OU > Věda a tvůrčí činnost > Transfer poznatků a technologií

Transfer poznatků a technologií

Výzkumné a vzdělávací aktivity Ostravské univerzity pokrývají široké spektrum medicínských, přírodovědných, pedagogických a společenskovědních disciplín. Vysoce kvalitní vědeckovýzkumné týmy se úspěšně podílejí na realizaci jak národních tak mezinárodních projektů. Výsledky vědeckovýzkumných aktivit jsou publikovány v prestižních mezinárodních periodicích a na mezinárodních konferencích a odborných vědeckých sympoziích.

Výzkumné týmy jsou připraveny reagovat na poptávku aplikované sféry jak v oblasti cíleně orientovaného výzkumu tak nabídkou hotových produktů a služeb, určených pro komerční využití. Za tímto účelem je budováno Centrum transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity, které svými aktivitami přispěje k implementaci komplexního systému podpory a řízení nakládání s duševním vlastnictvím s důrazem na komercializaci poznatků a vědeckých výsledků v aplikované sféře. Iniciace spolupráce s aplikovanou sférou podpoří maximalizaci společenského užitku ze znalostí generovaných v akademickém prostředí.

Kontakt

Ing. Lukáš Straňák
transfer poznatků a technologií

+420 553 461 008

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub