Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře

Literatura, jazyk a kultura se významně podílejí na vytváření regionální a místní identity. Badatelský tým FF OU se zaměřuje na interdisciplinární studium těchto procesů, jeho jádro je v literárněvědné sféře, ale zahrnuje četné přesahy do kulturních dějin a lingvistiky. Výzkum probíhá v historické perspektivě, klademe si otázku, jak byla v různých obdobích minulosti vytvářena identita míst a regionů a jak se na budování této specifičnosti (kulturní, nacionální, náboženské) podílely literatura, jazyk či kultura. Zaměřujeme se také na vnímání těchto jevů v současnosti, protože v dnešním globalizovaném světě jsou problematizovány některé tradiční pilíře a hodnoty národní kultury, a naopak znovuožívá smysl pro místní identitu (subkulturu).

Výzkumný tým, jehož jádro tvoří Centrum regionálních studií a Katedra české literatury a literární vědy FF OU, se soustředí vedle širšího Ostravska také na regiony Valašska, Těšínska a českého Slezska. Výzkum se však nevyhýbá ani vzdálenějším lokalitám, zejména tehdy, sleduje-li na konkrétních případech obecnější principy prolínání lokální, regionální a národní, či dokonce nadnárodní identity. Specifikem mnoha středoevropských regionů je jejich mnohonárodnostní charakter a právě česko-německo-polsko-slovenské souvislosti a přeshraniční kulturní výměna stojí v centru pozornosti tohoto badatelského směru. Výzkum zároveň reaguje na současné trendy kulturních věd, v nichž roste zájem o fenomén prostoru. Členové týmu zkoumají reprezentace krajiny, přírody, venkova i průmyslových měst v literatuře a umění, upozorňují na vývojové proměny těchto témat od předmoderních časů až po žhavou současnost s jejími ekologickými hrozbami.

Výzkumný tým se zaměřuje kromě publikování vědeckých výstupů (monografie, odborné články), pořádání vědeckých konferencí a workshopů také na popularizaci badatelských výsledků (výstavy, popularizační webové stránky a databáze, veřejné přednášky a besedy).


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022