Proměny odborného diskurzu

Zaměření výzkumu je dáno proměnami, jimiž prochází odborná komunikace v současnosti. Vnímání těchto změn a jejich aplikace je totiž jedním z důležitých předpokladů prosazení výsledků domácího vědeckého bádání v mezinárodním měřítku a zároveň je i nezbytným faktorem pro úspěšné šíření odborných poznatků v široké veřejnosti. Neboť odborný diskurz je v současné době vnímán jako komunikační oblast, na které participují nejen odborníci různého stupně specializace, ale také neodborníci, resp. široká veřejnost. Cílem výzkumu je provést zevrubnou analýzu změn, kterými procházejí tradiční textové útvary odborné komunikace, a analýzu vybraných nových textových druhů/žánrů odborného diskursu, přičemž zvláštní pozornost je věnována roli a vzájemné kooperaci verbálních a neverbálních prvků a specifickým rysům, kterými se v ustrojení textového typu/žánru projevuje jeho elektronická realizace. Klíčovým úkolem výzkumu je na základě širokého interkulturního srovnání paralelních útvarů anglosaského, germánského a českého prostředí poskytnout tvůrcům z českého prostředí informace o interkulturních rozdílech v rámci odborného diskurzu.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2022