Biodiverzita

Poznání diverzity organizmů je jedním ze základních cílů biologie od doby vzniku tohoto vědního oboru a její studium je elementárním základem pro evoluční a ekologické disciplíny. Náš tým je zaměřen na komplexní studium biologické diverzity, tedy nejen na taxonomický a morfologický popis biologické rozmanitosti organizmů a různé vztahy mezi nimi, ale zejména na jejich evoluci a rekonstrukce fylogeneze. Předmětem studia jsou populační charakteristiky modelových taxonů (struktura populací, rozptyl, mezidruhové interakce, biogeografické parametry), trofické sítě s cílem objasnění vztahu mezi biologickou diverzitou a potravní specializací, zákonitosti (patterns) biologické diverzity v gradientu prostředí (altitudinální, latitudinální, sukcesní gradient, gradient antropogenních disturbancí) a procesy stojící za speciací, adaptivní radiací a reprodukční izolací, jež jsou základem pro pochopení mechanismů evoluce. Výzkumy jsou věnovány také biodiverzitě antropogenních ekosystémů s důrazem na ekologii (post-) industriálních biotopů s aplikacemi pro management a praktickou ochranu biotopů. Výzkumný směr lze rozdělit do 6 základních oblastí výzkumu (ačkoliv tyto se vzájemně více či méně prolínají), které zaštiťuje 8 vedoucích výzkumných týmů (senior researchers), erudovaných specialistů na dílčí problematiky výzkumu biodiverzity a určité skupiny organismů. Tým je aktuálně tvořen 12 výzkumnými pracovníky a 28 doktorandy. Vědecky je velmi produktivní (126 publikací WoS za období 2012-2016) a kvalita vědeckých výstupů stále roste. Celkem bylo členy týmu popsáno 178 nových taxonů (158 nových druhů a 20 nových rodů), přičemž počet nově popisovaných taxonů s využitím moderních molekulárních metod umožňujících studium kryptické diverzity stále narůstá.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2018