Nová budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na Mlýnské slavnostně otevřena

Moravská Ostrava 13. listopadu 2006 – Novou budovu Pedagogické fakulty (PdF) Ostravské univerzity na Mlýnské ulici v centru Ostravy dnes slavnostně otevřeli zástupci kraje, města a obvodu společně s rektorem Ostravské univerzity Vladimírem Baarem, ředitelem závodu Ostrava Divize Pozemního stavitelství společnosti Skanska CZ Martinem Stančíkem a  děkanem PdF Josefem Malachem. Nová budova je již čtyřiadvacátým objektem Ostravské univerzity v Ostravě*.

Ostravská univerzita získala historickou budovu na Mlýnské ulici, jejíž hodnota byla vyšší než deset miliónů korun, od města za symbolickou jednu korunu. Budova byla v katastrofálním stavu. Objekt prošel úplnou rekonstrukcí.

„Náročnou renovaci historického objektu v celkové hodnotě 92 185 240 korun, z toho za  interiéry budovy 17 215 000 korun, provedla společnost Skanska CZ v období od října 2005 do začátku července letošního roku. Rekonstrukce byla financována státními dotacemi Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy a Ostravská univerzita v  Ostravě se  podílela takřka sedmi milióny korun. Rekonstrukce je součástí revitalizace centra Ostravy,“ uvedl rektor univerzity Vladimír Baar.

Děkan Pedagogické fakulty Josef Malach nám řekl: "Díky rekonstrukci objektu na Mlýnské ulici získala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě kvalitní edukační prostory pro část svých studentů a pedagogů. Jsme rádi, že se podařilo provázat historii naší vysoké školy s obnovou historického jádra Ostravy. Pevně věříme, že se nám v tomto trendu bude dařit díky vstřícnosti MŠMT ČR, vedení Ostravské univerzity v Ostravě a představitelů obvodu, města a kraje i nadále pokračovat a prohlubovat tak symbiotické spojení Ostravské univerzity v Ostravě nejen s Ostravou, ale i s celým Moravskoslezským krajem.“

A rektor Vladimír Baar dále dodal: „V budově se dvěma posluchárnami, devíti seminárními místnostmi a  jednou speciální učebnou jsou umístěny tři katedry Pedagogické fakulty Ostravské univerzity - katedra matematiky s didaktikou, katedra českého jazyka a  literatury s  didaktikou a  katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání.“

Aby bylo možné vnitřní prostory budovy efektivně využívat, byla dispozice objektu zcela změněna. V půdním prostoru byla vybudována mezipatra, kde je umístěno technologické zařízení a další zázemí. Kvůli tomu bylo zapotřebí provést rozsáhlé úpravy střechy objektu včetně nosného krovu a výměny střešní krytiny. V rámci rekonstrukce byla vyměněna všechna okna, dveře a podlahové konstrukce.

Martin Stančík, ředitel závodu Ostrava, Divize Pozemní stavitelství Skanska CZ uvedl: „Historický objekt v Mlýnské ulici se nachází přímo v centru města Ostrava. Stavební práce byly proto pečlivě naplánovány a probíhaly pod dohledem památkového ústavu. Historický ráz objektu byl zachován a zároveň vzniklo množství moderních a účelně vybavených prostor pro potřeby Ostravské univerzity.“

V budově vznikla řada malých učeben vybavených moderní audiovizuální technikou. V suterénních prostorách je kromě šaten také studentský klub pro zhruba čtyřicet lidí, v  němž se  mohou pořádat například kulturní vystoupení. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí a informační zónou, stejně jako studijní oddělení PdF. V prvním patře je umístěn kromě poslucháren také děkanát, ve druhém, třetím a čtvrtém patře výukové prostory a zázemí pro pedagogy. Atrium s částečně prosklenou střechou v posledním patře nabízí studentům možnost příjemného strávení volného času mezi přednáškami. Nemůže scházet ani prodejna skript a bufet s malou jídelnou.

Ostravská univerzita se stále potýká s nedostatkem prostoru. Proto přivítala, že má další budovu. Část Pedagogické fakulty totiž musela dosud využívat i prostory rektorátu nebo Filozofické fakulty (FF). Ani tyto nové prostory však neřeší problém v plném rozsahu a část kateder Pedagogické fakulty stále zůstává v prostorách FF a rektorátu.

Technické podrobnosti:
Rekonstruovaný objekt není památkově chráněný, ale leží v památkové zóně města Ostravy. Na budově byla upravena fasáda domu – barevná úprava fasády byla provedena po odsouhlasení pracovníků Národního památkového ústavu v Ostravě. Objekt má nové skleněné výkladce spodního parteru budovy. Stávající vstup z ulice Mlýnská zůstal zachován, je upraven jako bezbariérový - (hydraulická plošina). Hlavní vstup do budovy je situován z  nároží objektu – ve  spojnici ulic Mlýnská – S.K.Neumanna a je vybaven skleněnými, automatickými, posuvnými dveřmi. Další nový vstup byl vybudován do ulice S.K. Neumanna a slouží zároveň jako únikový východ z budovy. Objekt je řešen jako trojtrakt, půdorys budovy tvar písmene „V“. Ve dvorní části domu (nezastřešené) vybavené zámkovou dlažbou je umístěn parkový mobiliář a tato zóna slouží k relaxaci – odpočinku studentů. Budova je vybavena elektronickým přístupovým systémem.

Historický exkurz:
Dům s číslem popisným 702 a orientačním číslem 5 stojí na místě bývalé tzv. Krausovy kolonie. Prvních osm domů bylo postaveno v letech 1872 – 1878; v pozdějších letech bylo přistavěno dalších osm domů. Součástí Krausovy kolonie byly též jednopatrové nájemní domy na Nádražní ulici. Kolonie byla demolována v roce 1910 z důvodu uvolnění stavební plochy pro komplex činžovních domů. Výstavba trvala dva roky (1910 – 1911) a byla prováděna v prostoru ulic Českobratrská, Nádražní, Chelčického, S. K. Neumanna a Mlýnská. Nová zástavba tvořila jednotný celek s projektem sousedního evangelického kostela. Po  roce 1945 byl objekt užíván k administrativním účelům - sídlilo zde mimo jiné Ředitelství restaurací a jídelen. V poslední době byly prostory objektu využívány Statutárním městem Ostrava ke komerčním účelům. Za zmínku stojí rovněž lokální historické spojení s výraznou dominantou Moravské Ostravy postavenou ve 15. století – mlýnem, jehož majiteli byl rod Quasigrochů. Stával do roku 1912 přibližně v místech, kde dnes stojí budova redakce Moravskoslezského dne. Druhá polovina 20. století nebyla pro dům příliš příznivá, což se odrazilo na jeho technickém stavu. Zásluhou rekonstrukce této budovy a nalezením nové dimenze jejího využití se podařilo provázat historii Ostravské univerzity v Ostravě s obnovou historického jádra města.