Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity: Stanoviska a nová fakta

Ostrava / 30. 07. 2018

Ostrava / Vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) cítí potřebu vyjádřit se k situaci, která je v médiích označována za „otevřenou válku“ a která může mít vliv na činnost a další rozvoj LF OU. Tuto situaci vnímá jako kampaň vedenou ředitelem FNO a jeho spolupracovníkem doc. Zončou proti LF OU. O důvodech této kampaně lze zatím jen spekulovat, avšak situace nasvědčuje „pomstě“ za schválení návrhu na odvolání doc. Zonči z funkce děkana LF OU v roce 2016 a také snaze o ovládnutí LF OU, respektive personální struktury Fakultní nemocnice Ostrava (FNO).

Jedním z posledních projevů této kampaně je odvolávání přednostů fakultních klinik a ústavů, kteří jsou současně zaměstnanci LF OU. Na všech lékařských fakultách v ČR bývají přednostové klinik klíčovými akademickými pracovníky a jsou významnou podmínkou pro akreditace studijních oborů i samotné fakulty. Odvolání tří významných přednostů s nezpochybnitelnou odbornou erudicí tak významně narušuje kvalifikační strukturu akademických pracovníků na LF OU s negativním dopadem na další rozvoj fakulty.

Důvody tohoto odvolání, pokud vůbec byly dotčeným osobám ředitelem FNO sděleny a které jím byly veřejně prezentovány, považuje vedení fakulty za záměrné zkreslování skutečností. Svědčí o tom například přehled laboratorních rozborů zadávaných externím subjektům ze strany FNO, který prokazuje nicotnost aktivit externí laboratoře CGB pro činnost FNO (viz článek v Moravskoslezském deníku ze dne 18. 7. 2018.)

Tento důvod pro odvolání považuje vedení LF OU za účelové, stejně jako jeho načasování. Odvolání přednostů totiž musí být schváleno rovněž děkanem LF OU. Tím byl po odvolání doc. Zonči v roce 2016 řádně zvolen doc. Martínek, avšak toto odvolání spolupodepsal z pozice děkana LF OU doc. Zonča po rozhodnutí soudu o zrušení návrhu na odvolání z důvodu chybného složení Akademického senátu LF OU (AS LF OU). (Tato situace je podrobně vysvětlena na konci této TZ). Odvolání přednostů klinik tak doc. Zonča podepsal doslova minuty před tím, než rektor OU vydal dočasné opatření zavazující doc. Zonču k nevýkonu jakékoliv činnosti související s funkcí děkana LF OU.

Existuje proto oprávněná pochybnost o tom, zda v té době mohl ředitel FNO vůbec znát platný rozsudek – z toho lze usuzovat, že musí být s doc. Zončou ve velmi úzkém propojení, protože nekontaktoval rektora OU, aby si ověřil existenci rozsudku, a odvolání vykonal. Toto jednoznačně ukazuje na účelové jednání, kdy znovu nabytá pozice děkana je doc. Zončou zneužívána k likvidaci svých oponentů.

Nejen pro LF OU, ale obecně pro české vysoké školy, je alarmující to, že všechny kroky týkající se záležitosti LF OU a přednostů jsou dle veřejně dostupných informací koordinovány a projednávány s ministrem zdravotnictví a jsou činěny s jeho souhlasem. V případě pravdivosti těchto informací nelze takovéto jednání hodnotit jinak, než jako bezprecedentní vměšování politické reprezentace do činnosti nezávislého akademického subjektu, které je naprosto nepřijatelné a nezákonné a LF OU se proti tomuto vměšování výrazně ohrazuje.

Vzhledem k nepravdivým výrokům ze strany ředitele FNO a vznikajícím spekulacím považuje LF OU za nutné sdělit veřejnosti konkrétní důvody pro odvolání doc. Zonči z funkce děkana LF OU, proč byl tento návrh přijat AS LF OU i nová fakta, která v souvislosti s tímto odvoláním vyplynula na povrch.

Hlavním důvodem předloženého návrhu na odvolání bylo bezprecedentní manažerské selhání doc. Zonči ve funkci děkana LF OU a pokusy o nepřijatelné porušování zákona o vysokých školách. Interní audit iniciovaný rektorem OU (22. 11. – 9. 12. 2016) potvrdil řadu zásadních pochybení a porušování jak vnitřních předpisů LF OU, tak obecně závazných právních předpisů:

