Biodiverzita

Poznání diverzity organizmů je jedním ze základních cílů biologie od doby vzniku tohoto vědního oboru. Náš tým je zaměřen na komplexní studium biologické diverzity, tedy nejen na taxonomický a morfologický popis biologické rozmanitosti organizmů a studium vztahů mezi nimi, ale zejména na jejich fylogenezi a evoluci. Předmětem studia jsou populační charakteristiky modelových taxonů (struktura populací, rozptyl, mezidruhové interakce, biogeografické parametry), trofické sítě s cílem objasnění vztahu mezi biologickou diverzitou a potravní specializací, zákonitosti (patterns) biologické diverzity v gradientu prostředí (altitudinální, latitudinální, sukcesní gradient, gradient antropogenních disturbancí) a procesy stojící za speciací, adaptivní radiací a reprodukční izolací, jež jsou základem pro pochopení mechanismů evoluce. Výzkumy jsou věnovány také biodiverzitě antropogenních ekosystémů s důrazem na ekologii (post-) industriálních biotopů s aplikacemi pro ekologický management a praktickou ochranu biotopů. Výzkumný směr lze rozdělit do 9 základních oblastí výzkumu (ačkoliv tyto se vzájemně více či méně prolínají), které garantují vedoucí výzkumných týmů (senior researchers), erudovaní specialisté na dílčí problematiky výzkumu biodiverzity a určité skupiny organismů. Tým je aktuálně tvořen 18 výzkumnými pracovníky a řadou doktorandů, z nichž mnozí mají pracovní úvazky v rámci řešených vědeckých projektů. Na výzkumný směr je navázán akreditovaný doktorský studijní program Biologie. Výsledky výzkumů jsou pravidelně publikovány v prestižních vědeckých časopisech.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2022