Hospodářské a sociální dějiny

Předkládaný hlavní směr výzkumu v oblasti hospodářských a sociálních dějin kontinuálně navazuje na předchozí odbornou vědeckou aktivitu výzkumného týmu FF OU. Zaměřuje se na analýzu modernizačních prvků v doposud nedostatečně zpracovaných dílčích výzkumných oblastech hospodářských a sociálních dějin Moravy a Slezska. Zasazuje tyto výzkumy do kontextu všeobecné transformace společenských struktur od 18. do 20. století. Analyzuje mj. proměny jednotlivých sektorů ekonomiky v závislosti na proměnách společnosti, historickodemografické procesy, proces společenské aktivizace a faktory, které jej ovlivňují. Pozornost je věnována také proměnám společnosti ve vztahu k sociálním a kulturním změnám, transformaci mentálních map a společenských postojů ve zlomových okamžicích dějin apod. V rámci bádání bude ověřeno, do jaké míry lze využít výsledky dosažené výzkumem modernizující se společnosti 18. a 19. století pro roky 1918–1938. Výzkum se opírá o širokou paletu archivních a dalších pramenů a vytváří prostor pro případnou interdisciplinární a mezinárodní komparaci s dalšími zeměmi západní, střední a východní Evropy. Cílem projektu je i integrace odborného zaměření jednotlivých badatelů do výzkumu aktuálních a v české historiografii doposud málo probádaných problémů, které však mají klíčový význam pro pochopení komplikovaných vztahů soudobé společnosti.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2018