Geomorfologie, přírodní hrozby a environmentální změny

Georeliéf je výsledkem působení endogenních a exogenních procesů, které mají často charakter přírodních hrozeb zásadně ovlivňujících lidskou společnost. Ve svém výzkumu se zabýváme možnostmi dešifrování extrémních přírodních jevů (např. sesuvy, zemětřesení, povodně atd.) z charakteru reliéfu. Snažíme se zjistit kdy k dané události došlo, jakým způsobem změnila krajinu a co může daný proces znamenat pro člověka a krajinu obecně. Geomorfologické procesy se mění v závislosti na charakteru klimatu, takže je našim zorným polem i problematika čtvrtohorních klimatických změn, jak tyto změny ovlivnily charakter krajiny a co lze očekávat od současných klimatických změn. V současné době pracujeme hlavně na problematice velkých sesuvů, řešíme, jakým způsobem dochází k proměnám říčních koryt a jakým způsobem lidské aktivity ovlivňují zemský povrch. Rozvíjíme i velmi přesné metody datování geomorfologických procesů, které jsou založené na studiu letokruhu stromů (tzv. dendrogeomorfologie). V regionální rovině se zabýváme zejména územím střední Evropy, v posledních letech jsme pracovali ale i v Kazachstánu, Andách, východním Středomoří, Rusku či na Antarktidě. Řadu let budovaný tým na katedře fyzické geografie a geoekologie vykazuje cílenou výzkumnou a publikační aktivitu s pozitivními výsledky v oblasti získávání výzkumných projektů evidovaných v CEP. Výzkumný směr se odráží i v tématech řešených v závěrečných pracích bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu Environmentální geografie.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022