OU > Student > Poplatky za studium

Poplatky za studium

Existují různé druhy poplatků spojených se studiem, které definuje a reguluje § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení konkrétní výše poplatku specifikuje Statut Ostravské univerzity, který najdete na úřední desce OU.

Jedná se o poplatky spojené:

  1. s přijímacím řízením na fakulty OU,
  2. delším studiem než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
  3. studiem v cizím jazyce.

Poplatky za studium jsou zdrojem stipendijního fondu vysoké školy (za výjimkou poplatku za studium v cizím jazyce).

Poplatek za delší studium se stanovuje na základě §58, odst. 3 novely zákona o vysokých školách zákona č. 137/2016 Sb., který zní: „Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství“.

Platba za delší studium a studium v cizím jazyce se hradí bezhotovostní platbou na bankovní účet univerzity vedený u České národní banky v Ostravě č. ú. 931761/0710. Pro správnou identifikaci plateb je nutno vždy uvádět správný variabilní symbol a specifický symbol, který studentu ke konkrétní platbě (!!!) v rámci předpisu platby generuje (přiděluje) studijní odd. fakulty:

Variabilní symbol:

  • poplatek za nadstandardní dobu studia dle § 58 odst. 3 zákona o VVŠ = tzv. „delší studium“: VS xx1014yyyy
  • poplatek za studium v cizím jazyce dle § 58, odst. 4 zákona o VVŠ: VS xx1018yyyy

kde:

  • xx – je číselné označení fakulty (11 – Lékařská fakulta, 20 – Fakulta sociálních studií, 25 – Filozofická fakulta, 31 – Přírodovědecká fakulta, 45 – Pedagogická fakulta, 50 – Fakulta umění);
  • yyyy – je jedinečný identifikátor přiřazený danému předpisu platby
  • specifický symbol:
  • pro platby je individuální, je uveden na osobní stránce každého studenta na Portále (Moje stránka - Personální informace)