmínkou pro správnou interpretaci získaných výsledků.

3. Psychosociální determinanty zdraví a intervence zaměřené na změnu chování a zlepšení duševního zdraví

V oblasti behaviorálního výzkumu se zaměřujeme na studium psychosociálních aspektů pohybové aktivity. Zajímá nás, jak pohybová aktivita ovlivňuje psychologické procesy, duševní zdraví a kvalitu života jedinců různých věkových skupin. Dále zkoumáme, jaké faktory se podílejí na formování zdravých životních návyků včetně pohybové aktivity a jak nejlépe využít psychologických poznatků k budování motivace a účinných intervencí pro zvýšení úrovně pohybové aktivity u různých cílových skupin. Naše výzkumné metody využívají moderních technologií k monitorování a změně chování (např. chytré telefony a biosenzory) s cílem změnit návyky v oblasti pohybové aktivity, sedavosti, stravování či spánku.

Garant HSV:

Struktura týmu:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi

Kompletní personální složení Centra pro diagnostiku lidského pohybu


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2022