 1. Doc. Zonča opakovaně protiprávně bránil AS LF OU ve výkonu jeho kontrolní činnosti stanovené zákonem, a to mimo jiné tím, že
  1. dlouhodobě odmítal předložit AS LF ke schválení jeden ze základních dokumentů fakulty, tj. rozpočet fakulty a nerespektoval připomínky a požadavky AS LF na úpravu tohoto rozpočtu,
  2. za celou dobu svého působení, ani po opětovných urgencích, nepředložil AS LF OU ke schválení strategické dokumenty, které byly senátory připomínkovány (např. Dlouhodobý strategický plán LF OU a jeho aktualizace),
  3. pokusil se nezákonně omezit působení AS LF prosazováním nového volebního a jednacího řádu, který byl v přímém rozporu se zákonem o vysokých školách a měl významně omezit samostatnost AS LF OU (došlo by k omezení výkonu funkce členů AS LF ve prospěch exekutivního vedení fakulty).
 2. Za dobu působení doc. Zonči ve funkci děkana ukončilo 80 % pracovníků děkanátu nestandardně rychle pracovní poměr na LF OU. Tím došlo k závažnému narušení činností pracovišť děkanátu, což se negativně projevilo mimo jiné i ve výrazném snížení úspěšnosti LF OU v získávání financí z projektů a grantů.
 3. Doc. Zonča opakovaně hrubě porušoval jak vnitřní předpisy LF OU, tak vnitřní předpisy Ostravské univerzity (např. Řád výběrového řízení Ostravské univerzity). Porušování předpisů vedlo k netransparentnosti a chaosu v personální činnosti LF OU, kdy např. byli přijímáni noví pracovníci na některé katedry a ústavy i přes výslovný následný nesouhlas jejich vedoucích, byly evidovány pokusy o propouštění vedoucích pracovníků, kteří pak nebyli nahrazeni nebo byli nahrazováni pracovníky s neodpovídajícím vzděláním. Na LF OU došlo k výraznému zhoršení kvalifikační struktury, což ohrožovalo její další rozvoj.
 4. Doc. Zonča v rozporu s příslušnou právní úpravou delegoval velkou část svých pravomocí v personální a ekonomické oblasti na tajemnici fakulty, která tyto pravomoci vykonávala způsobem, jenž lze hodnotit tak, že zásadním způsobem ovládala spolu se svou sestrou celou fakultu, včetně využívání, resp. zneužívání faksimile děkanova podpisu v tolika případech, kdy by bylo možno hodnotit toto jednání jako falšování podpisu děkana. Docházelo tak nejen k porušování zákona, ale i k chaosu v personální a ekonomické činnosti fakulty.
 5. Za doby působení doc. Zonči ve funkci děkana docházelo na pokyn tajemnice fakulty také k dispozicím s hmotným majetkem LF OU; přes opakované urgence některých vedoucích ústavů nebyl majetek správně evidován a zabezpečen, docházelo k jeho přesunům bez vědomí zodpovídajících osob; část hmotného majetku se v důsledku těchto dispozic následně nepodařilo dohledat.

V rozporu s těmito skutečnostmi prezentoval doc. Zonča LF OU jako plně stabilizovanou. Za této situace, kdy byla fakulta bezprostředně ohrožena postupným ekonomickým a personálním rozkladem, nemohl AS LF jednat jinak, než schválit návrh na odvolání doc. Zonči z funkce děkana LF OU.

Shrnutí vývoje od odvolání doc. Zonči

Doc. Zonča se pak proti tomuto rozhodnutí odvolal s odkazem na procesní chybu (nesprávné složení AS LF OU při hlasování). Krajský soud v Ostravě procesní chybu uznal a zrušil původní rozhodnutí o odvolání doc. Zonči z funkce děkana. Soud zároveň rektorovi OU prof. Janu Latovi se zrušením jeho rozhodnutí vrátil věc k dalšímu řízení, které je rektor podle rozsudku povinen provést. Touto dobou již však LF OU měla zvoleného nového děkana, a to doc. Arnošta Martínka.

Rektor OU byl postaven před faktickou dosud bezprecedentní situaci v podobě existence dvou děkanů, kterou nezavinil, ale kterou musel řešit. Rozhodl se, že v řízení, které musí podle zákona a rozsudku nyní vést, upraví poměry předběžným opatřením, kterým uloží doc. Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana. Jedná se o opatření, na které má rektor právo, je přechodné, řeší současný souběh dvou osob v jedné funkci, a které v žádném případě nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci samé, které bude záviset na novém hlasování akademického senátu.

Rozhodnutí má tedy nyní ve svých rukou AS LF OU, který v nejbližší možné době zasedne a bude hlasovat o návrhu na odvolání doc. Zonči z funkce děkana LF OU. Členy AS LF OU jsou jak akademici, tak i studenti, proto je předpokládaný termín zasedání ihned se začátkem semestru.

Vedení LF OU


Dokumenty:

 1. Vyjádření právního oddělení Ostravské univerzity soubor pdf 0,27 MB
 2. Zápis ze zasedání akademického senátu LF OU ze dne 2. 11. 2016 - hlasování o odvolání doc. Zonči soubor pdf 0,68 MB

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí OU

+420 724 919 614